Aktualnościhttp://suleczyno.plSat, 17 Mar 2018 17:30:34 +0100Joomla! - Open Source Content Managementpl-plOGŁOSZENIE O NABORZE PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DO KOMISJI KONKURSOWEJ OPINIUJĄCEJ WNIOSKI ZŁOŻONE W OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY SULĘCZYNO W 2018 R.http://suleczyno.pl/component/k2/item/428-ogloszenie-o-naborze-przedstawicieli-organizacji-pozarzadowych-do-komisji-konkursowej-opiniujacej-wnioski-zlozone-w-otwartym-konkursie-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-gminy-suleczyno-w-2018-r.htmlhttp://suleczyno.pl/component/k2/item/428-ogloszenie-o-naborze-przedstawicieli-organizacji-pozarzadowych-do-komisji-konkursowej-opiniujacej-wnioski-zlozone-w-otwartym-konkursie-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-gminy-suleczyno-w-2018-r.htmlOGŁOSZENIE O NABORZE PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DO KOMISJI KONKURSOWEJ OPINIUJĄCEJ WNIOSKI ZŁOŻONE W OTWARTYM KONKURSIE OFERT  NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY SULĘCZYNO  W 2018 R.
WÓJT GMINY SULĘCZYNOzaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – tj. Dz. U.…

w zakresach:
- nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
- upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
- bezpieczeństwa i porządku publicznego obywateli.

Do komisji konkursowej mogą wejść osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które spełniają łącznie dwa warunki:
-     nie reprezentują organizacji pozarządowych lub podmiotów biorących udział w konkursie,
-     nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności.

Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez Organizacje, jeżeli: żadna Organizacja nie wskaże osób do składu komisji, wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji, lub wszystkie powołane w skład komisji osoby podlegają wyłączeniu.

Członkowie komisji konkursowej przed rozpoczęciem prac podpisują oświadczenie, że podmiot który reprezentują nie złożył w danym konkursie oferty i w świetle przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -

Kodeks postępowania administracyjnego  Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) nie zachodzą przesłanki do wyłączenia ich z prac komisji.
W pracach komisji konkursowej mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których  konkurs dotyczy.

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie oraz uchwałą nr XXXV/279/2017 Rady Gminy Sulęczyno z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Sulęczyno  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok do zadań komisji konkursowej należy dokonanie oceny ofert, które spełniły wymogi formalne, pod względem treści merytorycznej stosując kryteria i punktację określoną w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Sulęczyno w 2018 roku oraz proponowanie rozdziału środków pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie ich oceny.

W celu zaopiniowania ofert odbędzie się spotkanie komisji.

Komisja dokumentuje swoją pracę w formie pisemnej w postaci protokołu, który jest przekazywany po zakończeniu jej prac Wójtowi Gminy w celu podjęcia ostatecznej decyzji co do wyboru najkorzystniejszych ofert i określenia kwot dotacji przyznanych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację poszczególnych zadań.

Opinia komisji konkursowej ma charakter doradczy dla Wójta Gminy Sulęczyno.

Za uczestnictwo w pracach komisji konkursowej jej członkowie nie otrzymują wynagrodzenia.

Członkowie komisji o terminie i miejscu obrad będą informowani przez referenta ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi. Pracami komisji konkursowej kierować będzie przewodniczący komisji.

Nabór na członków komisji konkursowej odbywa się na załączonym formularzu. Wypełnione formularze opatrzone datą, pieczęcią oraz podpisem uprawnionych statutowo osób należy dostarczyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Organizacje pozarządowe – komisja konkursowa” do dnia 23 marca 2018 r. do Sekretariatu w Urzędzie Gminy, przy ul. Kaszubskiej 26 w Sulęczynie lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy, ul. Kaszubska 26, 83-320 Sulęczyno (liczy się data wpływu do urzędu).

