Aktualnościhttp://www.suleczyno.plSat, 22 Sep 2018 19:17:05 +0200Joomla! - Open Source Content Managementpl-plSpotkanie w sprawie Krajowego Programu „Czyste Powietrze”http://www.suleczyno.pl/component/k2/item/473-spotkanie.htmlhttp://www.suleczyno.pl/component/k2/item/473-spotkanie.html    W sposób warsztatowy przedstawiony zostanie sposób aplikowania do programu w tym rejestracja, określenie wielkości możliwego do uzyskania dofinansowania oraz proces wypełniania wniosku o dofinansowanie. Krajowy Program „Czyste Powietrze” skierowane…]]>sekretariat@ug.suleczyno.pl (Kinga Zaworska)AktualnościThu, 06 Sep 2018 08:44:34 +0200Informacjahttp://www.suleczyno.pl/component/k2/item/472-informacja.htmlhttp://www.suleczyno.pl/component/k2/item/472-informacja.html]]>sekretariat@ug.suleczyno.pl (Kinga Zaworska)AktualnościTue, 28 Aug 2018 10:43:51 +0200O B W I E S Z C Z E N I Ehttp://www.suleczyno.pl/component/k2/item/471-o-b-w-i-e-s-z-c-z-e-n-i-e.htmlhttp://www.suleczyno.pl/component/k2/item/471-o-b-w-i-e-s-z-c-z-e-n-i-e.htmlOBWIESZCZENIE Wójta Gminy Sulęczyno z dnia 21 sierpnia 2018 roku w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych  i plakatów wszystkich  komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do rad…]]>sekretariat@ug.suleczyno.pl (Kinga Zaworska)AktualnościFri, 24 Aug 2018 11:32:27 +0200O B W I E S Z C Z E N I Ehttp://www.suleczyno.pl/component/k2/item/470-o-b-w-i-e-s-z-c-z-e-n-i-e.htmlhttp://www.suleczyno.pl/component/k2/item/470-o-b-w-i-e-s-z-c-z-e-n-i-e.htmlO B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy S u l ę c z y n o z dnia 21 sierpnia 2018 roku…]]>sekretariat@ug.suleczyno.pl (Kinga Zaworska)AktualnościFri, 24 Aug 2018 11:31:56 +0200Informacjahttp://www.suleczyno.pl/component/k2/item/469-informacja.htmlhttp://www.suleczyno.pl/component/k2/item/469-informacja.html  ]]>sekretariat@ug.suleczyno.pl (Kinga Zaworska)AktualnościThu, 23 Aug 2018 15:43:00 +0200Dofinansowanie na likwidację pokryć azbestowych (eternitu) dla mieszkańców z gmin dotkniętych ubiegłoroczną nawałnicąhttp://www.suleczyno.pl/component/k2/item/467-dofinansowanie-na-likwidacje-pokryc-azbestowych-eternitu-dla-mieszkancow-z-gmin-dotknietych-ubiegloroczna-nawalnica.htmlhttp://www.suleczyno.pl/component/k2/item/467-dofinansowanie-na-likwidacje-pokryc-azbestowych-eternitu-dla-mieszkancow-z-gmin-dotknietych-ubiegloroczna-nawalnica.htmlWFOŚiGW w Gdańsku udzieli dofinansowania na likwidację pokryć azbestowych (eternitu) dla mieszkańców z gmin dotkniętych ubiegłoroczną nawałnicą WFOŚiGW w Gdańsku ogłosił konkurs skierowany do jednostek samorządu terytorialnego, które przeznaczą środki…

UWAGA:

Ze względu na ograniczony budżet WFOŚiGW w Gdańsku, rzeczywisty poziom dofinansowania po rozstrzygnięciu konkursu może wynieść mniej niż 100% kosztów kwalifikowanych zadania.

Zgodnie z § 3 pkt 5 „Zasad udzielania dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku”, Fundusz może pokryć koszty poniesione przez Wnioskodawcę przed datą zawarcia umowy, jeżeli zostały one poniesione po podjęciu przez Zarząd Funduszu decyzji o zakwalifikowaniu zadania do dofinansowania. Podstawę do ich refundacji stanowi zawarta umowa. Przed terminem zawarcia umowy Wnioskodawca ponosi wydatki, mogące stanowić koszty kwalifikowane zadania, na własne ryzyko. Kosztami kwalifikowanymi zadania są wyłącznie udokumentowane koszty: demontażu, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest.

Prosimy właścicieli budynków planujących jeszcze w tym roku, zlikwidować uszkodzony dach lub pozbyć się zdjętego już eternitu, o zgłaszanie się do Urzędu Gminy Sulęczyno, pok. 3, w terminie do dnia 24 sierpnia 2018 r., celem złożenia wniosku. We wniosku należy podać powierzchnię płyt azbestowych jaka planowana jest do wymiany. Więcej informacji pod nr tel. 58 685 63 94.

 Wymagane jest aby prace związane z demontażem i przekazaniem do utylizacji były przeprowadzone zostaną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004r., Nr 71, poz. 649 z późn. zm.).

Wnioskodawcy powinni posiadać dokumentację fotograficzną obrazującą aktualny stan (przed rozpoczęciem prac), umożliwiającą porównanie z fotograficzną dokumentacją powykonawczą.

