Wielkość tekstu

Strona główna

środa, 12 grudzień 2018 15:23

 102 urodziny mieszkanki Gminy Sulęczyno

W piątek 7 grudnia 2018 roku swoje sto drugie urodziny obchodziła Pani Anna Drywa, mieszkanka wsi Żakowo, leżącej na terenie Gminy Sulęczyno. Pani Anna Drywa jest także najstarszą mieszkanką Powiatu Kartuskiego. Zacna jubilatkę w tym tak ważnym dla niej dniu odwiedzili: Wójt Gminy Sulęczyno Bernard Grucza, Przewodniczący Rady Gminy Sulęczyno Kazimierz Gliniecki, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Bogumiła Paszylk oraz Pani Justyna Cichosz reprezentująca Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulęczynie. Jubilatka od przybyłych gości otrzymała pamiątkowy dyplom, bukiet kwiatów, okolicznościowy upominek oraz życzenia zdrowia oraz kolejnych jubileuszy. By uczcić tak ważny dla jubilatki dzień Ks. Piotr Stoltman – Wikariusz Parafii pw. Świętej Trójcy w Sulęczynie odprawił z tej okazji Mszę Świętą w intencji jubilatki w  której wzięła udział także najbliższa rodzina.   

poniedziałek, 10 grudzień 2018 22:24

 Informujemy, iż w dniu 24 grudnia 2018 roku (poniedziałek) - WIGILIA 

Urząd Gminy Sulęczyno będzie nieczynny. 

 

 

wtorek, 04 grudzień 2018 17:55

gvbhdscx

poniedziałek, 03 grudzień 2018 21:11

 

Gmina Sulęczyno zrealizowała projekt pn. „Aktywne Mściszewice”. Zagospodarowany został fragment parku edukacyjno - rekreacyjnego w miejscowości Mściszewice (plac przy Zespole Szkół). Zamontowano 3 zespolone urządzenia siłowni zewnętrznej - surfer i twister na pylonie, biegacz i orbiterek na pylonie, drążek pojedynczy.

poniedziałek, 03 grudzień 2018 17:57

PIERWSZA SESJA RADY GMINY KADENCJI …..

We wtorek 20 listopada 2018 roku budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulęczynie odbyła się pierwsza sesja Rady Gminy Sulęczyno VIII kadencji. W której udział wzięli nowo wybrani radni, dyrektorzy jednostek organizacyjnych, sołtysi oraz zaproszeni goście. Wszyscy radni a także Wójt złożyli ślubowanie i odebrali zaświadczenia potwierdzające ich wybór. Wybrano także Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy a także składy poszczególnych komisji.

czwartek, 22 listopad 2018 11:03

Zapraszam na II sesję VIII kadencji Rady Gminy Sulęczyno, której obrady odbędą się w dniu 29 listopada 2018 roku (tj. czwartek) o godz.13.30 w lokalu remizy OSP w Sulęczynie.

środa, 14 listopad 2018 13:36

Zgodnie z postanowieniem Komisarza Wyborczego w Słupsku II z dnia 9 listopada 2018 roku w sprawie zwołania pierwszych sesji nowo wybranych rad gmin, rad powiatów objętych terytorialną właściwością Komisarza Wyborczego w Słupsku II – Komisarz Wyborczy  z w o ł u j e  pierwszą sesję VIII kadencji Rady Gminy Sulęczyno na dzień 20 listopada 2018 roku (tj.wtorek) na godz.11.00, która odbędzie się w remizie OSP w Sulęczynie  z następującym porządkiem obrad:

poniedziałek, 05 listopad 2018 10:43
Starostwo Powiatowe w Kartuzach zaprasza osoby, które ukończyły 65 lat, są zameldowane na terenie powiatu kartuskiego i nie były szczepione szczepionką przeciwko pneumokokom oraz są leczone z powodu chorób układu oddechowego z grupy J40-J47 (m.in. przewlekły nieżyt oskrzeli, dychawica oskrzelowa) do korzystania z bezpłatnych szczepień przeciw pneumokokom.
 
wtorek, 30 październik 2018 14:27

Najważniejsze informacje o naborze

piątek, 26 październik 2018 13:10

Na podstawie art. 42 ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1295 ze zm.) zawiadamiam o terminie polowań zbiorowych na terenie Gminy Sulęczyno:

czwartek, 25 październik 2018 13:39

KONSULTACJE PROJEKTU UCHWAŁY RADY GMINY SULĘCZYNO W SPRAWIE PRZYJĘCIA "ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY SULĘCZYNO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 IUSTAWY O DZIAŁALNOŚCIPOŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2019"

Na podstawie art 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) oraz Uchwały nr X/76/2011 Rady Gminy Sulęczyno w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządami i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczacych statutowej tych organizacji.

Wójt Gminy Sulęczyno

zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznegodo wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy Sulęczyno w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Sulęczyno z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”.

wtorek, 16 październik 2018 16:12

W dniu dzisiejszym (16.10.2018 r.) została podpisana umowa z firmą: Usługi Ogólnobudowlane Andrzej Dzienisz z Borzestowskiej Huty na wykonanie zadania wykonania zadanie pn.: Rozbudowa i przebudowa zespołu szkolno – przedszkolnego wraz z infrastrukturą w m. Mściszewice – Etap II”.

Termin zakończenia inwestycji planowany jest na dzień 21 stycznia 2019 r.

Wartość robót budowlanych będących przedmiotem umowy zgodnie ze złożoną ofertą wynosi łącznie z podatkiem VAT: 900.458,22 zł

 

ZAKRES ROBÓT II ETAPU OBEJMOWAĆ BĘDZIE M. IN. :

- wykonanie przyłącza wodociągowego oraz kanalizacji sanitarnej do nowego budynku;

- wykonanie części wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w nowym budynku;

- rozebranie w części pokrycia dachu podlegającego wymianie;

- wykonanie przesklepień, nadproży, wykonanie konstrukcji dachu nad nowym budynkiem;

- wykonanie nowego pokrycia dachu, opierzeń i obróbek blacharskich;

- wykonanie docieplenia połaci dachowej nad nową częścią budynku;

- montaż stolarki drzwiowej i okiennej oraz naświetli dachowych,

- wykonanie docieplenia ścian styropianem, z wykonaniem warstwy zbrojącej „pod klej”;

- wykonanie podkładów betonowych pod posadzki z betonu;

- rozbiórka istniejących kominów nad starą częścią budynku wraz z osadzeniem kominków systemowych wentylacyjnych;

- remont komina nad istniejącą kotłownią.

 

 

 

 

 

piątek, 12 październik 2018 15:35

Wójt Gminy Sulęczyno informuje o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego

czwartek, 11 październik 2018 10:58

Zapraszam na  XLVI sesję VII kadencji Rady Gminy Sulęczyno, której obrady odbędą się w dniu 18 października 2018 roku (tj.czwartek) o godz.10.00  w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Sulęczynie

 

Porządek obrasd
 
1.Sprawy regulaminowe:
   a)otwarcie XLVI sesji Rady Gminy,
   b)przedstawienie porządku obrad sesji Rady Gminy,
   c)protokół z obrad XLV sesji VII kadencji Rady Gminy Sulęczyno z dnia 27 września 2018 roku – podpisany bez  zmian.
 
2.Sprawozdanie Wójta Gminy - podsumowanie VII kadencji.    
 
3.Podjęcie uchwał w sprawie:
 
a) przystąpienie do sporządzenia zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sulęczyno w zakresie ujawniania obszarów z udokumentowanymi złożami kopalin,
b) zmiany uchwały Nr XL/314/2018 Rady Gminy Sulęczyno z dnia 24 kwietnia 2018 roku o przystąpieniu do  sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Sulęczyno dla dz. Nr 138/1,
      138/2, 146/2, 147/3 148 położonych w obrębie ewidencyjnym Sulęczyno, części dz. nr 71/22 położonej w  obrębie ewidencyjnym Żakowo, gmina Sulęczyno, dz. Nr 75/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Bukowa
      Góra oraz dz. Nr 134/7 położonej w obrębie ewidencyjnym Sucha,
c) o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sulęczyno  fragmentu obrębu geodezyjnego Mściszewice w części dotyczącej terenu działek nr 45/35, 45/36, 45/37, 45/38,
d) o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sulęczyno dla dz. nr 138/1, 138/2, 146/2, 147/3, 148 położonych w obrębie ewidencyjnym Sulęczyno, części dz. nr  71/22 położonej w obrębie ewidencyjnym Żakowo, gmina Sulęczyno,
e) o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sulęczyno fragmentu obrębu geodezyjnego Podjazy w części dotyczącej terenu działek nr 51/1, 51/2, 51/3, 51/4, 51/5,  51/6, 51/7, 51/8, 51/9, 51/10, 51/11, 51/12, 51/13, 51/14, 51/15,
f) rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Sulęczyno,
g) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulęczyno na lata 2018 – 2028,
h) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sulęczyno na 2018 rok.
 
4.Interpelacje i wolne wnioski.

Przewodniczący Rady Gminy
Kazimierz GLINIECKI

środa, 10 październik 2018 15:50
Warsztat edukacyjny połączony ze spacerem przyrodniczym do rezerwatu przyrody „Mechowiska Sulęczyńskie"

Stowarzyszenie Eko--Inicjatywa wraz z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku zaprasza wszystkie zainteresowane osoby na warsztat edukacyjny połączony ze spacerem przyrodniczym do rezerwatu przyrody „Mechowiska Sulęczyńskie

poniedziałek, 08 październik 2018 15:20
Zapraszamy do lektury najnowszego wydania Gazetki Gminnej „Nowinë z Gminë Sëlëczëno”

W skrócie najważniejsze tematy tego numeru to:

- Inwestycje realizowane w Gminie Sulęczyno w latach 2014 – 2018

- Informacja dot. kąpieliska gminnego – wyciąg z planu zagospodarowania przestrzennego

- Wybory samorządowe

poniedziałek, 01 październik 2018 15:47
ZAPROSZENIE NA WARSZTATY ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY SULĘCZYNO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Fundacja Garaż Historii w Pępowie we współpracy z Urzędem Gminy w Sulęczynie zaprasza na warsztaty w ramach projektu pn. „Od nas zależy…”, który finansowany jest ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

czwartek, 20 wrzesień 2018 15:11

ZAPRASZAM na XLV sesję VII kadencji Rady Gminy Sulęczyno, której obrady odbędą się w dniu 27 września 2018 roku (tj. czwartek) o godz.1530w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Sulęczynie 

 

czwartek, 20 wrzesień 2018 13:03

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze.

Program ma na celu poprawę efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzącej z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

 

Wszelkie informacje dostępne są na stronie internetowej: https://wfos.gdansk.pl/czyste-powietrze/ogloszenie-o-naborze

 

Program będzie realizowany w latach 2018-2029, a łączne działania w jego ramach to kwota ponad 103 mld zł.

 

Program Priorytetowy Czyste Powietrze to możliwość uzyskania wsparcia finansowego w formie dotacji i/lub pożyczki przez osoby fizyczne, właścicieli domów jednorodzinnych na ocieplenie domu, wymianę okien czy na wymianę starego kotła grzewczego.

Wysokość dofinansowania wahać się będzie od 30 do 90 proc. dotacji kosztów kwalifikowanych inwestycji, w zależności od dochodu na osobę w gospodarstwie domowym.

 

 

Beneficjentami są osoby fizyczne:

 1. posiadające prawo własności lub będące współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego,
  o którym mowa w ust. 1 Programu. W przypadku gdy jednorodzinny budynek mieszkalny jest we współwłasności kilku osób dofinansowanie przysługuje współwłaścicielowi, pod warunkiem wyrażenia zgody przez pozostałych współwłaścicieli tego budynku.
 2. które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1202, z późn. zm.) i budynek nie został jeszcze przekazany lub zgłoszony do użytkowania.

 

 

 • Terminy i sposób składania wniosków

Wnioski należy składać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, w terminie od 19 września 2018 r. od godz. 8.00 do 30 czerwca 2027 r. do godz. 24.00.

 

Kontakt:

 • telefon: 58 743 18 20
 • telefon: 58 743 18 21
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
niedziela, 16 wrzesień 2018 14:09

13 września 2018r. w Urzędzie Gminy Sulęczyno odbyło się uroczyste przekazanie strażakom ochotnikom z terenu gminy Sulęczyno wyposażenia i sprzętu ratowniczego zakupionego ze środków Funduszu Sprawiedliwości – Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Przekazania sprzętu jednostkom OSP dokonał Wójt Gminy Sulęczyno Bernard Grucza, Komendant Gminny ZOSP w Sulęczynie – Andrzej Roda, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kartuzach – Romuald Pituła,

OSP Kistowo otrzymało: Zestawu ratownictwa medycznego PSP – R1 – 1 kpl (skład wyposażenia zgodny z najnowszymi „Zasadami organizacji ratownictwa medycznego w KSRG” z lipca 2013 r.) w skład którego wchodzi:

 1. torba ratownicza PSP R1,
 2. zestaw szyn Kramera,
 3. deska ortopedyczna.

Sprzęt przekazany OSP Mściszewice:

 1. Zestaw ratownictwa technicznego – 1 kpl w skład którego wchodzi:
 1. Rozpieracz ramieniowy, SP555,
 2. nożyce hydrauliczne S312,
 3. rozpieracz kolumnowy R412,
 4. agregat zasilający do narzędzi hydraulicznych o modelu pracy min. ATO ( Agregat hydrauliczny P630SG Turbo),
 5. wąż hydrauliczny przedłużający 2 x 10 m,
 6. piła ratownicza do szyb klejonych WSC-1,
 7. nóż do pasów bezpieczeństwa (urządzenie wielofunkcyjne 5w1 ResQRench USA),
 8. zabezpieczenie poduszki powietrznej kierowcy i pasażera – 2 szt,
 9. zestaw uniwersalnych podpór i klinów do stabilizacji pojazdów (wspornik progowy LRS – C – 1 kpl oraz schodek z klinem do stabilizacji LSS – 2 kpl),
 10. mata narzędziowa /plandeka wielofunkcyjna do rozłożenia na ziemi narzędzi.

Zakupiony sprzęt umożliwi jednostkom OSP sprawne udzielanie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym bezpośrednio na miejscu zdarzenia.

Zadanie zostało zrealizowane w ramach ogłoszonego Programu I priorytetu IIIB - Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – polegało na nabyciu wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.

Wysokość pozyskanej dotacji z Ministerstwa Sprawiedliwości to 54.945,00 zł, a wkład własny pochodzący ze środków budżetu gminy to kwota 555,00 zł.

 

 

 

poniedziałek, 10 wrzesień 2018 07:58

Wójt Gminy Sulęczyno informuje, o udzieleniu przez Pana Dariusza Drelicha – Wojewody Pomorskiego w dniu 28 maja 2018r. zgodnie z umową 71/2018/NPRC, dotacji celowej z budżetu państwa na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych (książek niebędących podręcznikami) w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.

Kwota dotacji na dofinansowanie zakupu książek wyniesie nie więcej niż 80 % kosztów realizacji zadania, tj. 16 400,00zł. Dotacja powyższa została przekazana z przeznaczeniem na realizację zadania w niżej wymienionych szkołach:

 1. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zespole Szkół w Mściszewicach w wysokości 3 000,00zł,
 2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Borku Kamiennym w wysokości 2 480,00zł,
 3. Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny PS. „INKA” w Podjazach w wysokości 2 480,00zł,
 4. Szkoła Podstawowa w Węsiorach w wysokości 2 480,00zł,
 5. Szkoła Podstawowa im. Antoniego Abrahama w Sulęczynie w wysokości 6 000,00zł.
czwartek, 06 wrzesień 2018 08:44

 

 

W sposób warsztatowy przedstawiony zostanie sposób aplikowania do programu w tym rejestracja, określenie wielkości możliwego do uzyskania dofinansowania oraz proces wypełniania wniosku o dofinansowanie.

Krajowy Program „Czyste Powietrze” skierowane jest do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami domów jednorodzinnych.

W ramach programu będzie możliwe uzyskanie dofinansowanie na wymianę starych źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi (węgiel, drewno itp.) na nowoczesne źródła ciepła. Dofinansowany będzie zakup źródeł zasilanych:

- z miejskiej sieci ciepłowniczej (węzły ciepła),

- gazem ziemnym lub LPG,

- olejem opałowym,

- elektrycznością (w tym pompy ciepła),

- biomasą,

- węglem.

W przypadku źródeł zasilanych paliwami stałymi konieczne jest spełnienie przez źródło normy ekoprojekt (ecodesign). Źródła gazowe i olejowe muszą wykazać się klasą efektywności minimum A, z kolei pompy ciepła minimum klasą A+.

Montaż wyżej wymienionych źródeł może być również dofinansowany w obiektach nowobudowanych tj. nie oddanych jeszcze do użytku.

Oprócz montażu źródeł ciepła w ramach Programu możliwe będzie również pozyskanie dofinansowania na szerokie działania termomodernizacyjne w obiekcie jednorodzinnym w tym na:

- docieplenie ścian, stropów, dachów i podłóg,

- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,

- modernizację instalacji wewnętrznej c.o. i c.w.u.,

- montaż instalacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,

- przyłącza do zakupionych źródeł ciepła (ciepłownicze, gazowe, elektryczne),

- montaż instalacji solarnych (kolektory słoneczne i fotowoltaika).

Wysokość dofinansowania zależna będzie od poziomu dochodów na członka gospodarstwa domowego i będzie wynosiła od 30% do nawet 90%. W ramach potrzeby można będzie również skorzystać z preferencyjnej pożyczki na sfinansowanie pozostałych kosztów kwalifikowanych zadania. W przypadku montażu instalacji solarnych dofinasowanie udzielane jest jedynie w formie pożyczki.