Zgłoszenia do komisji dostarczone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania w formie pliku docx

]]>
ugsuleczyno@gmail.com (K.Recław)AktualnościThu, 15 Mar 2018 16:14:51 +0100
Akcja "Szkoła szkole"http://suleczyno.pl/component/k2/item/426-akcja-szkola-szkole.htmlhttp://suleczyno.pl/component/k2/item/426-akcja-szkola-szkole.html   W dniu 7 marca odbyło się spotkanie Wójta Gminy Sulęczyno, Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Podjazach z Panem  Bartoszem Bartoszewiczem, wiceprezydentem Gdyni. Jedną ze szkół, która ucierpiała w sierpniowej…]]>sekretariat@ug.suleczyno.pl (Kinga Zaworska)AktualnościThu, 08 Mar 2018 16:50:58 +0100Pomorskie Szlaki Kajakowe – szlak Górnej Słupihttp://suleczyno.pl/component/k2/item/424-pomorskie-szlaki-kajakowe-szlak-gornej-slupi.htmlhttp://suleczyno.pl/component/k2/item/424-pomorskie-szlaki-kajakowe-szlak-gornej-slupi.html    Gmina Sulęczyno jako Lider projektu, w partnerstwie z Gminami: Czarna Dąbrówka, Kołczygłowy, Parchowo, Sierakowice, Tuchomie oraz przedsiębiorstwem KAJAKI Rolbiecki Tomasz realizuje projekt: „Pomorskie Szlaki Kajakowe – szlak Górnej…

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 „Konwersja”, Działania 8.4. „Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego”

Głównym celem projektu jest poprawa atrakcyjności turystycznej szlaku kajakowego górnej Słupi

Całkowita wartość projektu: 3 748 720,01 zł

Kwota dofinansowania UE: 3 186 412,01 zł

Okres realizacji projektu: 2017-2020

Umowa o dofinansowanie Projektu nr RPPM.08.04.00-22-0029/16-00 zawarta dnia 29 grudnia 2017 r.

 

Przedmiotem projektu jest zagospodarowanie szlaków turystyki kajakowej na obszarze górnej Słupi, obejmujących szlak Słupi oraz jej dopływu - Kamienicy, które przewiduje trzy grupy zadań:

 a. zagospodarowanie szlaków w infrastrukturę wodną poprzez stworzenie 11 szt. obiektów publicznej infrastruktury turystycznej,

 b. kompleksowe oznakowanie szlaków w znaki wodne oraz znaki lądowe,

 c. kompleksową promocję tworzonego produktu turystycznego.

Głównymi efektami projektu będzie budowa 11 obiektów publicznej infrastruktury turystycznej na potrzeby turystyki kajakowej oraz utworzenie kajakowych szlaków turystycznych o długości 93 km.

W ramach budowy obiektów infrastruktury turystycznej projekt na terenie gminy Sulęczyno obejmuje realizację trzech zadań:

 a. Przystań kajakowa nad jeziorem Węgorzyno tj. budowa pomostu, małej architektury wraz z przygotowaniem miejsca do wypoczynku i rekreacji,

 b. Przystań kajakowa Centrum - Budowa pomostu, małej architektury wraz z przygotowaniem miejsca do wypoczynku i rekreacji w Sulęczynie,

 c. Przenoska przed jeziorem Węgorzyno - Budowa małej architektury wraz z przygotowaniem miejsca do wypoczynku i rekreacji w Żakowie.

W przypadku pozostałych partnerów projektu, zakres realizowanych przez nich zadań obejmuje następujące inwestycje:

A. Gmina Sierakowice:

 a. Budowa przystani żeglarskiej, miejsca przeznaczonego do kąpieli oraz infrastruktury kajakowej i rekreacyjnej na Jeziorze Gowidlińskim w miejscowości Gowidlino,

B. Gmina Parchowo:

 a. Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Żukowskim jako przystani kajakowej,

C. Gmina Tuchomie:

 a. Przystań kajakowa - Tuchomie basen,

 b. Przystań kajakowa - Izba Regionalna w Modrzejewie,

 c. Przystań kajakowa - Młyn Modrzejewo.

D. Gmina Kołczygłowy:

 a. Budowa przystani kajakowej w Gałąźni Małej,

 b. Budowa przystani kajakowej i punktu etapowego w Kamieńcu (Barnowo),

E. Gmina Czarna Dąbrówka:

 a. Oznakowanie szlaku w obrębie gminy,

F. Partner prywatny - KAJAKI Rolbiecki Tomasz:

 a. Przystań kajakowa i pole biwakowe w Soszycy.

W ramach oznakowania szlaków projekt obejmuje oznakowanie wodne oraz oznakowanie lądowe (drogowe) na całym odcinku powstałego szlaku.

Ponadto projekt przewiduje promocję powstającego produktu turystycznego – podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie tego działania będzie (na obszarze całego województwa) Miasto Gdańsk.