]]>
sekretariat@ug.suleczyno.pl (Kinga Zaworska)AktualnościThu, 16 Aug 2018 13:48:11 +0200
MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ NR 166035G OSTRÓW MAUSZ - ZDUNOWICE MAŁE – OSTROWITEhttp://www.suleczyno.pl/component/k2/item/465-modernizacja-drogi-gminnej-nr-166035g-ostrow-mausz-zdunowice-male-ostrowite.htmlhttp://www.suleczyno.pl/component/k2/item/465-modernizacja-drogi-gminnej-nr-166035g-ostrow-mausz-zdunowice-male-ostrowite.htmlMODERNIZACJA DROGI GMINNEJ NR 166035G OSTRÓW MAUSZ - ZDUNOWICE MAŁE – OSTROWITE
Gmina Sulęczyno otrzymała dotację z Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku w wysokości 56.554,00 zł (środki budżetu Województwa Pomorskiego na realizację zdań związanych z budową i modernizacją dróg…
]]>
ugsuleczyno@gmail.com (K.Recław)AktualnościThu, 09 Aug 2018 14:01:58 +0200
Dofinansowanie na kwotę 200.000,00 zł na realizację inwestycji PRZEBUDOWA CIĄGU SPACEROWO – WYPOCZYNKOWEGO WZDŁUŻ RZEKI SŁUPII W SULĘCZYNIEhttp://www.suleczyno.pl/component/k2/item/463-dofinansowanie-na-kwote-200-000-00-zl-na-realizacje-inwestycji-przebudowa-ciagu-spacerowo-wypoczynkowego-wzdluz-rzeki-slupii-w-suleczynie.htmlhttp://www.suleczyno.pl/component/k2/item/463-dofinansowanie-na-kwote-200-000-00-zl-na-realizacje-inwestycji-przebudowa-ciagu-spacerowo-wypoczynkowego-wzdluz-rzeki-slupii-w-suleczynie.htmlDofinansowanie na kwotę 200.000,00 zł na realizację inwestycji PRZEBUDOWA CIĄGU SPACEROWO – WYPOCZYNKOWEGO WZDŁUŻ RZEKI SŁUPII W SULĘCZYNIE
GMINA Sulęczyno uzyskała dofinansowanie na kwotę 200.000,00 zł z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” za pośrednictwem  Lokalnej Grupy Rybackiej KASZUBY w Chmielnie na realizację inwestycji PRZEBUDOWA CIĄGU SPACEROWO – WYPOCZYNKOWEGO WZDŁUŻ…
]]>
ugsuleczyno@gmail.com (K.Recław)AktualnościThu, 09 Aug 2018 13:15:45 +0200
Obrady XLIII sesji Rady Gminy Sulęczynohttp://www.suleczyno.pl/component/k2/item/462-obrady-xliii-sesji-rady-gminy-suleczyno.htmlhttp://www.suleczyno.pl/component/k2/item/462-obrady-xliii-sesji-rady-gminy-suleczyno.htmlObrady XLIII sesji Rady Gminy Sulęczyno
Zapraszam na obrady XLIII sesji Rady Gminy Sulęczyno, która odbędzie się w dniu 14 sierpnia 2018 roku (tj. wtorek) o godz.10-tej w lokalu sali posiedzeń Urzędu Gminy Sulęczyno

 porządek obrad:

1.Sprawy regulaminowe:

   a)otwarcie XLIII sesji Rady Gminy,

   b)przedstawienie porządku obrad sesji Rady Gminy,

   c)protokół z obrad XLII sesji VII kadencji Rady Gminy Sulęczyno z dnia 26 czerwca 2018 roku - podpisany bez zmian.

2.Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy.

 
3.Sprawozdanie z prac Wójta Gminy, w tym: zarządzenia i umowy z firmami.        

4.Podjęcie uchwał w sprawie:

   a)przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu regulaminu dostarczania wody i  odprowadzania ścieków na terenie gminy Sulęczyno,

   b)zmiany uchwały Nr XXXV/279/2017 Rady Gminy Sulęczyno z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Sulęczyno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018,

  c)ustalenia warunków udzielania bonifikaty i wysokości ich stawek procentowych od ceny nieruchomości sprzedawanych jako lokale mieszkalne (2),

  d)zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sulęczyno,

   e)uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulęczyno na lata 2018 – 2028,

   f)zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sulęczyno na 2018 rok.

5.Interpelacje i wolne wnioski.

]]>
ugsuleczyno@gmail.com (K.Recław)AktualnościThu, 09 Aug 2018 13:04:20 +0200
Informacjahttp://www.suleczyno.pl/component/k2/item/461-informacja.htmlhttp://www.suleczyno.pl/component/k2/item/461-informacja.htmlW związku z awarią centrali telefonicznej nie działają numery stacjonarne Urzedu Gminy Sulęczyno. Kontakt z naszym urzędm jest możliwy pod nr tel. 606 436 425 lub e-mail: sekretariat@ug.suleczyno.pl]]>sekretariat@ug.suleczyno.pl (Kinga Zaworska)AktualnościTue, 07 Aug 2018 12:16:42 +0200