Wnioski należy składać do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, nabór rozpocznie się w połowie września 2018r. W razie szczegółowych pytań informacji udzielają pracownicy WFOŚiGW w Gdańsku: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., 58-743-18-00.

wtorek, 28 sierpień 2018 10:43

piątek, 24 sierpień 2018 11:32

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Sulęczyno

z dnia 21 sierpnia 2018 roku

w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych 

i plakatów wszystkich  komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku

        Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy (t.j.Dz. U. z 2018 roku, poz.754 z późn. zm.1) podaje się do publicznej wiadomości, że na obszarze gminy Sulęczyno Wójt Gminy wyznaczył miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów:

- tablice informacyjne w sołectwach na terenie gminy,

- wszystkie inne obiekty po uzyskaniu zgody właściciela nieruchomości.

                                                                Wójt Gminy

                                                                       /-/Bernard GRUCZA    

1)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 roku, poz.1000 i poz.1349                                

piątek, 24 sierpień 2018 11:31

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy S u l ę c z y n o

z dnia 21 sierpnia 2018 roku

 

w sprawie okręgów wyborczych dla wyboru Rady Gminy Sulęczyno w wyborach, zarządzonych

na dzień 21 października 2018 roku

     Na podstawie art.422 ustawy z dnia 05 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy ( t.j.Dz.U. z 2018 roku, poz.754 z późn.zm.1) podaje się do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych utworzonych dla wyboru Rady Gminy Sulęczyno uchwałami Rady Gminy: Nr XXXIX/310/2018 z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie podziału Gminy Sulęczyno na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenie ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, Nr XLI/327/2018 z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/310/2018 z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie podziału Gminy Sulęczyno na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenie ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej.

 

NUMER OKRĘGU

GRANICE OKRĘGU

Liczba radnych wybieranych w okręgu wyborczym

1

Część SOŁECTWA SULĘCZYNO: Część miejscowości SULĘCZYNO - ulice: Józefa Wybickiego, Kościelna, Kwiatowa, Letnia, Pogodna, Promyka, Sportowa, Stefana Żeromskiego, Wiosenna, Zielona Droga.

1

2

Część SOŁECTWA SULĘCZYNO: Część miejscowości SULĘCZYNO - ulice: Aleja Wojska Polskiego, Nauczycielska, Rzemieślnicza, Sosnowa, Szkolna oraz część miejscowości bez ulic. Miejscowość BUKOWA GÓRA.

1

3

Część SOŁECTWA SULĘCZYNO: Część miejscowości SULĘCZYNO - ulice: Abrahama, A. Majkowskiego, Aleja Zwycięstwa, Cicha, Generała Józefa Hallera, Ks. Zapałowskiego, Leśna, Sobótki, Stolemów, Świętojańska, Szara, Zagóry, Zimna Góra.

1

4

Część SOŁECTWA SULĘCZYNO: Część miejscowości SULĘCZYNO - ulice: Brzozowa, Damroki, Derdowskiego, Dębowa, Ekologiczna, Floriana Ceynowy, Gowida, Kaszubska, Kartuska, Mestwina, Modrzewiowa, Mściwoja, Leszczynowa, Stroma, Świerkowa, Tartaczna, Topolowa, Trakt Słupski.

1

5

Część SOŁECTWA SULĘCZYNO: Część miejscowości SULĘCZYNO- ulice: Borowikowa, Dolina j.Głębokiego, Grzybowa, Gwiezdna, Jeziorna, Kosmiczna, Księżycowa, Lawendowa, Nad Jarem Słupi, Planetarna, Słoneczna, Szydlicka, Wrzosowa, Żurawia oraz miejscowości: KŁODNO, NOWY DWÓR, OSTRÓW MAUSZ. SOŁECTWO ZDUNOWICE.

1

6

Część SOŁECTWA MŚCISZEWICE: część miejscowości MŚCISZEWICE - ulice: Klonowa, Królewska, Krótka, Lęborska, Podwórkowa, Szlachecka, Wąska. Część miejscowości Mściszewice od nr 53 - 54, 57- 60, 62, 64, 66 - 80 a, 82 - 85, 120 - 120 d, 126 - 129.

1

7

Część SOŁECTWA MŚCISZEWICE: część miejscowości MŚCISZEWICE - ulice: Jeziorna, Kaszubska, Letnia, Lipowa, Łabędzia, Pogodna, Polna, Słoneczna, Wspólna. Część miejscowości Mściszewice od nr 86 - 91p,

93 - 95, 121 - 123, 151.

1

8

Część SOŁECTWA MŚCISZEWICE: część miejscowości MŚCISZEWICE - ulice: Abrahama, Alojzego Zaworskiego, Kartuska, Ks.Antoniego Peplińskiego, Ks.Tadeusza Jezierskiego, Ks.Leopolda Pikarskiego, Leśna, Sportowa, Strażacka, Szkolna, Wrzosowa. Część miejscowości Mściszewice od nr 96, 97 - 105, 107 - 117.

1

9

Część SOŁECTWA WĘSIORY: część miejscowości WĘSIORY – ulice: Bytowska, Brzozowa, Kartuska, Kasztanowa, Klonowa, Krótka, Kwiatowa, Lipowa, Przemysłowa. Część miejscowości Węsiory od nr 102, 103, 104, 104H.

1

10

Część SOŁECTWA WĘSIORY: część miejscowość WĘSIORY – ulice: Boczna, Czereśniowa, Jeziorna, Kościelna, Osiedlowa, Słoneczna, Spacerowa, Stroma, Wichrowe Wzgórze, Zielona oraz część miejscowości Węsiory nr 101,107, 136 m.

1

11

Część SOŁECTWA WĘSIORY: Miejscowości: Borowiec, Czarlino oraz część miejscowości Węsiory o nr 85.

1

12

Część SOŁECTWA PODJAZY: miejscowość AMALKA, część miejscowości PODJAZY od nr 3 - 9 a, 11 - 15,

17 b - 20, 22, 26 – 33.

1

13

Część SOŁECTWA PODJAZY: część miejscowości PODJAZY od nr 35 - 37, 40, 42 - 44, 80, 155 B, 156, 156 h, 157 h, 160-161, 163 g i h, Miejscowość WIDNA GÓRA.

1

14

SOŁECTWA: KISTOWO, SUCHA

1

15

SOŁECTWA: BOREK, ŻAKOWO.

1

 

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Sulęczynie mieści się w Urzędzie Gminy Sulęczyno, ul.Kaszubska 26

- sala posiedzeń (parter), nr tel.(58) 68-56-389.

                                                                                                                                                         WÓJT GMINY

                                                                                          

                                                                                                                                                     /-/ Bernard GRUCZA

1) Zmiany ustawy zostały opublikowane w Dz.U. z 2018 roku, poz. 1000 i poz. 1349

czwartek, 23 sierpień 2018 15:43

 

czwartek, 16 sierpień 2018 13:48

WFOŚiGW w Gdańsku udzieli dofinansowania na likwidację pokryć azbestowych (eternitu) dla mieszkańców z gmin dotkniętych ubiegłoroczną nawałnicą

WFOŚiGW w Gdańsku ogłosił konkurs skierowany do jednostek samorządu terytorialnego, które przeznaczą środki na finansowanie usunięcia i unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych zawierających azbest powstałych w wyniku wystąpienia zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej.

Kwota dofinansowania ma wynieść do 100% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż:

 • 600 zł/tonę odpadu zawierającego azbest - jeżeli na zadanie składają się łącznie: demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadu;
 • 300 zł/tonę odpadu zawierającego azbest - jeżeli na zadanie składa się wyłącznie transport i unieszkodliwienie odpadu. 

Prace muszą zostać wykonane jeszcze w tym roku!

czwartek, 09 sierpień 2018 15:48

fundusze logo 

Gmina Sulęczyno jako Lider projektu, w partnerstwie z Gminami: Czarna Dąbrówka, Kołczygłowy, Parchowo, Sierakowice, Tuchomie oraz przedsiębiorstwem KAJAKI Rolbiecki Tomasz

realizuje projekt:

„Pomorskie Szlaki Kajakowe – szlak Górnej Słupi”

czwartek, 09 sierpień 2018 14:01
MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ NR 166035G OSTRÓW MAUSZ - ZDUNOWICE MAŁE – OSTROWITE

Gmina Sulęczyno otrzymała dotację z Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku w wysokości 56.554,00 zł (środki budżetu Województwa Pomorskiego na realizację zdań związanych z budową i modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych) na zadanie pn. MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ NR 166035G OSTRÓW MAUSZ - ZDUNOWICE MAŁE – OSTROWITE NA ODCINKU 383 MB

Roboty polegać będą na wzmocnieniu istniejącej nawierzchni z kruszyw łamanych płytami żelbetowymi wielootworowymi typu YOMB na odcinku około 383 mb.

Prace polegać będą również na demontażu zniszczonych płyt na odcinku początkowym, wyrównaniu istniejącej podbudowy i wzmocnieniu kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie na szerokości 4,5 m i grubości kruszywa 15 cm. Na odcinku około 383 mb na szerokości 4,5 m ułożone zostaną płyty żelbetowe typu Yomb 100x75x12,5. Płyty obustronnie zostaną zabezpieczone przed przesuwaniem się opornikiem betonowym 25x12cm na ławie z betonu. Pobocze obustronnie wzmocnione zostanie kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie gr. 12 cm na szerokości 0,5 m. Nie przewiduje się zmiany odprowadzenia wód opadowych z drogi. Wody opadowe odprowadzane są z jezdni na pobocze w sposób powierzchniowy.

Wartość kosztorysowa zadania wynosi brutto:  190 173,74 zł

Inwestycja planowana jest do realizacji na przełomie września/października 2018 roku.

czwartek, 09 sierpień 2018 13:26

Inwestycja ta byłą współfinansowana ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach projektu pn. „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”. Wykonano ok. 900 m. nawierzchni asfaltowej wraz ze zjazdami na posesje oraz wybudowano odcinek  chodnika dla pieszych. Na w/w zadanie otrzymano dofinansowanie 50 %, całość kosztowała 1.123.678,80 zł.

Wartość zrealizowanego zadania  1 191 943,79   (wraz z kosztami dokumentacji oraz   nadzoru inwestorskiego),

same roboty budowlane: 1.123.678,79)

Koszty kwalifikowane: 1 188 196,71  

Kwota dotacji: 756 049,00 zł (tj. 63,63 % kosztów kwalifikowanych)

image001

image002

image003

image004

image005

czwartek, 09 sierpień 2018 13:15
Dofinansowanie na kwotę 200.000,00 zł na realizację inwestycji PRZEBUDOWA CIĄGU SPACEROWO – WYPOCZYNKOWEGO WZDŁUŻ RZEKI SŁUPII W SULĘCZYNIE

GMINA Sulęczyno uzyskała dofinansowanie na kwotę 200.000,00 zł z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” za pośrednictwem  Lokalnej Grupy Rybackiej KASZUBY w Chmielnie na realizację inwestycji PRZEBUDOWA CIĄGU SPACEROWO – WYPOCZYNKOWEGO WZDŁUŻ RZEKI SŁUPII W SULĘCZYNIE – ETAP II

Zaplanowano realizację inwestycji na rok 2019.

Inwestycja polegać będzie na wykonaniu robot drogowych związanych z utwardzeniem istniejącego ciągu pieszego oraz jezdnego na łącznej długości ok. 524 m. Zakres prac obejmuje również wykonanie  kanalizacji deszczowej, montaż małej architektury i oświetlenia. Cały projekt dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

Wartość kosztorysowa:

wartość netto:             487.193,55 zł  

wartość brutto:          599.248,06 zł

czwartek, 09 sierpień 2018 13:04
Obrady XLIII sesji Rady Gminy Sulęczyno

Zapraszam na obrady XLIII sesji Rady Gminy Sulęczyno, która odbędzie się w dniu 14 sierpnia 2018 roku (tj. wtorek) o godz.10-tej w lokalu sali posiedzeń Urzędu Gminy Sulęczyno

wtorek, 07 sierpień 2018 12:16

W związku z awarią centrali telefonicznej nie działają numery stacjonarne Urzedu Gminy Sulęczyno.

Kontakt z naszym urzędm jest możliwy pod nr tel. 606 436 425 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

środa, 01 sierpień 2018 14:45

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU I WYNIKÓW KONSULTACJI PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY NR XXXV/279/2017 RADY GMINY SULĘCZYNO Z DNIA 30 LISTOPADA 2017 R. W SPRAWIE ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY SULĘCZYNO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2018”

Zaproszenie do konsultacji wraz z projektem: „Zmiany uchwały Nr XXXV/279/2017 Rady Gminy Sulęczyno z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Sulęczyno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na rok 2018” zostało opublikowane na stronie internetowej Gminy Sulęczyno, BIP oraz umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sulęczyno. Dla usprawnienia przepływu informacji do aktywnych organizacji znajdujących się na terenie Gminy Sulęczyno przesłano wiadomość e-mailem.

W terminie od 25.06.2018 r. do 09.07.2018 r. godz. 15.30 na formularzu konsultacyjnym drogą mailową, pocztową, bądź w siedzibie Urzędu Gminy w Sulęczynie można było wnosić uwagi i opinie do ww. projektu uchwały.

Żaden z uprawnionych do konsultacji podmiotów nie wniósł propozycji zmian.

wtorek, 31 lipiec 2018 14:04

W ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania, celem jednoczesnego upamiętnienia 74 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w dniu 1 sierpnia 2018 roku o godz. 17.00 nadany zostanie akustyczny sygnał alarmowy (syrena).

piątek, 20 lipiec 2018 14:20

Informacja Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku na temat kompetencji w zakresie ochrony przed hałasem

czwartek, 12 lipiec 2018 14:05
Wójt Gminy Sulęczyno podaje do publicznej wiadomości informację o opracowaniu projektu „Programu ochrony środowiska dla Gminy Sulęczyno na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025”

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 39 ust. 1, ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017, poz. 1405 ze zm.),

poniedziałek, 02 lipiec 2018 14:08

Wójt Gminy Sulęczyno informuje o przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości

Więcej informacji pod następującym linkiem do strony BIP.SULECZYNO.PL

wtorek, 26 czerwiec 2018 10:37

Wnioski w sprawie oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych powstałych w wyniku suszy Urząd Gniny Sulęczyno przyjmuje do dnia 6 lipca 2018 r.

Poniżej wzór wniosku oraz informacja Wojewody Pomorskiego w sprawie pomocy ze środków krajowych dl producentów rolnych.

poniedziałek, 25 czerwiec 2018 15:21
Wójt Gminy Sulęczyno zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach

Wójt Gminy Sulęczyno zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

środa, 20 czerwiec 2018 15:07

Zapraszam na XLII sesję VII kadencji Rady Gminy Sulęczyno, której obrady odbędą się  w dniu 26 czerwca 2018 roku (tj.wtorek) o godz.10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Sulęczynie

czwartek, 14 czerwiec 2018 15:41

Uwaga !!!

Ze względu na pogrzeb w dniu 15.06.2018r. tragicznie zmarłego pracownika firmy ELWOZ podczas pełnionych obowiązków służbowych informujemy, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów w dniu dzisiejszym będzie czynny od godziny 13:30 do godziny 18:00.

Za utrudnienia przepraszamy.

wtorek, 12 czerwiec 2018 12:43

 

Wójt Gminy Sulęczyno z przykrością informuje, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Gdańsku zawiesił nabór wniosków na realizację zadania p.n. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” (edycja 2018). W związku z powyższym Gmina Sulęczyno nie ma możliwości przekazania wsparcia finansowego w formie dotacji na realizację planowanych zadań polegających na usunięciu materiałów zawierających azbest.

W przypadku pojawienia się nowych okoliczności Wójt będzie publicznie informował o ewentualnej możliwości i zasadach dofinansowania ww. zadań.