]]>
ugsuleczyno@gmail.com (K.Recław)AktualnościWed, 07 Mar 2018 15:20:32 +0100
Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w 2018 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariaciehttp://suleczyno.pl/component/k2/item/423-otwarty-konkurs-ofert-na-wykonanie-zadan-publicznych-w-2018-r-przez-organizacje-pozarzadowe-oraz-podmioty-wymienione-w-art-3-ust-3-ustawy-z-dnia-24-kwietnia-2003r-o-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-o-wolontariacie.htmlhttp://suleczyno.pl/component/k2/item/423-otwarty-konkurs-ofert-na-wykonanie-zadan-publicznych-w-2018-r-przez-organizacje-pozarzadowe-oraz-podmioty-wymienione-w-art-3-ust-3-ustawy-z-dnia-24-kwietnia-2003r-o-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-o-wolontariacie.htmlOtwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w 2018 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Wójt Gminy Sulęczyno działając na podstawie art. 13 w związku z art. 11 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku…

ogłasza otwarty konkurs ofert

na wykonanie zadań publicznych w 2018 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity  Dz. U. z 2016 r Nr 1817 z późn. zm.) w formie wsparcia na realizację zadań z zakresu:

  1) nauki, edukacji, oświaty i wychowania, w którym przyjęto n/w działania priorytetowe:
  a) wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży, a także umiejętności kluczowych oraz postaw badawczych i twórczych,
  b) aktywizacja więzi i animacja społeczna młodzieży i dorosłych wzmacniająca samorządowe oraz obywatelskie inicjatywy lokalne.
Na realizację zadań z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2016 roku przeznaczono środki w wysokości 10.500,00 zł, w 2017 r. przeznaczono 10.500,00 zł, przekazano 8.650,00 zł
Przewidywana kwota na realizację w/w zadania w 2018 r. – 9.000,00 zł.

2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, w którym przyjęto n/w działania priorytetowe:
  a) ochrona i promocja dóbr kultury i sztuki oraz języka kaszubskiego,
  b) wspieranie przedsięwzięć obejmujących ochronę wartości lokalnego dziedzictwa kulturowego oraz aktywnych działań przyczyniających się do umocnienia tożsamości regionalnej, a także kształtowanie pozytywnego wizerunku regionu,
  c) organizowanie imprez kulturalnych na terenie Gminy, mających na celu upowszechnienie kultury i podtrzymywanie tradycji regionu, promocję produktów regionalnych i tradycyjnych,
  d) promocja zabytków archeologicznych występujących na terenie Gminy.
W 2016 r. na zadania z obszaru kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji przekazano 60.000,00 zł, w 2017  roku przekazano 63 500 zł.
Przewidywana kwota dotacji na realizację w/w zadania w 2018 roku – 35.500,00 zł.

3) upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w którym przyjęto n/w działania priorytetowe:
 a) upowszechnianie sportu i aktywnego stylu życia wśród mieszkańców Gminy.
Na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu  w 2016 r. przekazano organizacjom pozarządowym środki w wysokości 20.000,00 zł, w 2017 roku – przeznaczono 20.000,00 zł, przyznano 8.350,00 zł. Przewidywana kwota na realizację w/w zadania w 2018 roku – 16.500,00 zł.
 4) bezpieczeństwa i porządku publicznego,:
    a) działania edukacyjne w zakresie ratownictwa i bezpieczeństwa publicznego,
    b) działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego mieszkańcom gminy,
Przewidywana kwota na realizację w/w zadania w 2018 roku – 5.000,00 zł

I. Zasady przyznawania dotacji:
1. Dotacja może być przyznana oferentom, którzy spełniają wymogi określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817, z późn. zm.) oraz złożą w terminie prawidłowo opracowaną ofertę.

2. Ofertę  realizacji  zadania  publicznego  należy  sporządzić  w  formie  papierowej  według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań                  z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 1300) zwanego dalej „rozporządzeniem”                           z zastrzeżeniem punktu 3.

3. We   wzorze  oferty  realizacji  zadania  publicznego  poszerzono  katalog  oświadczeń w  akresie  posiadanego  numeru  rachunku  bankowego. Wzór można odebrać w tut. Urzędzie w pokoju nr 13, pod adresem internetowym www.suleczyno.biuletyn.net w zakładce Tablica Ogłoszeń UG/Ogłoszenia oraz na stronie internetowej www.suleczyno.pl/aktualności. Osobą upoważnioną do  kontaktów z wnioskodawcami jest Sabina Itrych – specjalista ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, tel. 58 685-63-67. Oferent  składający  ofertę  na  formularzu wygenerowanym z innej strony, niż Gminy Sulęczyno, lub BIP Urzędu Gminy w Sulęczynie zobowiązany jest do uzupełnienia oferty o wymagane oświadczenie.