środa, 06 czerwiec 2018 14:19
Odwołanie zakazu wstępu na teren Kamiennych Kręgów w Węsiorach

Informuję, iż zgodnie z Decyzją nr 41/18 z dnia 30 maja 2018 r.  Nadleśniczego Nadleśnictwa Lipusz został odwołany zakaz wstępu  na teren Kręgów Kamiennych  w Węsiorach. ("Foto: SUPER PAPIER")

środa, 06 czerwiec 2018 14:12
Informacja o konkursie na kandydata na dyrektora Przedszkola Publicznego w Sulęczynie

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

   Wójt Gminy Sulęczyno

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko

DYREKTORA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W SULĘCZYNIE

piątek, 18 maj 2018 13:15
XLI sesja VII kadencji Rady Gminy Sulęczyno

Zapraszam na XLI sesję VII kadencji Rady Gminy Sulęczyno, której obrady odbędą się w dniu 24 maja 2018 roku (tj.czwartek) o godz.10.00  w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Sulęczynie z następującym porządkiem:

piątek, 11 maj 2018 13:35
Harmonogram szczepień psów przeciwko wściekliźnie

LECZNICA WETERYNARYJNA W KLUKOWEJ HUCIE

TEL.(58) 684-33-21

czwartek, 10 maj 2018 14:00
Zebrania Sołeckie - harmonogram spotkań

OGŁOSZENIE

WÓJT GMINY SULĘCZYNOinformuje, 

iż zebrania wiejskie na terenie gminy Sulęczyno odbędą się w następujących terminach:

piątek, 27 kwiecień 2018 13:13
OGŁOSZENIE KONKURSU „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku  ogłosił kolejną edycję konkursu pod nazwą:
„USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCY AZBEST Z TERENU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO” (edycja 2018).

czwartek, 26 kwiecień 2018 14:11
Mammobus LUX MED - bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet w wieku 50-69 lat w maju 2018

Masz 50-69 lat? Zrobiłaś już mammografię?

poniedziałek, 23 kwiecień 2018 08:04

DNIA 04.05.2018 r.  (piątek )

URZĄD GMINY SULĘCZYNO

BĘDZIE NIECZYNNY

piątek, 20 kwiecień 2018 13:23
XL sesja VII kadencji Rady Gminy Sulęczyno

 

Zapraszam na XL sesję VII kadencji Rady Gminy Sulęczyno, której obrady odbędą się w dniu 24 kwietnia 2018 roku (tj.wtorek) o godz.1000 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Sulęczynie

z następującym porządkiem:

piątek, 13 kwiecień 2018 13:40
Zagrożenie Pożarowe w Lasach Państwowych

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku informuje

poniedziałek, 09 kwiecień 2018 13:29
ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

ROZSTRZYGNIĘTO OTWARTY KONKURS OFERT

Wójt Gminy Sulęczyno informuje, iż został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w 2018 r. przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, ogłoszony dnia 05 marca br.

niedziela, 25 marzec 2018 23:21

W dniu 30.03.2018 r. (piątek) Urząd Gminy Sulęczyno będzie czynny do godziny 13.30.

poniedziałek, 19 marzec 2018 08:21
XXXIX sesja VII kadencji Rady Gminy Sulęczyno

Zapraszam na obrady XXXIX sesję VII kadencji Rady Gminy Sulęczyno, które odbędą się w dniu 26 marca 2018 roku (tj.poniedziałek) o godz.10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Sulęczynie

czwartek, 15 marzec 2018 16:25
WÓJT GMINY SULĘCZYNO zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do do zgłaszania swoich reprezentantów do udziału w pracach komisji konkursowej oceniającej oferty

WÓJT GMINY SULĘCZYNO
zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – tj. Dz. U. z 2018 r.,  poz. 450 ze zm.) do zgłaszania swoich reprezentantów do udziału w pracach komisji konkursowej oceniającej oferty składane  w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Sulęczyno w 2018 roku

czwartek, 15 marzec 2018 16:14
OGŁOSZENIE O NABORZE PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DO KOMISJI KONKURSOWEJ OPINIUJĄCEJ WNIOSKI ZŁOŻONE W OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY SULĘCZYNO W 2018 R.

WÓJT GMINY SULĘCZYNO
zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – tj. Dz. U. z 2018 r.,  poz. 450 ze zm.) do zgłaszania swoich reprezentantów do udziału w pracach komisji konkursowej oceniającej oferty składane  w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Sulęczyno w 2018 roku

poniedziałek, 12 marzec 2018 15:14

Wójt Gminy Sulęczyno
działając na podstawie art. 13 w związku z art. 11  ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r.,  poz. 1817) oraz Uchwały  Nr XXXV/279/2017 Rady Gminy Sulęczyno z dnia 30  listopada 2017  roku w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Sulęczyno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018

ogłasza otwarty konkurs ofert
na wykonanie zadań publicznych w 2018 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., Nr 1817 z późn. zm.)  w formie wsparcia na realizację zadań z zakresu:

1) nauki, edukacji, oświaty i wychowania, w którym przyjęto n/w działania priorytetowe:
  a) wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży, a także umiejętności kluczowych oraz postaw badawczych i twórczych,
  b) aktywizacja więzi i animacja społeczna młodzieży i dorosłych wzmacniająca samorządowe oraz obywatelskie inicjatywy lokalne.
Na realizację zadań z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2016 roku przeznaczono środki w wysokości 10.500,00 zł, w 2017 r. przeznaczono 10.500,00 zł, przekazano 8.650,00 zł
Przewidywana kwota na realizację w/w zadania w 2018 r. – 9.000,00 zł.

2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, w którym przyjęto n/w działania priorytetowe:
  a) ochrona i promocja dóbr kultury i sztuki oraz języka kaszubskiego,
  b) wspieranie przedsięwzięć obejmujących ochronę wartości lokalnego dziedzictwa kulturowego oraz aktywnych działań przyczyniających się do umocnienia tożsamości regionalnej, a także kształtowanie pozytywnego wizerunku regionu,
  c) organizowanie imprez kulturalnych na terenie Gminy, mających na celu upowszechnienie kultury i podtrzymywanie tradycji regionu, promocję produktów regionalnych i tradycyjnych,
  d) promocja zabytków archeologicznych występujących na terenie Gminy.
W 2016 r. na zadania z obszaru kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji przekazano 60.000,00 zł, w 2017  roku przekazano 63 500 zł.
Przewidywana kwota dotacji na realizację w/w zadania w 2018 roku – 35.500,00 zł.

3) upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w którym przyjęto n/w działania priorytetowe:
 a) upowszechnianie sportu i aktywnego stylu życia wśród mieszkańców Gminy.
Na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu  w 2016 r. przekazano organizacjom pozarządowym środki w wysokości 20.000,00 zł, w 2017 roku – przeznaczono 20.000,00 zł, przyznano 8.350,00 zł.
Przewidywana kwota na realizację w/w zadania w 2018 roku – 16.500,00 zł.
 4) bezpieczeństwa i porządku publicznego,:
    a) działania edukacyjne w zakresie ratownictwa i bezpieczeństwa publicznego,
    b) działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego mieszkańcom gminy,
Przewidywana kwota na realizację w/w zadania w 2018 roku – 5.000,00 zł

I. Zasady przyznawania dotacji:
1. Dotacja może być przyznana oferentom, którzy spełniają wymogi określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817, z późn. zm.) oraz złożą w terminie prawidłowo opracowaną ofertę.

2. Ofertę  realizacji  zadania  publicznego  należy  sporządzić  w  formie  papierowej  według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań                  z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 1300) zwanego dalej „rozporządzeniem”                           z zastrzeżeniem punktu 3.

3. We   wzorze  oferty  realizacji  zadania  publicznego  poszerzono  katalog  oświadczeń w  akresie  posiadanego  numeru  rachunku  bankowego. Wzór można odebrać w tut. Urzędzie w pokoju nr 13, pod adresem internetowym www.suleczyno.biuletyn.net w zakładce Tablica Ogłoszeń UG/Ogłoszenia oraz na stronie internetowej www.suleczyno.pl/aktualności. Osobą upoważnioną do  kontaktów z wnioskodawcami jest Sabina Itrych – specjalista ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, tel. 58 685-63-67. Oferent  składający  ofertę  na  formularzu wygenerowanym z innej strony, niż Gminy Sulęczyno, lub BIP Urzędu Gminy w Sulęczynie zobowiązany jest do uzupełnienia oferty o wymagane oświadczenie.

Wszystkie rubryki powyższej oferty muszą zostać wypełnione!
W przypadku pól, które nie dotyczą danej oferty, należy wpisać „nie dotyczy”, lub przekreślić pole.

4. Do oferty należy dołączyć:
 1) w przypadku, gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym musi załączyć aktualny odpis z innego rejestru lub ewidencji potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
 2) pełnomocnictwa do działania w imieniu podmiotu (w przypadku, gdy ofertę o dotację podpisują osoby inne niż umocowane do reprezentacji zgodnie z rejestrem),
 3) do wniosku można załączyć dodatkowe informacje, opinie, rekomendacje, itp.

W przypadku złożenia przez organizację ofert w więcej, niż jednym działaniu dopuszcza się możliwość złożenia jednego kompletu załączników.

Wszystkie kopie dokumentów załączonych do ofert winny być ważne i aktualne, poświadczone (na każdej stronie wraz z datą) przez osoby upoważnione do reprezentowania danego podmiotu i składania oświadczeń woli w jego imieniu, ujawnione w wypisie z rejestru lub ewidencji (w przypadku braku pieczęci imiennych wymagane jest złożenie czytelnych podpisów).

5. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

6. Beneficjent może złożyć tylko jedną ofertę na realizację zadania w danym podpunkcie zakresu. W sytuacji złożenia więcej, niż jednej oferty w tym samym rodzaju zadania, żadna z ofert nie będzie podlegała ocenie formalnej i merytorycznej.

7. Organizacje, które pozyskały partnerów do realizacji przedłożonego projektu zobowiązane są dołączyć kopię porozumienia partnerskiego.

8. Dopuszcza się możliwość wyboru więcej niż jednego podmiotu do wykonania zadania.

9. Zlecenie zadania publicznego nastąpi w formie wsparcia jego realizacji, tj. udzielenie dotacji na częściowe dofinansowanie jego realizacji.

10. Wysokość udzielonej dotacji z budżetu gminy dla danego zadania nie może przekroczyć 90 % całkowitych jego kosztów.

11. Koszty kwalifikowane to niezbędne, zaplanowane w budżecie oraz rozsądne koszty poniesione przez Oferenta w trakcie realizacji projektu, zapisane w jego księgach zgodnie z zasadami rachunkowości (możliwe do zidentyfikowania, zweryfikowania i poparte dokumentami – umowami, fakturami, itp.)

12. Dotacje nie będą udzielane na: przedsięwzięcia, które są dofinansowywane z budżetu gminy, lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych; pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundację kosztów; budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów, zakup wyposażenia i innych środków trwałych (nie wyklucza to projektów przewidujących zakup wyposażenia, jako realizacji głównego celu projektu); działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego; udzielania pomocy finansowej osobom fizycznym, podejmowanie działalności gospodarczej; działalność gospodarczą, polityczną i religijną, na realizację bieżących zadań statutowych podmiotu oraz na wydatki nie związane bezpośrednio   z realizacją zadania; wydatki z dotacji związane z projektem, poniesione przez organizatora w okresie nieobowiązywania umowy; oferty złożone przez podmioty nie posiadające zarządu zdolnego do działań prawnych (tj. takiego, któremu zgodnie ze statutem upłynęła kadencja władz i nie wybrano nowego składu zarządu lub rezygnacji członków z pełnienia funkcji w zarządzie i nie dokonania uzupełnienia składu zarządu) nie będą rozpatrywane.

13. Dotacja zostanie przyznana na podstawie wybranych ofert i zawartej umowy z zachowaniem formy pisemnej według wzoru określonego w załączniku nr 3 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. poz. 1300) zwanego dalej „rozporządzeniem”.

14. Oferent po zakończeniu realizacji zadania będzie zobowiązany do złożenia sprawozdania z realizacji zadania publicznego według wzoru określonego w załączniku nr 5 do rozporządzenia w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego.

15. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku wnioskodawca może przyjąć zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę. W przypadku zmniejszenia kosztorysu Oferent musi utrzymać procentowy udział dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego. W przypadku przyznania dotacji w kwocie mniejszej od wnioskowanej, Oferent jest zobowiązany do określenia, czy zmniejsza zakres rzeczowy realizacji zadania oraz do przedłożenia zaktualizowanej kalkulacji przewidywanych kosztów i źródeł finansowania zadania, które stanowić będą podstawę do zawarcia umowy.

16. W przypadku otrzymania dotacji w pełnej wysokości, o jaką Oferent wnioskował, złożona oferta jest wiążąca bez możliwości zmniejszenia wkładu osobowego, wysokości finansowych środków własnych, środków z innych źródeł, w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego, z wyjątkiem sytuacji, kiedy Oferent umieści informację (w części IV Kalkulacja przewidzianych kosztów realizacji zadania publicznego) o złożeniu wniosków o dofinansowanie do organów administracji publicznej lub innych jednostek sektora finansów publicznych, określając, że wniosek czeka na rozstrzygnięcie. W przypadku nieuzyskania dotacji lub nieuzyskania w pełnej wysokości, kiedy istnieje możliwość realizacji w ograniczonym zakresie (z zachowaniem minimalnej wartości wkładu własnego), Oferent może dokonać stosownych zmian w ofercie. W przypadku otrzymania dotacji w pełnej wysokości Oferent celem aktualizacji może jedynie przedstawić zaktualizowany harmonogram.

17. Wójt Gminy może odmówić oferentowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, oferent lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

18. Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Wszelkie naniesione w nich poprawki, pod rygorem nieważności, wymagają podpisu/podpisów osoby/osób upoważnionych do składania oświadczeń woli  w imieniu oferenta/oferentów. Oferta powinna być podpisana w sposób umożliwiający identyfikację osoby podpisującej (podpis czytelny lub opatrzony pieczątką).

II. Terminy i warunki realizacji zadania:
1. Zadania można realizować w okresie 10 kwietnia 2018 r. do 15 grudnia 2018 r., w taki sposób, by w maksymalnym stopniu beneficjentami działań byli mieszkańcy Gminy Sulęczyno.
2. Minimum 10 % wszystkich kosztów przedsięwzięcia pokrytych zostanie przez oferenta ze środków innych, niż dotacja Gminy Sulęczyno. Do wkładu własnego oferenta zalicza się:
- wszystkie środki finansowe będące w posiadaniu organizacji pozarządowej tj. środki finansowe własne (np. ze składek członkowskich, darowizn), środki finansowe z innych źródeł publicznych (w szczególności: dotacje z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, funduszy celowych, środki z funduszy strukturalnych), wpłaty  i opłaty adresatów zadania publicznego (w przypadku jeżeli podmiot aplikujący prowadzi działalność odpłatną),
- oszacowaną wartość pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy zawartych w kosztorysie realizacji zadania liczonych po stawkach rynkowych za pracę danego rodzaju.
3. Po wybraniu oferty i podpisaniu umowy, w trakcie realizacji zadania Zleceniobiorca może dokonywać przesunięć między poszczególnymi pozycjami wydatków z dotacji  określonymi w kosztorysie, w danej kategorii kosztów do 10% ich wartości. Przesunięcia w części dotyczącej dotacji przekraczające 10 % danego wydatku wymagają uzyskania pisemnej zgody Organizatora konkursu. W pozycjach dotyczących wynagrodzeń                    i honorariów jakiekolwiek zwiększenia uzasadnione realizacją zadania, powinny zostać pisemnie wyjaśnione i zaakceptowane przez Organizatora konkursu. Możliwe jest, w uzasadnionych realizacją zadania przypadkach, dodanie nowej pozycji wydatków poniesionych z dotacji, po uzyskaniu pisemnej zgody Organizatora konkursu.
4. Dopuszcza się akceptację wydatkowania kosztów finansowanych z innych źródeł, niż dotacja Gminy Sulęczyno przed terminem zawarcia umowy z Gminą Sulęczyno, ale nie wcześniej niż 10 kwietnia 2018 i nie później niż do 15 grudnia 2018 roku.
Nie będą kwalifikowane, poniesione przed terminem podpisania umowy z Gminą Sulęczyno lub po terminie zakończenia realizacji zadania określonym w umowie, koszty finansowane z dotacji Gminy Sulęczyno.
5. W pkt. IV.5 oferty „Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego” nie należy wypełniać pola „Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego” Wypełnienie tego pola nie będzie przedmiotem oceny formalnej  i merytorycznej.
6. W pkt. IV.8 oferty „Kalkulacja przewidywanych kosztów na rok…” nie należy wypełniać kolumny „z wkładu rzeczowego (w zł)8)9)”. Wypełnienie tego pola nie będzie przedmiotem oceny formalnej i merytorycznej. Jeżeli oferent podczas realizacji zadania przewiduje wykorzystanie zasobów rzeczowych informacje w tym zakresie może opisać w pkt. IV.13 oferty.
7. Składając oświadczenia w końcowej części oferty należy skreślić niewłaściwe odpowiedzi i pozostawić prawidłowe.
8. Podmiot, który otrzymał dotację jest zobowiązany do stosowania ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922), w sytuacji gromadzenia danych osobowych związanych z konkursem.

III. Termin i miejsce składania ofert:
1. Termin składania ofert upływa z dniem 26 marca 2018 r. o godz. 15.30.
2. Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Sulęczynie, pokój nr 6 (sekretariat), ul. Kaszubska 26, 83-320 Sulęczyno, lub przesłać pocztą na w/w adres (decyduje data wpływu). Oferta, która wpłynie po terminie nie będzie rozpatrywana.
3. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być opisana następująco „Konkurs na dotację 2018”. Na kopercie powinna się również znaleźć nazwa podmiotu składającego ofertę.


IV. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:
1. Oferty zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni, licząc od terminu określonego dla ich złożenia.
2. Oceny złożonych ofert dokona powołana Zarządzeniem Wójta komisja konkursowa. Po analizie złożonych ofert komisja konkursowa przedłoży rekomendacje co do wyboru ofert Wójtowi Gminy Sulęczyno.
3. Oferty będą oceniane według następujących kryteriów (karta oceny ofert):
  a) kryteria formalne,
  b) kryteria merytoryczne.

Wzór karty oceny ofert z stosowaną punktacją w poszczególnych kryteriach przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia o konkursie.

Wyniki konkursu zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej www.suleczyno.biuletyn.net w zakładce Tablica Ogłoszeń UG/Ogłoszenia oraz  www.suleczyno.pl/Aktualności  w terminie 7 dni od zakończenia postępowania konkursowego.

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do nierozdysponowania wszystkich środków przewidzianych w ogłoszeniu o konkursie.

                              
Sulęczyno, 2018-03-05

Załączniki:
1. Wzór oferty,
2. Wzór karty oceny oferty

czwartek, 08 marzec 2018 16:50

 

W dniu 7 marca odbyło się spotkanie Wójta Gminy Sulęczyno, Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Podjazach z Panem  Bartoszem Bartoszewiczem, wiceprezydentem Gdyni.

Jedną ze szkół, która ucierpiała w sierpniowej nawałnicy w dniach 11/12.08.2017 r.  jest Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Podjazach. W pomoc dla niej zaangażowało się III Liceum Ogólnokształcące w Gdyni. Najpierw wsparło ją finansowo, teraz przekazało jej meble, które pozwolą na podniesie jakości pracy w szkole. Wszystko w ramach akcji „Szkoła Szkole”.


  Szersza relacja z spotkania znajduje się na stronie internetowej:  http://gdynia.pl/co-nowego,2774/iii-lo-pomaga-szkole-ktora-ucierpiala-w-nawalnicy,518477

środa, 07 marzec 2018 15:20

fundusze logo 

 

Gmina Sulęczyno jako Lider projektu, w partnerstwie z Gminami: Czarna Dąbrówka, Kołczygłowy, Parchowo, Sierakowice, Tuchomie oraz przedsiębiorstwem KAJAKI Rolbiecki Tomasz

realizuje projekt:

„Pomorskie Szlaki Kajakowe – szlak Górnej Słupi”

poniedziałek, 05 marzec 2018 15:30
Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w 2018 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Wójt Gminy Sulęczyno

działając na podstawie art. 13 w związku z art. 11 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) oraz Uchwały        Nr XXXV/279/2017 Rady Gminy Sulęczyno z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Sulęczyno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018

środa, 28 luty 2018 22:28
"OZE dla Kaszub"

Zgodnie z informacją Gminy Sierakowice - Lidera projektu "OZE dla Kaszub wykorzystanie energetyki rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji w Gminie Sierakowice, Kartuzy i Sulęczyno”,informujemy, że Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, do którego został złożony nasz wniosek „OZE dla Kaszub – wykorzystanie energetyki rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji w Gminie Sierakowice, Kartuzy i Sulęczyno”, jeszcze nie zakończył procedury wyboru wniosków, którym udzielone zostanie dofinansowanie.

czwartek, 08 luty 2018 14:15
Apel Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

Szanowni Państwo, Konsumenci!


Inspekcja Weterynaryjna ostrzega, prosi i apeluje, aby nie kupować, ze źródeł niewiadomego pochodzenia, dziczyzny oraz wieprzowiny, jak również produktów i przetworów spożywczych z tych mięs.

poniedziałek, 05 luty 2018 17:18
XXXVIII sesja VII kadencji Rady Gminy Sulęczyno

Zapraszam na  XXXVIII sesję VII kadencji Rady Gminy Sulęczyno, której obrady odbędą się w dniu 12 lutego 2018 roku  (tj.poniedziałek) o godz.10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Sulęczynie.
 

poniedziałek, 15 styczeń 2018 15:25
Przystąpienie Gminy Sulęczyno do Pomorskiej Unii Światłowodowej

Gmina Sulęczyno przystąpiła do Pomorskiej Unii Światłowodowej jej celem jest budowa linii światłowodowych na terenie województwa pomorskiego. Zakres inwestycji obejmuje prace projektowe, instalacyjne oraz budowlane.

piątek, 05 styczeń 2018 11:31
piątek, 22 grudzień 2017 14:36

Poniżej przedstawiamy harmonogramy wywozu odpadów dla poszczególnych nieruchomości w formie plików PDF do pobrania

 

piątek, 22 grudzień 2017 14:34

Zmiany zasad segregacji odpadów komunalnych od 1 stycznia 2018 roku !

W związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, którego celem jest ujednolicenie sytemu segregacji odpadów komunalnych na terenie całego kraju, z dniem 1 stycznia 2018 roku zostanie wprowadzony na terenie Gminy Sulęczyno nowy system segregacji odpadów z podziałem na pięć frakcji. Szczegółowy sposób segregacji przedstawia niżej zamieszczona tabela:

 

piątek, 22 grudzień 2017 14:22

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sulęczyno za 2016r zostanie przedstawiona w formie pliku pdf do pobrania.

piątek, 22 grudzień 2017 14:10

Terminy płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalono w dniach:  
15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.

piątek, 22 grudzień 2017 09:38

piątek, 22 grudzień 2017 09:33

Zapraszam na XXXVI sesję VII kadencji Rady Gminy Sulęczyno, której obrady odbędą się w dniu 28 grudnia 2017 roku   (tj.czwartek) o godz.1000w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Sulęczynie

czwartek, 14 grudzień 2017 14:01

Powiat Kartuski zaprasza do uczestnictwa w programie bezpłatnych badań na WZW typu C

czwartek, 07 grudzień 2017 15:09

 

Program Priorytetowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pn.: „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”

Tytuł zadania: USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY SULĘCZYNO W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM ZDARZEŃ NOSZĄCYCH ZNAMIONA KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ.

 

W związku z wystąpieniem nawałnicy w dniu 11/12 sierpnia 2017 r. na terenie gminy Sulęczyno uległo uszkodzeniu 61 pokryć dachowych z azbestu. Efekt ekologiczny zadania został osiągnięty, utylizacji zostało poddanych 86,4 Mg odpadów zawierających azbest.

Łączny koszt zrealizowanego zadania wyniósł 69 119,94 zł co stanowi 100 % kosztu kwalifikowanego, który Gmina Sulęczyno otrzymała, zgodnie z umową dotacji nr WFOŚ/D/III—37/295/2017/AZBEST-usuwanie szkód-2017 zawartą pomiędzy Gminą Sulęczyno, a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Powyższa dotacja została udostępniona przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

AKTYWNY ODNOŚNIK DO STRONY WFOŚiGW w GDAŃSKU

>>> www.wfosigw.gda.pl<<<

poniedziałek, 27 listopad 2017 14:40
XXXV sesja VII kadencji Rady Gminy Sulęczyno

Zapraszam na XXXV sesję VII kadencji Rady Gminy Sulęczyno, której obrady odbędą się w dniu 30 listopada 2017 roku (tj.czwartek) o godz.10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Sulęczynie

środa, 22 listopad 2017 14:43

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU I WYNIKÓW

KONSULTACJI PROJEKTU „ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY SULĘCZYNO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2018 ROK”

środa, 22 listopad 2017 14:15
SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU I WYNIKÓW KONSULTACJI PROJEKTU „ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY SULĘCZYNO

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU I WYNIKÓW

KONSULTACJI PROJEKTU „ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY SULĘCZYNO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2018 ROK”

wtorek, 14 listopad 2017 12:06

 

Program Priorytetowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pn.: „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”

Tytuł zadania: USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY SULĘCZYNO – edycja 2017

I. OPIS ZADANIA, SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI

W 2017 roku w ramach zaplanowanego zadania na terenie Gminy Sulęczyno przeprowadzono 8 inwestycji, polegających na utylizacji pokryć dachowych zawierających azbest. Łącznie utylizacji zostało poddanych ok. 1834 m2 eternitu, który znajdował się na dachach budynków mieszkalnych oraz gospodarczych zlokalizowanych na terenie Gminy Sulęczyno. Efekt ekologiczny zadania został osiągnięty, utylizacji zostało poddanych 24,76 Mg odpadów zawierających azbest.

 

II.FINANSOWANIE INWESTYCJI

Łączny koszt zrealizowanych zadań wyniósł 21410,02 zł z czego 19.824,09 zł stanowi koszt kwalifikowany. Zgodnie z umową dotacji nr WFOŚ/D/III-37/208/2017/AZBEST-2017 zawartą pomiędzy Gminą Sulęczyno a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Gmina Sulęczyno otrzymała dotację w wysokości 14.868 zł, co stanowi 75 % kosztów kwalifikowanych. Powyższa dotacja została udostępniona przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

 

III.AKTYWNY ODNOŚNIK DO STRONY WFOŚiGW w GDAŃSKU

>>> www.wfos.gdansk.pl<<<

piątek, 10 listopad 2017 13:36
Konferencja GOSPODARZ Z ENERGIĄ w Lubaniu 23.11.2017

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu organizuje w dniu 23 listopada br. konferencję: GOSPODARZ Z ENERGIĄ.

sobota, 28 październik 2017 14:59

 

 

Aktualne informacje o ostrzeżeniach meteorologicznych znajdują się na stronie internetowej: http://www.gdansk.uw.gov.pl/urzad/ostrzezenia-meteorologiczne  oraz http://pogodynka.pl/ostrzezenia 

piątek, 27 październik 2017 13:29

Zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Sulęczyno nr 95/2017 dzień 2 listopada będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników za święto przypadające w sobotę 11 listopada 2017 r.

czwartek, 26 październik 2017 16:09
Informacja o Pracy Biura Powiatowego ARMIR w dniach 30 i 31 października 2017

Kierownik Biura Powiatowego w Kartuzach informuje:

środa, 25 październik 2017 13:31
Informacja Urzędu Skarbowego o nowych zasadach składania deklaracji VAT

Urząd Skarbowy w Kartuzach informuje, że od stycznia 2018 roku wszystkie deklaracje VAT należy składać elektronicznie.

środa, 25 październik 2017 11:16
XXXIII sesja VII kadencji Rady Gminy Sulęczyno

Zapraszam na XXXIII sesję VII kadencji Rady Gminy Sulęczyno, której obrady odbędą się
w dniu 30 października 2017 roku (tj.poniedziałek) o godz.10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Sulęczynie z następującym porządkiem:

poniedziałek, 23 październik 2017 15:40

Konsultacje społeczne Rocznego Programu Współpracy Gminy Sulęczyno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok

Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.)oraz Uchwały nr X/76/2011 Rady Gminy Sulęczyno w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Wójt Gminy Sulęczyno

zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznegodo wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy Sulęczyno w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Sulęczyno z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”.

czwartek, 05 październik 2017 14:11

03-19b-kas

czwartek, 05 październik 2017 13:54
Rolnicy, którzy ponieśli straty wskutek sierpniowych nawałnic mogą składać wnioski o pomoc do 31.10.2017 r.

Agencja udziela pomocy finansowej producentom rolnym, którzy zostali poszkodowani w związku z wystąpieniem w sierpniu 2017 r. huraganu, deszczu nawalnego lub gradu.

Pomoc dotyczy szkód jakie wystąpiły w uprawach rolnych, lasach, lub w budynkach służących do prowadzenia działalności rolniczej.

poniedziałek, 25 wrzesień 2017 13:17
Bezpłatna pomoc prawna dla poszkodowanych w nawałnicy

Adwokat Katarzyna Łaskawska informuje o możliwości uzyskania bezpłatnych porad prawnych udzielanych przez adwokatów Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku.

poniedziałek, 25 wrzesień 2017 11:04

Uprzejmie zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu gminy Sulęczyno (na prawach obserwatora)

do wzięcia udziału w I posiedzeniu Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Sulęczynie – II kadencji

Program posiedzenia Gminnej Rady Działalności

Pożytku Publicznego w Sulęczynie

Dzień 05.09.2017 r, godz. 13.00

Miejsce: Urząd Gminy Sulęczyno, ul. Kaszubska 26, Sulęczyno (sala obrad - parter)

 1. Otwarcie posiedzenia
 2. Przedstawienie programu w następującej kolejności:

a. Sprawozdanie z minionej kadencji Rady,

b. Wybór Członków reprezentujących Radę ,

c. Określenie kierunków działań na najbliższą kadencję

d.Praca nad Rocznym Programem Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018

e.Wolne wnioski.

                        Zakończenie posiedzenia.

 

Przewodnicząca Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Sulęczynie Milena Bronk

piątek, 22 wrzesień 2017 14:02
Oferta zakupu drewna poklęskowego w lasach prywatnych w 2017

Efektem spotkania w Kościerzynie w dniu 29.08.2017 dotyczącym zagospodarowania drewna poklęskowego jest oferta Firmy International Paper Kwidzyń

środa, 06 wrzesień 2017 10:00

Urzad Gminy Sulęczyno informuje, że zakończono przyjmowanie zgłoszeń szkód powstałych po nawałnicy. 

 

środa, 06 wrzesień 2017 09:55
Pomoc finansowa dla producenta rolnego, który poniósł szkody w uprawach rolnych, lasach lub w budynkach służących do prowadzenia przez niego działalności rolniczej, spowodowane wystąpieniem w sierpniu 2017 r. huraganu, deszczu nawalnego lub gradu

Pomoc jest skierowana do producenta rolnego:

 1. któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
 2. który poniósł szkody w uprawach rolnych, lasach lub w budynkach służących do prowadzenia przez niego działalności rolniczej, spowodowane wystąpieniem w sierpniu 2017 r. huraganu, deszczu nawalnego lub gradu w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich,
 3. będącemu mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika nr 1 do rozporządzenia nr 702/2014.

Powyższa pomoc będzie udzielana:

 1. w ramach pomocy de minimis, jeżeli szkody w uprawach rolnych wynoszą nie więcej niż 30 % średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej z ostatnich 3 lat opartej na okresie 5 ubiegłych lat, z wyłączeniem wartości najwyższej i najniższej,
 2. poza formułą de minimis, w przypadku gdy szkody:
  1. w uprawach rolnych wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej z ostatnich 3 lat opartej na okresie 5 ubiegłych lat, z wyłączeniem wartości najwyższej i najniższej,
  2. w budynku służącym do prowadzenia przez producenta rolnego działalności rolniczej przekraczają kwotę 1.050 zł,
  3. wystąpiły w lasach. 

    

wtorek, 29 sierpień 2017 13:56

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kartuzach znajduje się w załączniku.

piątek, 25 sierpień 2017 07:44

Szanowni Państwo,

W imieniu Wicemarszałka Województwa Pomorskiego Pana Krzysztofa Trawickiego, zapraszam na spotkanie z udziałem przedstawicieli International Paper Sp. z o.o. w Kwidzynie oraz przedstawicieli RDLP dotyczące możliwości współpracy z poszkodowanymi właścicielami lasów prywatnych (udzielenia wsparcia), w zakresie usuwania i zagospodarowania drewna z wiatrołomów, powstałych w wyniku nawałnic, które przeszły w dniach 11/12 sierpnia br. przez obszar województwa pomorskiego).

Spotkanie odbędzie się w dniu 29 sierpnia br. (wtorek) o godzinie 14.00, w Kinie Remus w Kościerzynie, ul. 3 Maja 9, w sali im. Lubomira Szopińskiego.

Prosimy w miarę możliwości o poinformowania o ww. spotkaniu zainteresowanych właścicieli lasów prywatnych, poszkodowanych wskutek nawałnic.

środa, 23 sierpień 2017 08:25

 

Wójt Gminy Sulęczyno informuje, iż poszukuje osób chętnych do uprzątnięcia z terenu działek gminnych powalonych bądź złamanych podczas nawałnicy drzew w zamian za pozyskany surowiec drzewny. /Termin usunięcia wyznaczonych i uzgodnionych drzew zostanie określony w porozumieniu do dnia 15 października 2017 r./

Osoby zainteresowane są proszone o składanie pisemnych zgłoszeń w Urzędzie Gminy Sulęczyno do dnia 25 sierpnia 2017 r. (pokój nr 10, tel. nr 58 685 63 68).

    

 

 Wójt

Bernard Grucza

poniedziałek, 21 sierpień 2017 10:29

W wyniku wyładowań atmosferycznych z towarzyszącymi intensywnymi opadami atmosferycznymi i silnymi wiatrami, zwanych dalej „ zdarzeniem klęskowym”, które przeszły przez teren Gminy Sulęczyno w dniu 11 sierpnia 2017 r. nasi mieszkańcy ponieśli poważne straty poprzez uszkodzone budynki mieszkalne (71 szt.), budynki gospodarcze (77 szt.), lasy ok.3.000 ha, domki letniskowe (42 szt.), ogrodzenia (50 szt.) i maszyny rolnicze w 17 gospodarstwach.

Szkody są bardzo poważne i nie jesteśmy w stanie z własnych środków ponieść tego ciężaru szkód i pomóc naszym mieszkańcom.

Zwracamy się z bardzo gorącą prośbą w imieniu naszej społeczności oraz własnym o pomoc materialną na rzecz poszkodowanych, aby mogli odbudować swoje domostwa i powrócić do normalnego funkcjonowania.

Najpilniejsze potrzeby:

- piły spalinowe, części zamienne: łańcuchy, oleje, środki do smarowania, prowadnice,

- pokrycia dachowe,

- izolacje cieplne,

- kleje do systemu ociepleń,

- płyty kartonowo-gipsowych (regipsowe),

- wkręty (spax),

- siatek łączeniowych do płyt,

- farby, pędzle, wałki malarskie, rozpuszczalniki, silikony i akryle,

- materiały ogrodzeniowe.

 

Niezbędne są również środki finansowe na pokrycie szkód.

Wpłaty można przekazywać na wyodrębnione konto bankowe nr: 26  8324  0001  0041 1981 2000 0280  z dopiskiem „Pomoc po nawałnicy”

Gmina Sulęczyno, ul. Kaszubska 26, 83-320 Sulęczyno

 

Z góry bardzo dziękujemy wszystkim za okazane wsparcie.

 

piątek, 18 sierpień 2017 14:18

 

ważność od godz. 19:30 dnia 18.08.2017 do godz. 19:30 dnia 19.08.2017

W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Prognozowana wysokość opadów od 5 mm do 15 mm, lokalnie w czasie burz do 25 mm. Temperatura minimalna od 16°C do 18°C. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, nad morzem w porywach do 65 km/h, z kierunków południowych skręcający na zachodni. W czasie burz porywy wiatru osiągną 90 km/h, lokalnie do 100 km/h.

W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu. Temperatura maksymalna od 18°C do 20°C. Wiatr słaby i umiarkowany, lokalnie porywisty, zachodni i południowo-zachodni.

ważność od godz. 19:30 dnia 19.08.2017 do godz. 19:30 dnia 20.08.2017

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna od 11°C do 13°C, nad samym morzem około 15°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni.

W dzień zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże z przelotnymi opadami deszczu.

Temperatura maksymalna od 19°C do 21°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni.

 

 

 

czwartek, 17 sierpień 2017 14:32

Starostwo Powiatowe w Kartuzach informuje, że usuwanie złomów i wywrotów, po wichurze, która w nocy z piątku na sobotę
(11/12 sierpnia) przeszła nad naszym terenem, w lasach prywatnych zgodnie z zapisami ustawy o lasach należy do obowiązków właścicieli lasów.

Prace te należy jednak pisemnie zgłosić leśniczemu nadzorującemu dany obszar.