Wszystkie rubryki powyższej oferty muszą zostać wypełnione!
W przypadku pól, które nie dotyczą danej oferty, należy wpisać „nie dotyczy”, lub przekreślić pole.

4. Do oferty należy dołączyć:
 1) w przypadku, gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym musi załączyć aktualny odpis z innego rejestru lub ewidencji potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
 2) pełnomocnictwa do działania w imieniu podmiotu (w przypadku, gdy ofertę o dotację podpisują osoby inne niż umocowane do reprezentacji zgodnie z rejestrem),
 3) do wniosku można załączyć dodatkowe informacje, opinie, rekomendacje, itp.

W przypadku złożenia przez organizację ofert w więcej, niż jednym działaniu dopuszcza się możliwość złożenia jednego kompletu załączników.

Wszystkie kopie dokumentów załączonych do ofert winny być ważne i aktualne, poświadczone (na każdej stronie wraz z datą) przez osoby upoważnione do reprezentowania danego podmiotu i składania oświadczeń woli w jego imieniu, ujawnione w wypisie z rejestru lub ewidencji (w przypadku braku pieczęci imiennych wymagane jest złożenie czytelnych podpisów).

5. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

6. Beneficjent może złożyć tylko jedną ofertę na realizację zadania w danym podpunkcie zakresu. W sytuacji złożenia więcej, niż jednej oferty w tym samym rodzaju zadania, żadna z ofert nie będzie podlegała ocenie formalnej i merytorycznej.

7. Organizacje, które pozyskały partnerów do realizacji przedłożonego projektu zobowiązane są dołączyć kopię porozumienia partnerskiego.

8. Dopuszcza się możliwość wyboru więcej niż jednego podmiotu do wykonania zadania.

9. Zlecenie zadania publicznego nastąpi w formie wsparcia jego realizacji, tj. udzielenie dotacji na częściowe dofinansowanie jego realizacji.

10. Wysokość udzielonej dotacji z budżetu gminy dla danego zadania nie może przekroczyć 90 % całkowitych jego kosztów.

11. Koszty kwalifikowane to niezbędne, zaplanowane w budżecie oraz rozsądne koszty poniesione przez Oferenta w trakcie realizacji projektu, zapisane w jego księgach zgodnie z zasadami rachunkowości (możliwe do zidentyfikowania, zweryfikowania i poparte dokumentami – umowami, fakturami, itp.)

12. Dotacje nie będą udzielane na: przedsięwzięcia, które są dofinansowywane z budżetu gminy, lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych; pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundację kosztów; budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów, zakup wyposażenia i innych środków trwałych (nie wyklucza to projektów przewidujących zakup wyposażenia, jako realizacji głównego celu projektu); działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego; udzielania pomocy finansowej osobom fizycznym, podejmowanie działalności gospodarczej; działalność gospodarczą, polityczną i religijną, na realizację bieżących zadań statutowych podmiotu oraz na wydatki nie związane bezpośrednio   z realizacją zadania; wydatki z dotacji związane z projektem, poniesione przez organizatora w okresie nieobowiązywania umowy; oferty złożone przez podmioty nie posiadające zarządu zdolnego do działań prawnych (tj. takiego, któremu zgodnie ze statutem upłynęła kadencja władz i nie wybrano nowego składu zarządu lub rezygnacji członków z pełnienia funkcji w zarządzie i nie dokonania uzupełnienia składu zarządu) nie będą rozpatrywane.

13. Dotacja zostanie przyznana na podstawie wybranych ofert i zawartej umowy z zachowaniem formy pisemnej według wzoru określonego w załączniku nr 3 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. poz. 1300) zwanego dalej „rozporządzeniem”.

14. Oferent po zakończeniu realizacji zadania będzie zobowiązany do złożenia sprawozdania z realizacji zadania publicznego według wzoru określonego w załączniku nr 5 do rozporządzenia w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego.

15. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku wnioskodawca może przyjąć zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę. W przypadku zmniejszenia kosztorysu Oferent musi utrzymać procentowy udział dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego. W przypadku przyznania dotacji w kwocie mniejszej od wnioskowanej, Oferent jest zobowiązany do określenia, czy zmniejsza zakres rzeczowy realizacji zadania oraz do przedłożenia zaktualizowanej kalkulacji przewidywanych kosztów i źródeł finansowania zadania, które stanowić będą podstawę do zawarcia umowy.

16. W przypadku otrzymania dotacji w pełnej wysokości, o jaką Oferent wnioskował, złożona oferta jest wiążąca bez możliwości zmniejszenia wkładu osobowego, wysokości finansowych środków własnych, środków z innych źródeł, w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego, z wyjątkiem sytuacji, kiedy Oferent umieści informację (w części IV Kalkulacja przewidzianych kosztów realizacji zadania publicznego) o złożeniu wniosków o dofinansowanie do organów administracji publicznej lub innych jednostek sektora finansów publicznych, określając, że wniosek czeka na rozstrzygnięcie. W przypadku nieuzyskania dotacji lub nieuzyskania w pełnej wysokości, kiedy istnieje możliwość realizacji w ograniczonym zakresie (z zachowaniem minimalnej wartości wkładu własnego), Oferent może dokonać stosownych zmian w ofercie. W przypadku otrzymania dotacji w pełnej wysokości Oferent celem aktualizacji może jedynie przedstawić zaktualizowany harmonogram.

17. Wójt Gminy może odmówić oferentowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, oferent lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

18. Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Wszelkie naniesione w nich poprawki, pod rygorem nieważności, wymagają podpisu/podpisów osoby/osób upoważnionych do składania oświadczeń woli  w imieniu oferenta/oferentów. Oferta powinna być podpisana w sposób umożliwiający identyfikację osoby podpisującej (podpis czytelny lub opatrzony pieczątką).

II. Terminy i warunki realizacji zadania:
1. Zadania można realizować w okresie 10 kwietnia 2018 r. do 15 grudnia 2018 r., w taki sposób, by w maksymalnym stopniu beneficjentami działań byli mieszkańcy Gminy Sulęczyno.
2. Minimum 10 % wszystkich kosztów przedsięwzięcia pokrytych zostanie przez oferenta ze środków innych, niż dotacja Gminy Sulęczyno. Do wkładu własnego oferenta zalicza się:
- wszystkie środki finansowe będące w posiadaniu organizacji pozarządowej tj. środki finansowe własne (np. ze składek członkowskich, darowizn), środki finansowe z innych źródeł publicznych (w szczególności: dotacje z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, funduszy celowych, środki z funduszy strukturalnych), wpłaty  i opłaty adresatów zadania publicznego (w przypadku jeżeli podmiot aplikujący prowadzi działalność odpłatną),
- oszacowaną wartość pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy zawartych w kosztorysie realizacji zadania liczonych po stawkach rynkowych za pracę danego rodzaju.
3. Po wybraniu oferty i podpisaniu umowy, w trakcie realizacji zadania Zleceniobiorca może dokonywać przesunięć między poszczególnymi pozycjami wydatków z dotacji  określonymi w kosztorysie, w danej kategorii kosztów do 10% ich wartości. Przesunięcia w części dotyczącej dotacji przekraczające 10 % danego wydatku wymagają uzyskania pisemnej zgody Organizatora konkursu. W pozycjach dotyczących wynagrodzeń                    i honorariów jakiekolwiek zwiększenia uzasadnione realizacją zadania, powinny zostać pisemnie wyjaśnione i zaakceptowane przez Organizatora konkursu. Możliwe jest, w uzasadnionych realizacją zadania przypadkach, dodanie nowej pozycji wydatków poniesionych z dotacji, po uzyskaniu pisemnej zgody Organizatora konkursu.
4. Dopuszcza się akceptację wydatkowania kosztów finansowanych z innych źródeł, niż dotacja Gminy Sulęczyno przed terminem zawarcia umowy z Gminą Sulęczyno, ale nie wcześniej niż 10 kwietnia 2018 i nie później niż do 15 grudnia 2018 roku.
Nie będą kwalifikowane, poniesione przed terminem podpisania umowy z Gminą Sulęczyno lub po terminie zakończenia realizacji zadania określonym w umowie, koszty finansowane z dotacji Gminy Sulęczyno.
5. W pkt. IV.5 oferty „Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego” nie należy wypełniać pola „Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego” Wypełnienie tego pola nie będzie przedmiotem oceny formalnej  i merytorycznej.
6. W pkt. IV.8 oferty „Kalkulacja przewidywanych kosztów na rok…” nie należy wypełniać kolumny „z wkładu rzeczowego (w zł)8)9)”. Wypełnienie tego pola nie będzie przedmiotem oceny formalnej i merytorycznej. Jeżeli oferent podczas realizacji zadania przewiduje wykorzystanie zasobów rzeczowych informacje w tym zakresie może opisać w pkt. IV.13 oferty.
7. Składając oświadczenia w końcowej części oferty należy skreślić niewłaściwe odpowiedzi i pozostawić prawidłowe.
8. Podmiot, który otrzymał dotację jest zobowiązany do stosowania ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922), w sytuacji gromadzenia danych osobowych związanych z konkursem.