W zgłoszeniu należy podać numer działki, miejscowość, obręb geodezyjny, szacunkową powierzchnię lasu oraz w miarę możliwości numer oddziału leśnego, ilość drewna i dokumentację fotograficzną.

Pozyskane drewno przed wywiezieniem z lasu podlega ocechowaniu przez właściwego nadleśniczego (zgłoszenie telefoniczne lub pisemne).

Osoby poszkodowane mogą zwrócić się z wnioskiem do Starosty Kartuskiego o przyznanie środków finansowych z budżetu państwa na pokrycie kosztów zagospodarowania i ochrony związanych z odnowieniem lub przebudową drzewostanów zniszczonych w wyniku klęski żywiołowej .

Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Kartuzach, tel. 58 684 01 39 lub
58 684 07 51.

UWAGA!!!

OSOBY, KTÓRE ZGŁOSIŁY SZKODY W LASACH W URZĘDZIE GMINY ZE WZGLĘDU NA BRAK KOMPLETU WYMAGANYCH DANYCH
(M. IN. NUMERY DZIAŁEK, DOKUMENTACJĘ FOROGRAFICZNĄ ITP.), MUSZĄ PONOWNIE ZGŁOSIĆ SZKODĘ W STAROSTWIE POWIATOWYM W KARTUZACH.

 

Druk wniosku

czwartek, 17 sierpień 2017 11:53

Prośba o wsparcie !!!

Gmina Sulęczyno zwraca się do Państwa – Ludzi dobrej woli oraz instytucji z  ogromną prośbą o pomoc finansową, która zostanie przeznaczona na usuwanie skutków nawałnicy, która spustoszyła naszą Gminę w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 r.

Wpłaty można przekazywać na wyodrębnione konto bankowe nr: 26  8324  0001  0041 1981 2000 0280  z dopiskiem „Pomoc po nawałnicy”

Gmina Sulęczyno, ul. Kaszubska 26, 83-320 Sulęczyno

 

 

Z góry bardzo dziękujemy wszystkim za okazane wsparcie.

 

 

Bernard Grucza

Wójt Gminy Sulęczyno

środa, 16 sierpień 2017 11:42

Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody w Gdańsku przekazuje
prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych wydanych przez Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdynia

 

PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH

Obszar Województwo pomorskie

PROGNOZA NA PIERWSZĄ DOBĘ

Ważność (cz. urz.) od godz. 07:30 dnia 16.08.2017 do godz. 07:30 dnia 17.08.2017

Zjawisko/stopień zagrożenia Burze/1

Przebieg W ciągu dnia prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu do 12 mm, lokalnie około 25 mm, oraz porywami wiatru około 70 km/h

środa, 16 sierpień 2017 09:33

INFORMACJA

DLA MIESZKAŃCÓW GMINY SULĘCZYNO

Ze względu na rozległą awarię sieci przesyłowych energii elektrycznej spowodowaną przejściem nawałnicy przez teren gminy informuję, iż włączenia wody będą przebiegały w następujących godzinach:

UJĘCIE WODY - SULĘCZYNO – GODZ. 6.00-9.00, 12.00-15.00, 18.00-22.00

UJĘCIE WODY - WĘSIORY – GODZ. 6.30-8.30, 13.00-15.00, 18.30-21.00

UJĘCIE WODY - WIDNA GÓRA – GODZ. 9.00-11.00, 16.00-18.00

UJĘCIE WODY - ŻAKOWO – GODZ. 11.30-12.00, 21.30 (napompowanie)

                                                                                                         

 

WÓJT GMINY SULĘCZYNO                                                                                      

BERNARD GRUCZA

poniedziałek, 14 sierpień 2017 20:23

poniedziałek, 14 sierpień 2017 20:20

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulęczynie uprzejmie informuje, iż są przyjmowane wnioski o udzielenie pomocy finansowej w formie zasiłków celowych ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, z przeznaczeniem na remont budynków mieszkalnych, które zostały zniszczone w wyniku "zdarzenia klęskowego", w dniu 11.08.2017 r., od osób stale zamieszkujacych w budynkach mieszkalnych z wyjątkiem: budynków w budowie, domków rekreacyjnych, domków letniskowych, budynków/zabudowań gospodarczych i obiektach o innym charakterze niż mieszkalne w Gminie Sulęczyno według zasad przedstawionych poniżej. Wnioski można składać w siedzibie Urzędu Gminy w Sulęczynie, ul. Kaszubska 26, 83-320 Sulęczyno.

wtorek, 11 lipiec 2017 14:33

Projekt zakłada realizację kampanii, która poprzez zróżnicowane działania i zasięg oddziaływania stanie się doskonałym narzędziem edukacyjnym, informacyjnym oraz promocyjnym. Głównym działaniem kampanii będzie przeprowadzenie otwartego seminarium "Kaszubski Dzień Energii". Seminarium stworzy możliwość dostępu do wiedzy wszystkim zainteresowanym mieszkańcom województwa pomorskiego. Wsparcie merytoryczne Stowarzyszenia Gmin Polskich "Energie Cites" zapewni najwyższy poziom oferowanej wiedzy

Więcej informacji w linku http://koscierzyna.gda.pl/portal?id=2127932

czwartek, 01 czerwiec 2017 16:11
Informacja o reformie dotychczasowych struktur Urzędów Skarbowych

Z dniem 1 marca 2017r. na podstawie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej weszła w życie reforma dotychczasowych struktur administracji.
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) to połączenie administracji podatkowej, kontroli skarbowej oraz Służby Celnej, na której czele znajduje się szef KAS, którym został wiceminister finansów, szef Służby Celnej  Marian Banaś.

wtorek, 30 maj 2017 10:59

Urząd Gminy w Sulęczyno informuje, że Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, do którego został złożony wniosek o dofinansowanie zadnia pn. „OZE dla Kaszub – wykorzystanie energetyki rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji w Gminie Sierakowice, Kartuzy i Sulęczyno”,przesunął termin rozstrzygnięcia konkursu na IV kwartał 2017 roku.

Jak podaje Urząd Marszałkowski przesunięcie planowanego wcześniej na maj rozstrzygnięcia konkursu, ma związek z dużą liczbą złożonych wniosków.

Urząd Gminy Sulęczyno nie ma wpływu na termin rozstrzygnięcia konkursu. Należy cierpliwie oczekiwać, na rozstrzygnięcie konkursu o dofinansowanie.

Wkład własny uczestników projektu, będzie należało wnieść dopiero po rozstrzygnięciu konkursu przez Urząd Marszałkowski, a to może nastąpić nie wcześniej niż pod koniec roku.

Jeżeli zostanie nam przyznane dofinansowanie, to będziemy Państwa o tym informować.

 

Komunikat DPR Urzędu Marszałkowskiego Woj. Pomorskiego.

poniedziałek, 29 maj 2017 12:33
 
W powiecie kartuskim działa 5 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. W tym roku w zamian za punkt w Centrum Interwencji Kryzysowej w Kartuzach działa punkt w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Chmielnie.
 
Kto może skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej
•młodzież do 26. roku życia
•osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny
•seniorzy po ukończeniu 65 lat
•osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej i wobec których w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia
•kombatanci
•weterani
•zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną
•kobiety w ciąży
 
 
piątek, 26 maj 2017 14:18
ZAWIADOMIENIE O XXIX SESJI RADY GMINY SULĘCZYNO

DNIA 30 MAJA 2017 ROKU (WTOREK) O GODZ.10.00  W SALI POSIEDZEŃ URZĘDU GMINY  SULĘCZYNO, ULICA KASZUBSKA 26 ODBĘDZIE SIĘ XXIX SESJA RADY GMINY SULĘCZYNO

środa, 17 maj 2017 14:10

Lecznica Weterynaryjna w Klukowej Hucie

Tel. (58) 684-33-21

HARMONOGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO

WŚCIEKLIŹNIE

piątek, 12 maj 2017 13:55
Wystawki odpadów wielkogabarytowych

WÓJT GMINY SULĘCZYNO

         OGŁASZA

         ZBIÓRKĘ ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

środa, 10 maj 2017 14:18
Informacja o ostatecznym terminie wprowadzenie zmian w zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów – ostateczny termin na wprowadzenie zmian w zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych upływa w dniu 30.06.2021 r.

Kartka 50

 

Więcej informacji w linku poniżej

#CHCEMISIE

środa, 26 kwiecień 2017 15:28
Zaproszenie na wspólne sadzenie lasu !

Nadleśnictwo Lipusz zaprasza wszystkich chętnych na wspólne sadzenie lasu, które odbędzie się dnia 29 kwietnia 2017 r. (sobota)  na terenie lasów Nadleśnictwa Lipusz. Sadzić będziemy na powierzchni leśnej leśnictwa Zdunowice w oddz 209b.

piątek, 21 kwiecień 2017 11:23

DNIA   02.05.2017 r. (wtorek)

URZĄD  GMINY  SULĘCZYNO

BĘDZIE  NIECZYNNY

środa, 12 kwiecień 2017 11:16

wtorek, 11 kwiecień 2017 08:42

Drodzy Mieszkańcy!
Czy są wśród Was entuzjaści wycieczek rowerowych? Nie wyobrażacie sobie weekendu bez Waszych ulubionych dwóch kółek? Do pracy jeździcie rowerem? Świetnie się składa! Zapraszamy do udziału w konkursie organizowanym przez serwis aukcji transportowych Clicktrans.pl. Jedyne co musisz zrobić to przekonać nas, że to właśnie Twoja ulubiona trasa rowerowa ma w sobie to coś!

Oceniamy nie samą trasę, ale atrakcyjność jej przedstawienia.

 

wtorek, 11 kwiecień 2017 08:27

Rozpoczął się nabór wniosków na restrukturyzację małych gospodarstw.

Od 30 marca do 28 kwietnia można składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach „Restrukturyzacji małych gospodarstw”.

środa, 29 marzec 2017 15:26

ROZSTRZYGNIĘTO OTWARTY KONKURS OFERT

Wójt Gminy Sulęczyno informuje, iż został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w 2017 r. przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, ogłoszony  dnia 22 lutego br.

poniedziałek, 27 marzec 2017 13:59

 

II EDYCJA OGÓLNOPOLSKICH SZKOLEŃ DLA KOBIET   Z ZAKRESU WALKI WRĘCZ – W RACHACH SAMOOBRONY

Informujemy, iż zgodnie z decyzją Ministerstwa Obrony Narodowej zostanie zorganizowana i przeprowadzona II edycjabezpłatnych szkoleń z kobietami – ochotniczkami spoza resortu obrony narodowej w zakresie walki wręcz – samoobrony.

piątek, 24 marzec 2017 14:34

Informacja o akcji PIT w 2017 r.


Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kartuzach przypomina o możliwości złożenia zeznania podatkowego drogą elektroniczną m. in. przez aplikację
e- Deklaracje (http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/e-deklaracje).

piątek, 24 marzec 2017 12:15
XXVIII sesja VII kadencji Rady Gminy Sulęczyno

 Zapraszam na XXVIII sesję VII kadencji Rady Gminy Sulęczyno, której obrady odbędą się w dniu 31 marca 2017 roku (tj.piątek) o godz.1000w lokalu sali posiedzeń Urzędu Gminy w Sulęczynie

  

środa, 08 marzec 2017 15:07

OGŁOSZENIE O NABORZE PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DO KOMISJI KONKURSOWEJ OPINIUJĄCEJ WNIOSKI ZŁOŻONE W OTWARTYM KONKURSIE OFERT
NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY SULĘCZYNO
W 2017 R. 

piątek, 03 marzec 2017 13:03

Zapraszam na XXVII sesję VII kadencji Rady Gminy Sulęczyno, której obrady odbędą się w dniu 09 marca 2017 roku (tj.czwartek) o odz.1000w lokalu sali posiedzeń Urzędu Gminy w Sulęczynie

  

piątek, 03 marzec 2017 10:02

czwartek, 02 marzec 2017 08:51
Informacja o utworzeniu Krajowej Administracji Skarbowej

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kartuzach informuje, iż 1 marca 2017 roku w miejsce działających dotychczas struktur: administracji podatkowej, Służby Celnej i kontroli skarbowej, zostanie utworzona Krajowa Administracja Skarbowa.

środa, 22 luty 2017 15:03

Wójt Gminy Sulęczyno

działając na podstawie art. 13 w związku z art. 11  ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r.,  poz. 1817) oraz Uchwały  Nr XXIII/183/2016 Rady Gminy Sulęczyno z dnia 16  listopada 2016  roku w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Sulęczyno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017

czwartek, 16 luty 2017 14:59

wycinka

Właściciele prywatnych posesji od 1 stycznia 2017 r. są zwolnieni z uzyskania w Urzędzie Gminy zgody na wycinkę drzew i krzewów,

czwartek, 16 luty 2017 14:27

Gmina Sulęczyno realizuje projekt pn.  "W kręgu nauki"

Numer projektu:RPPM.03.02.01-22-0121/15

Projekt pt.:”W kręgu nauki” jest realizowany w partnerstwie pomiędzy Gminą Sulęczyno a firmą Mały Inżynier w okresie  IX.2016–VIII.2018.

Wartość projektu: 1 458 750,43 zł, w tym wkład własny: 72 937,52 zł (5%) pochodzący ze środków JST.

Za cel stawia rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów gminy Sulęczyno oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach.

Postawiony cel zostanie osiągnięty m.in. poprzez:

a) rozwój kompetencji kluczowych i właściwych postaw na rynku pracy u 360 uczniów (180K) poprzez objęcie uczniów dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi i wycieczkami edukacyjnymi w okresie szkolnym i wakacyjnym;

b) rozwój kompetencji 30 nauczycieli (25K) poprzez szkolenia z kształtowania umiejętności społecznych, programowania, wykorzystania w pracy z uczniem metody eksperymentu i technik pamięci;

c) doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK pracowni szkolnych;

d) nawiązanie współpracy z lokalnymi instytucjami edukacyjnymi województwa pomorskiego.


Dofinansowanie UE: 1.239.937,87 zł

wtorek, 14 luty 2017 08:09

 

 

Usuwanie wyrobów zawierających azbest
z terenu województwa pomorskiego

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku  
ogłosił kolejną edycję konkursu pod nazwą „USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO” (edycja 2017).

W związku z powyższym Gmina Sulęczyno zamierza przystąpić do konkursu, w ramach którego osoby zainteresowane mogą uzyskać pomoc finansową w zakresie demontażu, transportu oraz unieszkodliwieniaodpadów zawierających azbest (m.in. eternit).

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Sulęczyno, pokój nr 3, w terminie do 31 marca 2017roku.

Więcej informacji na temat konkursu można uzyskać pod nr tel. 58 685 63 94.
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej:www.wfos.gdansk.pl.

Do wniosku należy dołączyć:

-       dokumentację fotograficzną obiektu, na którym znajdują się wyroby zawierające azbest,

-       ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest,

-       pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę z Starostwa Powiatowego
w Kartuzach.

piątek, 20 styczeń 2017 13:16

 

W piątek, 27.01.2017 r. w Inspektoracie ZUS w Kartuzach przy ul. Ceynowy 5 klienci Zakładu Ubezpieczeń Społecznych mający problemy ze spłatą należności z tytułu składek będą mogli skorzystać z pomocy specjalnego doradcy. Doradca na podstawie informacji przedstawionych przez klienta wskaże najdogodniejszy sposób uregulowania zadłużenia, a także pomoże    w zgromadzeniu i przygotowaniu dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosku poprzez wskazanie zakresu wymaganej dokumentacji oraz wydanie i objaśnienie druków i formularzy. Doradca pomoże również przy wypełnieniu dokumentów.

Zakład proponuje zainteresowanym wiele form pomocy w spłacie zobowiązań, takich jak odroczenie terminu płatności lub rozłożenie zaległości na raty. Mogą one przyczynić się do uratowania przedsiębiorcy.       

Doradca będzie dyżurował na wydzielonym stanowisku na Sali Obsługi Klienta w godzinach od 8.00 do 14.00.

 

Regionalny Rzecznik Prasowy w woj. pomorskim Krzysztof Cieszyński

piątek, 20 styczeń 2017 12:03

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Sulęczyno uprzejmie zaprasza Mieszkańców na zebrania wiejskie, które odbędą się w następujących terminach:

piątek, 20 styczeń 2017 12:01

GRYPA PTAKÓW – NOWE PRZEPISY PRAWNE!

28 grudnia 2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2016 r. poz. 2091).

Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla gospodarstw. Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 są  zarażone dzikie ptaki.

Niestety przyczyną bywa też człowiek i dlatego  przypominamy o podstawowych zasadach postępowania.

Rozporządzenie zostało wydane w związku z występowaniem ognisk wirusa i nakłada szereg wymogów dotyczących m.in. utrzymywania drobiu, organizowania targów, wystaw, pokazów i konkursów z udziałem żywego ptactwa na terytorium Polski

 

Zakazuje się:

 • a) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem    żywych kur, kaczek, gęsi, indyków, przepiórek, perlic, strusi oraz innych bezgrzebieniowców, gołębi, bażantów i kuropatw, z wyłączeniem lotów treningowych lub lotów konkursowych gołębi,
 • b) przechowywania i prezentacji w celu sprzedaży, oferowania do sprzedaży, sprzedaży, dostarczania oraz każdego innego sposobu zbycia ptaków, o których mowa w lit. a, na targowiskach,
 • c) pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki,
 • d) wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych; 

Nakazuje się:

 • a) odosobnienie drobiu lub innych ptaków w gospodarstwie, w szczególności w zamkniętych obiektach budowlanych lub innych miejscach, w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach oraz ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami,
 • b) zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych,
 • c) utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki,
 • d) zgłaszanie powiatowemu lekarzowi weterynarii właściwemu dla miejsca wysyłki, co najmniej na 24 godziny przed przemieszczeniem, informacji o planowanym przemieszczeniu przesyłek drobiu obejmujących: — rodzaj przesyłki, ze wskazaniem odpowiednio gatunku drobiu, piskląt jednodniowych albo jaj wylęgowych, — datę przemieszczenia, — miejsce wysyłki i miejsce przeznaczenia, — liczbę ptaków, 
 • e) przechowywanie paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami, 
 • f) karmienie i pojenie drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami, 
 • g) wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, a w przypadku braku niecek dezynfekcyjnych — przed wjazdami i wyjazdami z gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, oraz stałe utrzymywanie wyłożonych mat lub niecek dezynfekcyjnych w stanie zapewniającym skuteczne działanie środka dezynfekcyjnego, 
 • h) stosowanie przez osoby wchodzące do budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego, przeznaczonych do użytku wyłącznie w danym budynku, 
 • i) stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą drobiu zasad higieny osobistej, w tym mycie rąk przed wejściem do budynków inwentarskich, 
 • j) oczyszczanie i odkażanie sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem, 
 • k) powstrzymanie się przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, od wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu, 
 • l) dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu wraz z prowadzeniem dokumentacji zawierającej w szczególności informacje na temat liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności. 

Posiadacz drobiu zawiadamia organ Inspekcji Weterynaryjnej albo najbliższy podmiot świadczący usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej o wystąpieniu u drobiu następujących objawów klinicznych: 

 1. zwiększonej śmiertelności; 
 2. znaczącego spadku pobierania paszy i wody; 
 3. objawów nerwowych takich jak: drgawki, skręty szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów; 
 4. duszności; 
 5. biegunki, sinicy i wybroczyn, 
 6. nagłego spadku nieśności. 

BRAK PRZESTRZEGANIA NAŁOŻONYCH PRAWEM WYMOGÓW MOŻE BYĆPODSTAWĄ DO ODMOWY WYPŁATY ODSZKODOWAŃ DLA HODOWCÓW DROBIU

wtorek, 10 styczeń 2017 10:24

Urząd Gminy przypomina, że do - 13 stycznia br. w Urzędzie Gminy Sulęczyno, pok. nr 6 należy podpisać deklarację uczestnictwa w projekcie „OZE dla Kaszub – wykorzystanie energetyki rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji w Gminie Sierakowice, Kartuzy i Sulęczyno”

Druki deklaracji zostały wypełnione wydrukowane. Odebrać je można w  Urzędzie Gminy Sulęczyno w pok. 6,  w godzinach pracy urzędu.  

Uwaga! Brak podpisu spowoduje wykreślenie z projektu.

Dla osób, które wcześniej złożyły ankiety szczegółowe, przygotowano indywidualne wyceny instalacji solarnej lub powietrznej pompy ciepła.

wtorek, 27 grudzień 2016 10:58
XXV Sesja VII Kadencji Rady Gminy Sulęczyno

 Zapraszam na XXV sesję VII kadencji Rady Gminy Sulęczyno, której obrady odbędą się w dniu 30 grudnia 2016 roku ( tj.piątek ) o godz. 930   w lokalu sali posiedzeń Urzędu Gminy w Sulęczynie

 

czwartek, 22 grudzień 2016 08:39

środa, 21 grudzień 2016 15:08

 

INFORMACJA W SPRAWIE WYNIKU OTWARTEGO NABORU NA PARTNERA POCHODZĄCEGO SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH do projektu pn. „POMORSKIE  SZLAKI  KAJAKOWE - SZLAK GÓRNEJ SŁUPI” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8 Konwersja, Działanie 8.4 Wsparcie walorów atrakcyjności dziedzictwa przyrodniczego, Przedsięwzięcie Strategiczne „Pomorskie Szlaki Kajakowe”

środa, 21 grudzień 2016 14:48

W związku z wystąpieniem na Terytorium Polski zakłóceń w emisji sygnału TVP w naziemnej telewizji cyfrowej, na prośbę Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, prosimy o przekazywanie do tut. urzędu informacji dot. działania programu TVP INFO. W przypadku zakłóceń w transmisji niezbędna będzie także informacja, w jakich godzinach one wystąpiły.

piątek, 09 grudzień 2016 09:09
Składanie ankiet w zakresie projektu OZE

Zapraszamy mieszkańców gm. Sulęczyno do składania drugiej ankiety niezbędnej do oszacowania możliwości i kosztów zastosowania instalacji solarnych lub powietrznych pomp ciepła do  ogrzewania wody użytkowej w budynkach mieszkalnych.

Ankiety Należy Składać w terminie od 9 grudnia do 19 grudnia 2016

w Urzędzie Gminy Sulęczyno.

Uwaga! Przyjmowane będą tylko kompletnie wypełnione ankiety wraz z wymaganymi zdjęciami kotłowni i miejsca posadowienia instalacji solarnej.

piątek, 09 grudzień 2016 09:08

Wójt Gminy Sulęczyno

zaprasza 

na drugie spotkanie informacyjne dotyczące możliwości pozyskania dofinansowania na odnawialne źródła energii w budynkach mieszkalnych

które odbędzie się w dniu 13.12.2016 r. o godz. 18.00

w Gminnym Ośrodku Kultury w Sulęczynie,

ul. Zielona Droga 1.

Na spotkaniu omówione zostaną możliwości zakupu i montażu instalacji OZE, a także szczegóły projektu, w tym m.in. analiza złożonych ankiet, kryteria wyboru lokalizacji instalacji oraz warunki ubiegania się o dofinansowanie i jego poziom.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie celem uzyskania szerszej informacji.

 

 

środa, 07 grudzień 2016 13:53
USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY SULĘCZYNO – edycja 2016

Program Priorytetowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pn.: GOSPODAROWANIE ODPADAMI INNYMI NIŻ KOMUNALNE. CZĘŚĆ 2) – USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Tytuł zadania: USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY SULĘCZYNO – edycja 2016

niedziela, 27 listopad 2016 10:26

Koło Kultury Iberyjskiej działające przy Gminnym Ośrodku Kultury w Sulęczynie oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Sulęczynie zapraszają na SPOTKANIE LITERACKO MUZYCZNO – GASTRONOMICZNE,alt

które odbędzie się
2 grudnia 2016 roku (piątek) o godz. 17:30
w Gminnym Ośrodku Kultury w Sulęczynie.

W programie spotkania:

- wykład dr Wojciecha Charchalisatłumacza ostatniej wersji na polski słynnej powieści Cervantesa „Don Quijote de la Mancha”(Przemyślny szlachcic Don Kichot z Manczy).

 

niedziela, 27 listopad 2016 10:25

M I K O Ł A J E  2 0 1 6alt

Zapraszamy wszystkie dzieci w sobotę 3 grudnia 2016 roku na spotkanie ze Świętym Mikołajem

Prognoza przejazdu po terenie Gminy Sulęczyno jest następująca:

Ok. godz. :

9:00 – wyjazd z Sulęczyna

9:15 – Zimna Góra – Kołodzieje

10:00 – Kistowo – Kistówko – Chojna

10:30 – Borek Szkoła – Bielawki – Borek wioska

11:30 – Sulęczyno – Stacja Benzynowa ul. Kartuska :
             zapraszamy dzieci z Kłodna, Nowego Dworu, ul. Brzozowej i Tartak

12:00 – Żakowo

12:30 – Widna Góra

13:00 – Amalka - Podjazy

0k. 14:00 - Zdunowice Chata Baryła

15:30 – Węsiory

16:30 – Czarlino – Borowiec

17:00 – Mściszewice (Golica – Skoczkowo – Szkoła)

17:30 – Bukowa Góra

18:00 – Sulęczyno (plac przy Gimnazjum) – zapraszamy wszystkie  
             dzieci z Sulęczyna

/Wszystkie podane wyżej godziną są przybliżone  i mogą ulec małym zmianom/

środa, 23 listopad 2016 08:34

 

 

 

PROJEKT „SAMOOBRONA KOBIET”

I EDYCJA OGÓLNOPOLSKICH SZKOLEŃ DLA KOBIET   Z ZAKRESU WALKI WRĘCZ – W RACHACH SAMOOBRONY

piątek, 18 listopad 2016 10:55
Analiza w zakresie zainteresowania mieszkańców Odnawialnymi Źródłami Energii

Gmina Sulęczyno prowadzi analizę w zakresie zainteresowania mieszkańców realizacją zadań z zakresu odnawialnych źródeł energii (kolektory słoneczne, pompy ciepła), które mogłyby być finansowane ze środków zewnętrznych. Pozwoli to podjąć decyzję o ewentualnym przygotowaniu projektu i aplikacji w ramach środków Unii Europejskiej.

Poziom uzyskanego dofinansowania będzie wynosić 85 % kosztów kwalifikowanych.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w planowanym projekcie zapraszamy do wypełnienia ankiety

i dostraczenie jej do Urzędu Gminy Sulęczyno do dnia 30 listopada 2016 r.

Informacje zawarte w ankiecie są niezbędne do oszacowania potrzeb mieszkańców dotyczących OZE.

 

Informacje dot. Odnawialnych Źródeł Energii znajdują się poniżej w załączniku.

czwartek, 17 listopad 2016 16:00

OGŁOSZENIE

O OTWARTYM NABORZE PARTNERA SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

do wspólnej realizacji projektu pn. „POMORSKIE SZLAKI KAJAKOWE - SZLAK GÓRNEJ SŁUPIw ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, oś Priorytetowa 8 Konwersja, Działanie 8.4. Wsparcie walorów atrakcyjności dziedzictwa przyrodniczego, Przedsięwzięcie Strategiczne „Pomorskie Szlaki Kajakowe”

poniedziałek, 14 listopad 2016 13:15
Spotkanie informacyjne dla mieszkańców

Wójt Gminy Sulęczyno

zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości pozyskania dofinansowania

ze środków Unii Europejskiej na instalację odnawialnych źródeł energii (OZE) w budynkach mieszkalnych,

które odbędzie się dnia  17 listopada 2016 r. o godz. 1800

w Gminnym Ośrodku Kultury,

ul. Zielona Droga 1, 83-320 Sulęczyno.

poniedziałek, 14 listopad 2016 07:58
XXIII Sesja Rady Gminy Sulęczyno

ZAWIADOMIENIE

 

DNIA 16 LISTOPADA 2016 ROKU (ŚRODA)

O GODZ.1000 W SZKOLE PODSTAWOWEJ

W SULĘCZYNIE,  ULICA SZKOLNA 2

ODBĘDZIE SIĘ SESJA RADY GMINY SULĘCZYNO

 

środa, 26 październik 2016 15:16

W związku z prośbą Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach o rozpropagowanie filmu edukacyjnego pt.: ,,Afrykański Pomór Świń – zasady ochrony świń przed chorobą”, uprzejmie informujemy, iż powyższy film jest dostępny na stronie: https://www.youtube.com/watch?v=F-MMSD7CCC4&feature=emshare  oraz na stronie internetowej Instytutu: http://www.piwet.pulawy.pl  w zakładce ,, Afrykański pomór świń".

środa, 26 październik 2016 14:50

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 1. 1.      OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Kod przedmiotu zamówienia w oparciu o Wspólny Słownik Zamówień:

CPV 60.10.00.00-9 Usługi w zakresie transportu drogowego,

CPV 60172000-4 Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą

Zakres usługi: transport uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Sulęczyno oraz wyjazdy wycieczkowe.

poniedziałek, 24 październik 2016 14:41

Konsultacje Rocznego Programu Współpracy Gminy Sulęczyno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok

Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.)oraz Uchwały nr X/76/2011 Rady Gminy Sulęczyno  w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

poniedziałek, 24 październik 2016 11:16

piątek, 07 październik 2016 09:10

 

 

Źródło: Kurier Kaszubski, z dn. 04.10.2016 r., str. 15

 

piątek, 07 październik 2016 09:07

 

Źródło: Kurier Kaszubski, z dn. 04.10.2016 r., str. 15

piątek, 07 październik 2016 09:04

 

 

Źródło: Kurier Kaszubski, z dn. 04.10.2016 r., str. 15

czwartek, 06 październik 2016 09:14

W dniu 5 października 2016 r. podpisana została umowa dotycząca dofinansowania z budżetu województwa pomorskiego zakupu nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 IVECO Eurocargo ML150E28W  dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulęczynie w kwocie 45.450,00 zł.

 

wtorek, 27 wrzesień 2016 14:48

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Numer ogłoszenia: F.2613.1.2016

Data opublikowania ogłoszenia: 27.09.2016 r.

Przedmiot: sprzedaż używanego samochodu pożarniczego IVECO, typ: 59-12 Turbo Daily E2 6.0t.

Tryb sprzedaży: przetarg ustny nieograniczony (licytacja)

Kryteria oceny ofert: najwyższa osiągnięta cena (najwyższa oferta ustna złożona przy ostatnim postąpieniu)

Sprzedający:

Gmina Sulęczyno

ul. Kaszubska 26

83-320 Sulęczyno

tel.: 58 685 63 63

faks: 58 686 63 98

adres strony internetowej: www.suleczyno.pl

adres Biuletynu Informacji Publicznej: www.suleczyno.biuletyn.net

Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 13.10.2016 r. (czwartek) o godz. 11:00 na Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulęczyno, 83-320 Sulęczyno, ul. Kaszubska 26.

poniedziałek, 26 wrzesień 2016 09:07

Nieodpłatne porady w zakresie zwiększenia efektywności energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii udzielać będzie Pan Sebastian Rolbiecki  w Gminnym Ośrodku Kultury w Sulęczynie, ul. Zielona droga 1  w następujących  dniach:

- 28.09.2016 r. - w godz. 8.00 - 15.00

- 09.11.2016 r. - w godz. 8.00 - 15.00

- 07.12.2016 r. - w godz. 8.00 - 15.00

poniedziałek, 26 wrzesień 2016 08:29
XXII Sesja VII Kadencji Rady Gminy Sulęczyno

Zapraszam na  XXII sesję VII kadencji Rady Gminy Sulęczyno, której obrady odbędą się w dniu 29 września 2016 roku ( tj.czwartek ) o godz.10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Sulęczyno

piątek, 09 wrzesień 2016 12:14

GMINNA RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO W SULĘCZYNIE

 

Lp.

Imię

Nazwisko

Funkcja w Radzie

E-mail kontaktowy

1.

Milena

Bronk

Przewodnicząca

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2.

Kazimierz

Gliniecki

Z-ca Przewodniczącego

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3.

Sabina

Itrych

Sekretarz

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

4.

Katarzyna

Grenz-Szuta

Członek

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

5.

Wiesław

Ulatowski

Członek

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

6.

Robert

Roda

Członek

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

7.

Grzegorz

Stefański

Członek

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

8.

Piotr

Zatoń

Członek

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

piątek, 09 wrzesień 2016 12:13

Uprzejmie zapraszam

do wzięcia udziału w III posiedzeniu Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Sulęczynie – I kadencji

Program posiedzenia Gminnej Rady Działalności

Pożytku Publicznego w Sulęczynie

Dzień 22.09.2016 r, godz. 14

Miejsce: Urząd Gminy Sulęczyno, ul. Kaszubska 26, Sulęczyno (sala obrad - parter)

piątek, 09 wrzesień 2016 10:23

8 września Zarząd Województwa Pomorskiego zatwierdził wyniki oceny merytorycznej największego konkursu pod względem kwoty przeznaczonej na dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki przyznane na poprawę jakości edukacji ogólnej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Złożony przez Gminę Sulęczyno projekt pn. "W kręgu nauki"  został wybrany do dofinansowania i znajduje się na poz. nr 72 na Liście Projektów, które uzyskały wymaganą liczbe punktów do dofinanowania w ramach konkursu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020.

 

Lista znajduje się na stronie: http://www.rpo.pomorskie.eu/-/rozstrzygniecie-konkursu-z-poddzialania-3-2-1-jakosc-edukacji-ogolnej

 

piątek, 09 wrzesień 2016 10:01

W dniu 08.08.2016 r. Zarząd Województwa Pomorskiego zatwierdził listę projektów z zakresu "dróg lokalnych".

Złożony wniosek o dofinansowanie inwestycji  pn. "Przebudowa ulic Leśnej, Świętojańskiej, Ks. Zapałowskiego oraz części ulic Gowida i Stolemów w Sulęczynie" ulokował się na poz. nr 60, a zatem zakwalifikowany został do dofinansowania w ramach poddziałania "Wspracie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

 

Szcegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej:

http://dprow.pomorskie.eu/-/zarzad-wojewodztwa-pomorskiego-zatwierdzil-liste-projektow-z-zakresu-drog-lokalnych-

 

czwartek, 08 wrzesień 2016 08:33

Żródło: Dziennik Bałtycki, Klimat dla Pomorza, 24.08.2016 r.

wtorek, 30 sierpień 2016 08:55
XX Sesja VII Kadencji Rady Gminy Sulęczyno

Zapraszam na XX sesję VII kadencji Rady Gminy Sulęczyno, której obrady odbędą się w dniu 05 września 2016 roku ( tj.poniedziałek )   o godz.11.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Sulęczyno

środa, 24 sierpień 2016 11:17

 

środa, 24 sierpień 2016 10:49

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kartuzach podaje wytyczne do dobrych praktyk przeprowadzania zabiegów ochronnych roślin w sposób bezpieczny dla pasiek pszczelich.

piątek, 19 sierpień 2016 13:27

 

piątek, 19 sierpień 2016 09:32

 

poniedziałek, 08 sierpień 2016 08:01

W ostatnim czasie dokonano odnowienia – renowacji kapliczki w miejscowości Bukowa Góra, było to możliwe dzięki mieszkańcom wsi, którzy spontanicznie i bez wahania zaoferowali pomoc finansową jak również poświęcili swój własny czas. W realizację remontu, poprzez wkład materialny włączyły się także okoliczne firmy, którym składamy serdeczne podziękowania za pomoc. Są to m. in. CEL-BUD Wiesław Spychalski ze Mściszewic, Transport – Żwirownia Mirosław Marciński z Bukowej Góry, Zakład Kamieniarski Ryszard Dziemiński z Parchowa, Tartak Wojciech Karczewski z Amalki. Słowa podziękowania kierujemy także w stronę Urzędu Gminy Sulęczyno z Wójtem Gminy Bernardem Grucza na czele za poparcie naszej inicjatywy.