III. Termin i miejsce składania ofert:
1. Termin składania ofert upływa z dniem 26 marca 2018 r. o godz. 15.30.
2. Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Sulęczynie, pokój nr 6 (sekretariat), ul. Kaszubska 26, 83-320 Sulęczyno, lub przesłać pocztą na w/w adres (decyduje data wpływu). Oferta, która wpłynie po terminie nie będzie rozpatrywana.
3. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być opisana następująco „Konkurs na dotację 2018”. Na kopercie powinna się również znaleźć nazwa podmiotu składającego ofertę.


IV. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:
1. Oferty zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni, licząc od terminu określonego dla ich złożenia.
2. Oceny złożonych ofert dokona powołana Zarządzeniem Wójta komisja konkursowa. Po analizie złożonych ofert komisja konkursowa przedłoży rekomendacje co do wyboru ofert Wójtowi Gminy Sulęczyno.
3. Oferty będą oceniane według następujących kryteriów (karta oceny ofert):
  a) kryteria formalne,
  b) kryteria merytoryczne.

Wzór karty oceny ofert z stosowaną punktacją w poszczególnych kryteriach przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia o konkursie.

Wyniki konkursu zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej www.suleczyno.biuletyn.net w zakładce Tablica Ogłoszeń UG/Ogłoszenia oraz  www.suleczyno.pl/Aktualności  w terminie 7 dni od zakończenia postępowania konkursowego.

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do nierozdysponowania wszystkich środków przewidzianych w ogłoszeniu o konkursie.

                              
Sulęczyno, 2018-03-05

Załączniki:
1. Wzór oferty,
2. Wzór karty oceny oferty

]]>
ugsuleczyno@gmail.com (K.Recław)AktualnościMon, 05 Mar 2018 15:30:38 +0100
"OZE dla Kaszub"http://suleczyno.pl/component/k2/item/422-oze-dla-kaszub.htmlhttp://suleczyno.pl/component/k2/item/422-oze-dla-kaszub.html
Zgodnie z informacją Gminy Sierakowice - Lidera projektu "OZE dla Kaszub – wykorzystanie energetyki rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji w Gminie Sierakowice, Kartuzy i Sulęczyno”,informujemy, że Departament Programów Regionalnych…

Na wniosek złożony w styczniu 2017 r. początkowo miał być oceniony do końca maja br., po czym termin został przesunięty do końca tego roku. Urząd Marszałkowski przesunięcie planowanego terminu tłumaczył dużą liczbą złożonych wniosków. W tym miesiącu otrzymaliśmy informację, że nasz projekt „OZE dla Kaszub – wykorzystanie energetyki rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji w Gminie Sierakowice, Kartuzy i Sulęczyno”, pod względem wymogów formalnych został zweryfikowany pozytywnie i zakwalifikowany został do dalszej oceny przez Komisję Oceny Projektów.

Z naszych informacji wynika, że ostatecznej decyzji o przyznaniu lub odmowie dofinansowania należy się spodziewać w drugim kwartale 2018 r.

Nie mamy wpływu na termin rozstrzygnięcia konkursu. Wszyscy musimy cierpliwie czekać, na rozstrzygnięcie konkursu o dofinansowanie.

Uwaga! Wkład własny uczestników projektu, będzie należało wnieść dopiero, gdy Państwa o tym pisemnie poinformujemy. Jednak nie wcześniej niż po rozstrzygnięciu konkursu przez Urząd Marszałkowski, czyli prawdopodobnie w drugim kwartale 2018 r.

]]>
sekretariat@ug.suleczyno.pl (Kinga Zaworska)AktualnościWed, 28 Feb 2018 22:28:00 +0100
Apel Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynariihttp://suleczyno.pl/component/k2/item/421-apel-pomorskiego-wojewodzkiego-lekarza-weterynarii.htmlhttp://suleczyno.pl/component/k2/item/421-apel-pomorskiego-wojewodzkiego-lekarza-weterynarii.htmlApel Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii
Szanowni Państwo, Konsumenci! Inspekcja Weterynaryjna ostrzega, prosi i apeluje, aby nie kupować, ze źródeł niewiadomego pochodzenia, dziczyzny oraz wieprzowiny, jak również produktów i przetworów spożywczych z tych mięs.