Mieszkańcy Bukowej Góry

 

piątek, 05 sierpień 2016 08:39

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane 24 sierpnia 2016 r. poświęcone możliwościom pozyskania wsparcia przez przedsiębiorców na rzecz odnawialnych źródeł energii i ochrony środowiska ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.


Spotkanie przeznaczone jest dla przedsiębiorców.

piątek, 05 sierpień 2016 08:07

List Minister Edukacji Narodowej dotyczący kierunków zmian w systemie edukacji znajduje się w załączniku poniżej.

 

czwartek, 04 sierpień 2016 09:01

MW/Kurier Kartuski

Żródło: Kurier Kartuski, publikacja z dnia 02.08.2016 r.

środa, 27 lipiec 2016 08:03

Renata Krupa-Dąbrowska/Rzeczpospolita

 

Nie ma znaczenia, kto popełnił samowolę. Liczy się to, kto jest aktualnie właścicielem rozbudowanej z naruszeniem prawa nieruchomości. To on ponosi odpowiedzialność.

środa, 27 lipiec 2016 07:59

Renata Krupa-Dąbrowska/Rzeczpospolita

Powiatowy inspektor budowlany ukarze za nielegalne użytkowanie budynków, także gdy inwestor posiada stare pozwolenie na ich budowę.

piątek, 22 lipiec 2016 14:12

Gmina Stężyca w partnerstwie z Gminą Chmielno, Gminą Sulęczyno oraz Gminą Linia realizuje projekt:

„Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Szwajcarii Kaszubskiej”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.2 Efektywność energetyczna

Poddziałania 10.2.1 Efektywność energetyczna - wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej.

Całkowita wartość projektu:9 956 787,87 zł

Kwota dofinansowania UE:5 720 936,10 zł

Okres realizacji projektu: 01.08.2016 r. – 31.01.2018 r.

Umowa o dofinansowanie Projektu nr RPPM.10.02.01-22-0020/16-00 zawarta dnia 28 czerwca 2016 r.

Projektem zostanie objętych 20 budynków, dla których na bazie przeprowadzonych audytów energetycznych wybrano rozwiązania wpływające w najbardziej skuteczny sposób na poprawę efektywności energetycznej. W zależności od budynku inwestycja obejmuje kompleksowe działania związane z ociepleniem elewacji zewnętrznych budynków, wymianą elementów stolarki okiennej lub drzwiowej, poprawą jakości i sprawności instalacji grzewczej oraz w części budynków wymianą źródeł ciepła czy zastosowaniem odnawialnych źródeł energii.

Na terenie Gminy Stężyca realizacją projektu objęte zostaną następujące budynki:

 1. Świetlica wiejska w Gapowie,
 2. Świetlica wiejska w Łosienicach,
 3. Świetlica wiejska w Żurominie,
 4. Świetlica wiejska w Stężyckiej Hucie,
 5. Budynek OSP w Szymbarku,
 6. Dom Pomocy Społecznej w Stężycy,
 7. Budynek garażowo – warsztatowy i budynek biurowy w Stężycy

Na terenie gmin partnerskich tj. Gminy Chmielno, Gminy Sulęczyno oraz Gminy Linia realizacją projektu objęte zostaną niżej wymienione budynki:

 1. Gminny Ośrodek Pomocy w Chmielnie,
 2. Hydrofornia w Chmielnie,
 3. Budynek OSP w Kożyczkowie,
 4. Szkoła Podstawowa w Borzestowie,
 5. Hydrofornia w Cieszeniu,
 6. Budynek OSP w Miechucinie,
 7. Szkoła Podstawowa z Ochotniczą Strażą Pożarną w Reskowie,
 8. Szkoła podstawowa w Linii,
 9. Biblioteka szkolna w Linii,
 10. Urząd Gminy w Linii,
 11. Budynek zaplecza sportowego na stadionie gminnym w Linii,
 12. Szkoła Podstawowa w Podjazach,
 13. Remiza OSP w Mściszewicach.
piątek, 22 lipiec 2016 13:48

 

logo ue pomorskie

Gmina Stężyca w partnerstwie z Gminą Chmielno, Gminą Sulęczyno oraz Gminą Linia realizuje projekt:

„Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Szwajcarii Kaszubskiej”

poniedziałek, 18 lipiec 2016 13:25

Dyrektor PODR uprzejmie informuje, że z dniem 11 lipca 2016 r. ulega zmianie nazwa oraz adres siedziby Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z dotychczasowego na:

 

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu

ul. Tadeusza Maderskiego 3

Lubań, 83-422 Nowy Barkoczyn

 

Pozostałe dane, tj. numery telefonów, fax, numer konta bankowego, NIP, REGON, adresy e-mail pozostają bez zmian. W związku z powyższym Dyrektor PODR zwraca się z prośbą o stosowanie nowych danych identyfikacyjnych w kontaktach z PODR, wykazywanie tych danych w dokumentach księgowych oraz kierowanie wszelkiej korespondencji na nowy adres.

poniedziałek, 18 lipiec 2016 13:19

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 28 czerwca 2016 r. o przystąpieniu do sporządzania projektu zmiany warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Wisły

Plik pdf do pobrania zawierający obwieszczenie

 

poniedziałek, 11 lipiec 2016 15:20

"Program mikrofinansowania dla mikro i małych przedsiębiorców spoza Trójmiasta"

Podstawowym celem projektu „Program mikrofinansowania dla mikro i małych przedsiębiorców spoza Trójmiasta” jest zwiększenie dostępności do finansowania zewnętrznego dla przedsiębiorstw spoza Trójmiasta; w szczególności podmiotów które nie są w stanie uzyskać kapitału do budowania lub rozwoju swojej działalności ze źródeł komercyjnych.

Maksymalna kwota pożyczki udzielonej na okres nie dłuższy niż 36 miesięcy wynosi 150 000,00 zł. Maksymalny udział pożyczki w wartości finansowanej inwestycji będzie wynosił 90%, co oznacza, że Pożyczkobiorca zobowiązany jest do wniesienia co najmniej 10% wkładu własnego w dane przedsięwzięcie

Oprocentowanie pożyczek jest stałe przez cały okres spłaty i wynosi tylko 1% w skali roku (w ramach pomocy de minimis).
Ze środków z pożyczki przedsiębiorcy będą mogli sfinansować w szczególności wydatki inwestycyjne w ramach tzw. „startu w biznesie” lub na etapie rozwijania firmy.

Całkowita wartość projektu wynosi 15 000 000,00 zł. Pożyczki będą udzielane do wyczerpania środków, nie później jednak niż do końca roku 2016r.

Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 1 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

Zapraszamy również do kontaktu z naszymi regionalnymi doradcami klienta

http://www.pfp.gda.pl/kontakt.html

poniedziałek, 11 lipiec 2016 14:27

Ministerstwo Środowiska informuje, że lasach (również prywatnych) będą prowadzone prace obserwacyjne w zakresie monitoringu lasów. Prace będą prowadzone w okresie 1 czerwca  do 30 września w latach 2016 - 2020.

Więcej informacji w piśmie Ministerstwa Środowiska w postaci pliku PDF do pobrania

Pismo w sprawie monitoringu lasów

poniedziałek, 11 lipiec 2016 14:06

Gmina Sulęczyno otrzymała z Województwa Pomorskiego dofinansowanie na modernizację drogi w Ogonkach w kwocie 51 200 zł. Pismo z informacją na  ten temat poniżej w formie pliku PDF do pobrania 

Pismo od Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku

czwartek, 07 lipiec 2016 11:54
Korony drzew

Od 1 czerwca do 1 sierpnia 2016 r. biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będą przyjmowały wnioski o przyznanie pomocy na "Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów". Jest to kolejne działanie finansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 uruchamiane w tym roku. Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Daniel Obajtek w dniu 29 kwietnia ogłosił termin składania wniosków i poinformował o ogólnych zasadach przyznawania pomocy na portalu informacyjnym ARiMR oraz za pośrednictwem ogólnopolskiego dziennika.  

Wysokość wsparcia, które można uzyskać na posadzenie lasu wynosi od 5 tys. zł do 7,6  tys. zł na hektar i jest uzależniona od m.in. od gatunków posadzonych drzew, nachylenia terenu. Dodatkowe pieniądze przysługują za zabezpieczenie uprawy leśnej przed zwierzyną stosując ogrodzenie (8,82 zł/mb) albo zabezpieczenia trzema palikami (1132 zł/ha).

Z takiej pomocy mogą skorzystać np. rolnicy, którzy gospodarują na słabych ziemiach, które nie zapewniają im godziwego dochodu. Posadzenie na takich gruntach lasu, spowoduje że przez kolejnych 12 lat będą otrzymywać z ARiMR pomoc finansową.  

Wiecej informacji na stronie: http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/posadz-las-z-pomoca-arimr-wkrotce-rusza-nabor-wnioskow.html

czwartek, 07 lipiec 2016 11:11

Wniosek o dofinansowanie projektu o sumie kontrolnej: 9842b-64c55-05553, złożony w odpowiedzi na konkurs nr RPPM.03.01.00-IZ.00-22-001/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, uzyskał pozytywną ocenę formalną za spełnienie kryteriów formalnych dopuszczalności (podstawowych i specyficznych).

wtorek, 28 czerwiec 2016 13:06

Departament Środowiska i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku przypomina o obowiązującym stanie prawnym w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska. Szczegółowe informacje, dotyczące np. obowiązujących aktów prawnych, wysokości stawek opłat, terminów składania wykazów i wnoszenia należnych opłat oraz wzorów wykazów, można uzyskać na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego: http://www.bip.pomorskie.eu/Article/id.145.html 

poniedziałek, 27 czerwiec 2016 12:52

czwartek, 23 czerwiec 2016 11:42

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej informuje, że w najbliższych dniach utrzymywać się będzie bardzo wysoka temperatura (od 30°C do 35°C). W weekend (25/26) można spodziewać się burz, miejscami z gradem. 

Pamiętajmy, by podczas upałów zachować ostrożność!

czwartek, 23 czerwiec 2016 10:16

W dniu 22 czerwca 2016 roku w Gniewie odbyła się gala wręczenia tytułu HIT 2016, który otrzymała Gmina Sulęczyno. Tytuł został wręczony za opracowanie i wdrożenie oraz pozyskanie środków na projekt inwestycyjny dotyczący budowy kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Sulęczyno i Sierakowice, przebudowy i rozbudowy  istniejących oczyszczalni ścieków w w/w gminach oraz budowy sieci wodociągowej na terenie gminy Suleczyno.

 

 

czwartek, 23 czerwiec 2016 08:50
XIX Sesja VII Kadencji Rady Gminy Sulęczyno

ZAPRASZAM  na XIX sesję VII kadencji Rady Gminy Sulęczyno, której obrady odbędą się w dniu 29 czerwca 2016 roku (tj. środa)
o godz.10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Sulęczyno

wtorek, 21 czerwiec 2016 08:55

środa, 15 czerwiec 2016 11:36

czwartek, 09 czerwiec 2016 11:30

Biuro Poselskie Posła na Sejm Jana Klawitera pragnie poinformować, iż rozpoczęło  współpracę z kancelarią adwokacką oferującą bezpłatną pomoc prawną.

Bardzo ważną dziedziną działalności kancelarii stanowią sprawy osób niesłuszne aresztowanych oraz osadzonych.

wtorek, 07 czerwiec 2016 10:22

piątek, 03 czerwiec 2016 12:15
XVIII sesja VII kadencji Rady Gminy Sulęczyno

Zapraszam na XVIII sesję VII kadencji Rady Gminy Sulęczyno, której obrady odbędą się w dniu 13 czerwca2016 roku (tj. poniedziałek )  o godz.1100 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Sulęczyno

                         

wtorek, 31 maj 2016 08:33

WNIOSEK  PRZESZEDŁ  POZYTYWNIE  OCENĘ WYKONALNOŚCI  I  ZOSTAŁ  ZAKWALIFIKOWANY

DO  OCENY  STRATEGICZNEJ   I   STOPNIA

Uprzejmie informuję, iż wniosek o dofinansowanie projektu nr RPPM.10.02.01-22-0020/16 pt.: Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Szwajcarii Kaszubskiej złożony w ramach RPO WP 2014-2020 uzyskał pozytywną ocenę wykonalności  i został zakwalifikowany do oceny strategicznej I stopnia. Projekt obejmuje wykonanie termomodernizacji i instalację pomp ciepła w Szkole Podstawowej w Podjazach oraz remizie OSP w Mściszewicach. Złożony został w    ramach partnerstwa z gminami Stężyca (lider), Chmielno i Linia.

środa, 25 maj 2016 14:42

wtorek, 24 maj 2016 12:26

W terminie od 1 czerwca do 29 lipca 2016 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2016 r., na terenie całego kraju, w wylosowanych gospodarstwach rolnych osób fizycznych, zostaną przeprowadzone następujące rolnicze badania ankietowe:

 • Badanie struktury gospodarstw rolnych (R-SGR)
 • Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej (R-ZW-B)
 • Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego (R-ZW-S)
poniedziałek, 16 maj 2016 15:06


Prezentujemy Państwu KATALOG FIRM znajdujących się na terenie gminy Sulęczyno.


Celem tej prezentacji jest przede wszystkim promocja i wspieranie rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Wszystkich zainteresowanych umieszczeniem na tej stronie internetowej danych swojej firmy prosimy o kontakt mailowy oraz przesłanie niezbędnych informacji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

poniedziałek, 16 maj 2016 13:16

piątek, 06 maj 2016 08:34
Konkurs „PIĘKNA WIEŚ POMORSKA 2016”

Wójt Gminy Sulęczyno zaprasza mieszkańców do wzięcia udziału w 23. edycji konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2016”.
Celem konkursów jest między innymi podniesienie atrakcyjności wypoczynkowej obszarów wiejskich oraz aktywizacja i integracja społeczności lokalnej.

piątek, 29 kwiecień 2016 08:14
Składanie wniosków o dopłaty do materiału siewnego

Trwa składanie wniosków o dopłaty do materiału siewnego

Producenci rolni do 25 czerwca 2016 r. mogą składać wnioski w Agencji Rynku Rolnego o przyznanie dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany.

środa, 27 kwiecień 2016 13:23

Mammobus w Twojej miejscowości.

Zadbaj o swoje zdrowie na wiosnę!

wtorek, 12 kwiecień 2016 13:53

piątek, 01 kwiecień 2016 10:56

 

II Słupski Festiwal Historyczny, organizowany przez Koło Naukowe Historyków Akademii Pomorskiej w Słupsku, odbędzie się w dniach 6 i 7 maja 2016 r. na terenie campusu AP przy ul. Arciszewskiego 22a w Słupsku.
Głównym celem Festiwalu jest propagowanie wiedzy historycznej oraz inspirowanie ludzi do odkrywania na nowo nieznanych aspektów historii Polski, jak również promowanie zapomnianych historii regionalnych. Impreza dedykowana jest nie tylko uczniom wszystkich szczebli edukacji, ale przeznaczona jest dla całych rodzin.

środa, 30 marzec 2016 08:02
Odszkodowania za szkody wyrządzone przez bobry

Urząd Gminy Sulęczyno informuje, że istnieje możliwość uzyskania z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku odszkodowania za szkody wyrządzone przez bobry.

Więcej informacji: http://bip.gdansk.rdos.gov.pl/szacowanie-szkod-wyrzadzonych-przez-zwierzeta-objete-ochrona-gatunkowa

 

Wzór wniosku znajduje się w załączniku.

piątek, 25 marzec 2016 13:35
XVII sesja VII kadencji Rady Gminy Sulęczyno

Zapraszam na XVII sesję VII kadencji Rady Gminy Sulęczyno, której obrady odbędą się w dniu 30 marca 2016 roku (tj. środa) o godz.15. 00  w sali posiedzeń Urzędu Gminy Sulęczyno.       

czwartek, 24 marzec 2016 10:14

czwartek, 24 marzec 2016 08:54

ROZSTRZYGNIĘTO OTWARTY KONKURS OFERT

Wójt Gminy Sulęczyno informuje, iż został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w 2016 r. przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego ogłoszony w dniu 17 lutego br.

Wpłynęły 22 oferty na realizację zadań z zakresu:

 1. nauki, edukacji oświaty i wychowania
 2. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
 3. upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
piątek, 11 marzec 2016 13:21

ZAPRASZAM na XVI sesję VII kadencji Rady Gminy Sulęczyno, której obrady odbędą się w dniu 17 marca 2016 roku (tj. czwartek) o godz.1000 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Sulęczyno

                  

czwartek, 25 luty 2016 14:24

WÓJT GMINY SULĘCZYNO

zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.) do zgłaszania swoich reprezentantów do udziału w pracach komisji konkursowej oceniającej oferty składane w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Sulęczyno w 2016 roku w zakresach: nauki, edukacji, oświaty i wychowania, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Do komisji konkursowej mogą wejść osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, które spełniają łącznie dwa warunki:

-    nie reprezentują organizacji pozarządowych lub podmiotów biorących udział w konkursie,

-    nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności.

Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez Organizacje, jeżeli: żadna Organizacja nie wskaże osób do składu komisji, wskazane osoby nie wezmą udziału  w pracach komisji, lub wszystkie powołane w skład komisji osoby podlegają wyłączeniu.