Wszelkie podejrzenia o nielegalności produktów pochodzenia zwierzęcego należy zgłaszać do właściwych terenowo Powiatowych Lekarzy Weterynarii oraz Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych.
Obecnie na terenie kraju występuje zagrożenie rozprzestrzeniana się wirusa Afrykańskiego Pomoru Świń, potocznie zwanego ASF.
Wirus jest wysoce śmiertelny dla świń. Nie jest niebezpieczny dla życia i zdrowia człowieka. Wirus bardzo szybko się rozprzestrzenia również za pośrednictwem dzików oraz wszystkich części i produktów pozyskanych ze świń i dzików.
ASF docelowo powoduje ogromne straty gospodarcze: zagraża polskiemu rolnictwu i hodowli świń w Polsce.

Poniżej zamieszczmy link do strony Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku zawierające informacje na temat zagrożeń związanych z ASF

http://www.gdansk.wiw.gov.pl/

]]>
ugsuleczyno@gmail.com (K.Recław)AktualnościThu, 08 Feb 2018 14:15:01 +0100
XXXVIII sesja VII kadencji Rady Gminy Sulęczynohttp://suleczyno.pl/component/k2/item/420-xxxviii-sesja-vii-kadencji-rady-gminy-suleczyno.htmlhttp://suleczyno.pl/component/k2/item/420-xxxviii-sesja-vii-kadencji-rady-gminy-suleczyno.htmlXXXVIII sesja VII kadencji Rady Gminy Sulęczyno
Zapraszam na  XXXVIII sesję VII kadencji Rady Gminy Sulęczyno, której obrady odbędą się w dniu 12 lutego 2018 roku  (tj.poniedziałek) o godz.10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Sulęczynie. 

Porządek obrad:
1.Sprawy regulaminowe:
    a)otwarcie XXXVIII sesji Rady Gminy,
    b)przedstawienie porządku obrad XXXVIII sesji Rady Gminy,
    c)protokół z obrad XXXVI sesji Rady Gminy Sulęczyno z dnia 28 grudnia 2017 roku oraz z obrad sesji  nadzwyczajnej z dnia 15 stycznia 2018 roku – podpisane bez zmian.
2. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy.
3. Sprawozdanie z prac Wójta Gminy, w tym: sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
4.Podjęcie uchwał w sprawach:
   a)zatwierdzenia „Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w  Sierakowicach na lata 2018 -2022",
   b)przyjęcia „Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Sulęczyno na lata  2018-2022”,
   c)przyjęcia gminnego programu wspierania rodziny w gminie Sulęczyno na lata 2018-2020,
   d)ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2018,
   e)funduszu sołeckiego na rok 2019,
   f)współdziałania z Powiatem Kartuskim, Gminą Sierakowice, Gminą Stężyca oraz Kaszubskim Uniwersytetem  Ludowym i Fundacja Solidarności Międzypokoleniowej i Samopomocy Sąsiedzkiej S2w zakresie wspólnej  realizacji projektu pn.: "NESTOR - standard wsparcia osób starszych w Powiecie Kartuskim" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowej 6 Działania 6.2 Poddziałania 6.2.2 - Rozwój usług społecznych,
   g)zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulęczyno na lata 2018-2026,
   h)zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sulęczyno na 2018 rok.
 
5.Interpelacje i wolne wnioski.

 


Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz GLINIECKI

]]>
sekretariat@ug.suleczyno.pl (Kinga Zaworska)AktualnościMon, 05 Feb 2018 17:18:21 +0100
Przystąpienie Gminy Sulęczyno do Pomorskiej Unii Światłowodowejhttp://suleczyno.pl/component/k2/item/418-przystapienie-gminy-suleczyno-do-pomorskiej-unii-swiatlowodowej.htmlhttp://suleczyno.pl/component/k2/item/418-przystapienie-gminy-suleczyno-do-pomorskiej-unii-swiatlowodowej.htmlPrzystąpienie Gminy Sulęczyno do Pomorskiej Unii Światłowodowej
Gmina Sulęczyno przystąpiła do Pomorskiej Unii Światłowodowej jej celem jest budowa linii światłowodowych na terenie województwa pomorskiego. Zakres inwestycji obejmuje prace projektowe, instalacyjne oraz budowlane.

W czerwcu 2017 Orange zawarł z Centrum Projektów Polska Cyfrowa umowy o dofinansowanie projektów budowy dostępowych sieci światłowodowych na terenie internetowych białych plam zlokalizowanych również w gminie Sulęczyno. W ramach tego projektu, współfinansowanego ze środków UE, inwestycja realizowana będzie do granicy działek, na których znajdują się gospodarstwa domowe. Przyłącza do budynków będą natomiast realizowane na koszt Orange, o ile mieszkańcy – poprzez złożenie deklaracji – potwierdzą zainteresowanie skorzystaniem z usług.

W pierwszej kolejności (do końca tego roku) podłączone zostaną wszystkie szkoły na terenie naszej gminy co umożliwi im dostęp do internetu z prędkością minimum 100Mb/s. Równolegle będą prowadzone prace pozwalające na podłączenie wszystkich mieszkańców gminy zainteresowanych korzystaniem z nowoczesnego bardzo szybkiego internetu światłowodowego.

Każdą zainteresowaną osobę prosimy o wypełnie deklaracji znajdującej się w tym linku Pomorska Unia Światłowodowa

O dalszych postępach związanych z budową sieci światłowodowej na terenie naszej Gminy będziemy informować na bieżąco.

]]>
ugsuleczyno@gmail.com (K.Recław)AktualnościMon, 15 Jan 2018 15:25:04 +0100
Życzeniahttp://suleczyno.pl/component/k2/item/411-zyczenia.htmlhttp://suleczyno.pl/component/k2/item/411-zyczenia.html]]>sekretariat@ug.suleczyno.pl (Kinga Zaworska)AktualnościFri, 22 Dec 2017 09:38:05 +0100XXXVI sesja VII kadencji Rady Gminy Sulęczynohttp://suleczyno.pl/component/k2/item/410-xxxvi-sesja-vii-kadencji-rady-gminy-suleczyno.htmlhttp://suleczyno.pl/component/k2/item/410-xxxvi-sesja-vii-kadencji-rady-gminy-suleczyno.htmlZapraszam na XXXVI sesję VII kadencji Rady Gminy Sulęczyno, której obrady odbędą się w dniu 28 grudnia 2017 roku   (tj.czwartek) o godz.1000w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Sulęczynie

 

Porządek obrad:

1.Sprawy regulaminowe:

   a) otwarcie XXXVI sesji Rady Gminy,

   b) przedstawienie porządku obrad XXXVI sesji Rady Gminy,

   c) protokół z obrad XXXV sesji VII kadencji Rady Gminy Sulęczyno z dnia 30 listopada 2017 roku – podpisany bez zmian.

2.Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy.

3.Sprawozdanie z prac Wójta Gminy, w tym informacja dotycząca realizacji art.37 ust.8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym za okres od dnia 21 grudnia 2016 roku do dnia 20 grudnia 2017 roku.

4.Podjęcie uchwał w sprawach:

a) nadania nazw urzędowych ulicom w miejscowości Węsiory, gmina Sulęczyno,

b) wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości działki nr 3203/7 obręb Kłodno,

c) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gmini  Sulęczyno na 2018 rok,

d) zatwierdzenie Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sulęczyno na rok 2018,

e) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kartuskiemu,

f) uchylenia uchwały dotyczącej udzielenia w roku 2017 Powiatowi Kartuskiemu z budżetu Gminy Sulęczyno, pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1912G w miejscowości Kistowo”,

g) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kartuskiemu z budżetu Gminy Sulęczyno pomocy finansowej na  realizację zadania pod nazwą. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1912G, obejmująca w swoim zakresie budowę drogi Lemany Sulęczyno,

h) zmieniająca uchwałę Nr XXIX/225/2017 Rady Gminy Sulęczyno z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie  wyemitowania obligacji przez Gminę Sulęczyno oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,

i) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulęczyno na lata 2017-2026,

j) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sulęczyno na 2017 rok.

k) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulęczyno na lata 2018 – 2026,

l) uchwalenie budżetu Gminy Sulęczyno na rok 2018.

5. Interpelacje i wolne wnioski.

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Kazimierz GLINIECKI

 

]]>
sekretariat@ug.suleczyno.pl (Kinga Zaworska)AktualnościFri, 22 Dec 2017 09:33:03 +0100