Członkowie komisji konkursowej przed rozpoczęciem prac podpisują oświadczenie, że podmiot który reprezentują nie złożył w danym konkursie oferty i w świetle przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) nie zachodzą przesłanki do wyłączenia ich z prac komisji.

W pracach komisji konkursowej mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie oraz uchwałą nr XI/98/2015 Rady Gminy Sulęczyno z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Sulęczyno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rokdo zadańkomisji konkursowej należy dokonanie oceny ofert, które spełniły wymogi formalne, pod względem treści merytorycznej stosując kryteria i punktację określoną w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Sulęczyno w 2016 roku oraz proponowanie rozdziału środków pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie ich oceny.

W celu zaopiniowania ofert odbędzie się spotkanie komisji.

Komisja dokumentuje swoją pracę w formie pisemnej w postaci protokołu, który jest przekazywany po zakończeniu jej prac Wójtowi Gminy w celu podjęcia ostatecznej decyzji co do wyboru najkorzystniejszych ofert i określenia kwot dotacji przyznanych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację poszczególnych zadań.

Opinia komisji konkursowej ma charakter doradczy dla Wójta Gminy Sulęczyno. Za uczestnictwo w pracach komisji konkursowej jej członkowie nie otrzymują wynagrodzenia.

Członkowie komisji o terminie i miejscu obrad będą informowani przez referenta ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi. Pracami komisji konkursowej kierować będzie przewodniczący komisji.

Nabór na członków komisji konkursowej odbywa się na załączonym formularzu. Wypełnione formularze opatrzone datą, pieczęcią oraz podpisem uprawnionych statutowo osób należy dostarczyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Organizacje pozarządowe – komisja konkursowa” do dnia 7 marca 2016 r. do Sekretariatu w Urzędzie Gminy, przy ul. Kaszubskiej 26 w Sulęczynie lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy, ul. Kaszubska 26, 83-320 Sulęczyno (liczy się data wpływu do urzędu).

Zgłoszenia do komisji dostarczone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Formularz zgłoszeniowy do pobrania

środa, 17 luty 2016 15:05

Wójt Gminy Sulęczyno
działając na podstawie art. 13 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014 r.,  poz. 1118 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XI/98/2015 Rady Gminy Sulęczyno z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Sulęczyno  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016

ogłasza otwarty konkurs ofert

na wykonanie zadań publicznych w 2016 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U.  z 2014 r., Nr 1118 z późn. zm.)  w formie wsparcia na realizację zadań z zakresu:

 

1)    nauki, edukacji, oświaty i wychowania, w którym przyjęto n/w działania priorytetowe:
        a) wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży, a także umiejętności kluczowych oraz postaw badawczych i twórczych,
        b) aktywizacja więzi i animacja społeczna młodzieży i dorosłych wzmacniająca samorządowe oraz obywatelskie inicjatywy lokalne.

Na realizację zadań z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2014 roku przekazano środki w wysokości 6.500,00 zł, w 2015 r. – 10.500,00 zł.

Przewidywana kwota na realizację w/w zadania w 2016 r. – 10.500,00 zł.

2)    kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, w którym przyjęto n/w działania priorytetowe:
        a) ochrona i promocja dóbr kultury i sztuki oraz języka kaszubskiego,
        b) wspieranie przedsięwzięć obejmujących ochronę wartości lokalnego dziedzictwa kulturowego oraz aktywnych działań przyczyniających się do umocnienia tożsamości regionalnej, a także kształtowanie pozytywnego wizerunku regionu,
        c) organizowanie imprez kulturalnych na terenie Gminy, mających na celu upowszechnienie kultury i podtrzymywanie tradycji regionu, promocję produktów regionalnych i tradycyjnych,
        d) promocja zabytków archeologicznych występujących na terenie Gminy.


W 2014 r. na zadania z obszaru kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji przyznano 63.500,00 zł, przekazano 59 000 zł.
Przeznaczona kwota dotacji na realizację w/w zadania w 2015  roku – 63.500,00 zł.
 
Przewidywana kwota dotacji na realizację w/w zadania w 2016 roku – 60.000,00 zł.

 

3)    upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w którym przyjęto n/w działania priorytetowe:
       a)  upowszechnianie sportu i aktywnego stylu życia wśród mieszkańców Gminy.


Na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu  w 2014 r. przekazano organizacjom pozarządowym środki w wysokości 12.900,00 zł, w 2015 roku – 20.000,00 zł.


Przewidywana kwota na realizację w/w zadania w 2016 roku – 20.000,00 zł.

wtorek, 09 luty 2016 09:10

INFORMACJA ...

Drodzy Mieszkańcy Gminy Sulęczyno!

Wójt Gminy Sulęczyno wraz z dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury w Sulęczynie, dziękują całej społeczności gminy za bardzo duże zaangażowanie i aktywność w przedsięwzięciach realizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Sulęczynie. Od października 2015 roku do chwili obecnej w naszej placówce kultury, organizowane są zajęcia dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

W GOK-u odbywają się następujące zajęcia stałe: artystyczne (plastyczne) dla dzieci i dorosłych, szachowe, nauki gry na gitarze, nauka języka angielskiego i hiszpańskiego.

Od grudnia działa także „Klub Seniora”, którego uczestnicy spotykają się raz w miesiącu i jego członkowie aktywnie uczestniczą w różnych zajęciach odbywających się w naszej placówce.

W hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Sulęczynie odbywają się zajęcia: aerobiku, jogi i zumby dla osób w każdym wieku oraz rozgrywki halowej ligi piłki nożnej.

Ponadto kontynuowana jest działalność sulęczyńskiego zespołu „Motylki”, który liczy blisko 40 osób i spotyka się raz w tygodniu ćwicząc nowe układy.

W lutym rozpoczyna się już XIII sezonu Kaszubskiego Turnieju Gry Karcianej w „BAŚKĘ” i potrwa do listopada bieżącego roku.

Rozpoczynamy zajęcia modelarskie. W miesiącu lutym odbędą się warsztaty perkusyjne oraz nabór do chóru. W ferie zimowe organizujemy zajęcia stałe dla grupy 20 osób. Atrakcyjność zajęć, które proponujemy powinna zadowalać wszystkich chętnych, którzy chcą aktywnie spędzić wolny czas.

Oprócz działalności ściśle związanej z Gminnym Ośrodkiem Kultury uczestniczmy w życiu kulturalnym gminy, w większości imprez szkolnych, przedszkolnych, charytatywnych, organizowanych przez organizacje pozarządowe, jak również organizujemy, bądź współorganizujemy dużo imprez kulturalnych na terenie naszej gminy.

Wszystkie uwagi, propozycje sugerowane przez Państwa są zawsze brane pod uwagę przez Radę GOK-u składającą się z przedstawicieli wszystkich grup pokoleniowych jak i dyrekcję.

Życzę Państwu aktywnego i miłego spędzenia wolnego czasu.

 

Dyrektor GOK Sulęczyno  Zbigniew Zarzycki

                                       

Wójt Gminy Sulęczyno Bernard Grucza

wtorek, 02 luty 2016 14:46
Od 1 stycznia 2016 r. działają w powiecie kartuskim punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. Z pomocy prawnika osoby uprawnione mogą korzystać w pięciu punktach.
 
Kto może skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej
•młodzież do 26. roku życia
•osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny
•seniorzy po ukończeniu 65 lat
•osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej
•kombatanci
•weterani
•zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną
 
Gdzie można skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej 
 
Urząd Miejski, ul. Hallera 1, 83-300 Kartuzy tel. 58 694 51 58 (wejscie od strony ul. 3 Maja, poczekalnia w holu głównym urzędu)
Godziny otwarcia punktu:
w poniedziałki i środy w godzinach 8.00 – 12.00
we wtorki, czwartki i piątki w godzinach 12.30 – 16.30
Pomoc w punkcie jest udzielana przez radcę prawnego
 
Centrum Interwencji Kryzysowej, ul. Gdańska 12, 83-300 Kartuzy tel. 58 380 11 54 (wejście od strony ul. Piłsudskiego)
Godziny otwarcia punktu:
w poniedziałki i środy w godzinach 15.30 -19.30
we wtorki w godzinach 9.00 – 13.00
w czwartki w godzinach 8.00 – 12.00
w piątki w godzinach 13.00 – 17.00
Pomoc w punkcie jest udzielana przez adwokata
 
Publiczne Gimnazjum Nr 2 im. Jana Heweliusza, ul. Armii Krajowej 2e, 83-330 Żukowo tel. 697 444 044
Godziny otwarcia punktu:
w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 15.00 – 19.00
we wtorki w godzinach 9.00 – 13.00
w czwartki w godzinach 10.00 – 14.00
Punkt prowadzony jest przez organizację pozarządową - Anteris Fundacja Pomocy Prawnej (pomoc prawna jest udzielana przez adwokata, radcę prawnego albo osobę wymienioną w art. 11 ust. 3 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej)
 
Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Jana III Sobieskiego 15a, 83-322 Stężyca tel. 58 684 33 54
Godziny otwarcia punktu:
w poniedziałki, wtorki, środy i piątki w godzinach 8.00 – 12.00
w czwartki w godzinach 13.00 – 17.00
Punkt prowadzony jest przez organizację pozarządową - Kaszubski Uniwersytet Ludowy (pomoc prawna jest udzielana przez adwokata, radcę prawnego albo osobę wymienioną w art. 11 ust. 3 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej)
 
Dawne salki katechetyczne. ul. ks. B. Łosińskiego 1, 83-340 Sierakowice tel. 609 180 637
Godziny otwarcia punktu:
w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godzinach 8.00 – 12.00
we wtorki w godzinach 12.00 – 16.00
Punkt prowadzony jest przez organizację pozarządową - Pomorskie Centrum Terapeutyczno – Prawne (pomoc prawna jest udzielana przez adwokata, radcę prawnego albo osobę wymienioną w art. 11 ust. 3 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej)
 
Telefony w punktach działają jedynie w godzinach ich otwarcia.
 
 
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
•poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach
•wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego
•udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa powyżej, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym
•sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym
 
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:
•podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
•z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego
•związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności
 
Dokumenty uprawniające do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej:
•oryginał albo odpis decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenie o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.)
•ważna Karta Dużej Rodziny
•zaświadczenie o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego
•ważna legitymacja weterana albo legitymacja weterana poszkodowanego
•dokument stwierdzający tożsamość
•oświadczenie osoby dotkniętej klęską żywiołową, katastrofą naturalną lub awarią techniczną

 

wtorek, 02 luty 2016 10:03

poniedziałek, 25 styczeń 2016 14:02

Gmina Sulęczyno ubiegając się o wsparcie finansowe z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa III Edukacja przyjmuje Diagnozę zapotrzebowania szkół Gminy Sulęczyno.

poniżej mamy dwa dokumenty do pobrania w postaci plików PDF do pobrania

 

Zarządzenie nr 4/2016 Wójta Gminy Sulęczyno z dnia 5 stycznia 2015 roku

 

Diagnoza zapotrzebowania Szkół Podstawowych i Zespołów Szkół na terenie Gminy Sulęczyno

poniedziałek, 18 styczeń 2016 15:19
piątek, 08 styczeń 2016 12:09
poniedziałek, 04 styczeń 2016 15:23

 W nawiązaniu do podpisanego przez Gminę Sulęczyno listu intencyjnego, wyrażającego wolę do udziału w projekcie pt.: E-CENTRA – AKTYWIZACJA CYFROWA MIESZKAŃCÓW GMIN w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 zwracamy się do mieszkańców z informacją o  możliwości wypełnienia krótkiej ankiety badającej zapotrzebowanie w zakresie umiejętności cyfrowych.

Dlatego też w celu uzyskania kompleksowych danych, na podstawie których powinny być ukazane zapotrzebowania mieszkańców w zakresie umiejętności cyfrowych uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiety z załączonego  poniżej linku  http://www.ankietka.pl/ankieta/210476/ankieta-gmina-suleczyno.html

Z poważaniem

Zarząd Główny

Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP

piątek, 01 styczeń 2016 08:00

Rejestr działalności regulowanej

 

1. w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Sulęczyno:

 • Kazimierz Kukowski „Wywóz nieczystości płynnych i stałych” – ul. Szara 4, 83-320 Sulęczyno
 • REMONDIS · Sp. z o. o. 02-981 Warszawa , ul. Zawodzie 16 – Oddział w Lęborku, ul. Kossaka 91/95, 84-300 Lębork
 • ELWOZ Sp. z o. o. Szklana 44, 83-334 Miechucino – Oddział Sierakowice ul. Słupska 2, 83-340 Sierakowice
 • Stanisław Staubach „USŁUGI TRANSPORTOWE” – ul. Miodowa 10, 77-127 Nakla
 • Andrzej Koszałka „PHU SANIKO” – ul. Ceynowy 8/1, 83-300 Kartuzy

2. w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych:

 • Kazimierz Kukowski „Wywóz nieczystości płynnych i stałych” – ul. Szara 4, 83-320 Sulęczyno
 • Marian Gawin „USŁUGI TRANSPORTOWE – PRACE ZIEMNE” – ul. Promyka 6, 83-320 Sulęczyno
 • „Wywóz nieczystości Płynnych Barbara Głodowska” – ul. Krótka 6, 77-127 Nakla
poniedziałek, 28 grudzień 2015 08:11

W dniu 31.12.2015 r. (SYLWESTER) Urząd Gminy Sulęczyno będzie czynny do godz. 13.00

środa, 23 grudzień 2015 10:02
XV Sesja VII Kadencji Rady Gminy Sulęczyno

Zapraszam na XV sesję VII kadencji Rady Gminy Sulęczyno, której obrady odbędą się w dniu 30 grudnia 2015 roku (tj. środa) o godz.10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Sulęczyno.

środa, 23 grudzień 2015 07:45

Wójt Gminy Sulęczyno

oraz Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Sulęczynie

serdecznie zapraszają przedstawicieli organizacji

na bezpłatne szkolenie nt.:

„Aplikowanie o środki z źródeł zewnętrznych”

 

Data:                   28 grudnia 2015 roku

Godzina:             9.00 – 12.00

Miejsce:               Urząd Gminy w Sulęczynie

                            ul. Kaszubska 26

                            sala obrad (parter)

Szkolenie poprowadzi:Agnieszka Małecka – Jagła- Absolwentka UAM w Poznaniu – Wydział Nauk Społecznych Specjalność: psychologia kliniczna, zarządzanie i organizacja przedsiębiorstw. Uczestniczka podyplomowych studiów WSB Gdańsk – Zarządzanie projektem oraz Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Wieloletni Doradca, Trener Regionalnego Ośrodka Szkoleń z Europejskiego Funduszu Społecznego (Akredytacja PARP) oraz certyfikowany specjalista Programu EURO-NGO. Doświadczenie w tworzeniu, wdrażaniu i rozliczaniu projektów regionalnych oraz unijnych – 14 lat. Trener i doradca instytucji samorządowych oraz MSP w zakresie pozyskiwania środków UE. Właścicielka firmy badawczo - szkoleniowej SPECTRUM RESEARCH. Osoba prowadząca debaty i konsultacje Narodowego Programu Rozwoju w woj. pomorskim. Doświadczenie w prowadzeniu grup projektowych, grup partnerskich na szczeblu regionalnym i lokalnym, szkolenia, doradztwo w terenie, w środowiskach lokalnych woj. pomorskiego. Bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń psychologicznych, grup indywidualnego rozwoju, doradztwa zawodowego (coaching) w obszarze pomocy i integracji społecznej, długoletni współpracownik JST, OPS, NGO na szczeblu lokalnym i regionalnym.

PROGRAM:

- rozpoczęcie godz. 9:00

- 9:00 – 10:30 Omówienie możliwości aplikowania o środki z programu FIO oraz programów lokalnych, regionalnych. Założenia programów,

- 10:30 – 10:40    Przerwa kawowa,

- 10:40 – 12:00    Omówienie aplikacji do tworzenia projektu – generator FIO, zakres opisów, logika,

- 12.00 – 13.00    Zakończenie spotkania życzeniami Noworocznymi

wtorek, 22 grudzień 2015 11:14

piątek, 18 grudzień 2015 08:22
XIV Sesja VII kadencji Rady Gminy Sulęczyno

Zapraszam na XIV sesję VII kadencji Rady Gminy Sulęczyno, której obrady odbędą się w dniu 23 grudnia 2015 roku (tj.środa) o godz.1100 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Sulęczyno 

piątek, 11 grudzień 2015 13:52

Gmina Sulęczyno uzyskała dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (WFOŚiGW - www.wfosigw.gda.pl) na realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Sulęczyno”. Dofinansowanie miało charakter pożyczki w wysokości 1 200 000,00 zł, przy całkowitej kwocie wydatków kwalifikowanych projektu wynoszącej 3 271 434,00 zł.

Przedmiotem projektu była budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowościach: Mściszewice, Węsiory, Kistowo, Skoczkowo, Bukowa Góra i Żakowo w gminie Sulęczyno. Główne przesłanki, z których wynikała realizacja przedmiotowej inwestycji dotyczyły:

a.    braku wyposażenia w sieć kanalizacyjną znacznej części gminy Sulęczyno i oparcie dotychczasowego zagospodarowania ścieków na gromadzeniu ich w zbiornikach bezodpływowych, oraz faktu, że:
b.    obszar realizacji projektu zlokalizowany jest na cennym przyrodniczo Gowidlińskim Obszarze Chronionego Krajobrazu, w otulinie Parku Krajobrazowego Doliny Słupi oraz w bezpośrednim sąsiedztwie samego Parku,
c.    obszar realizacji projektu to tereny położone bezpośrednio w sąsiedztwie dużej liczby jezior Pojezierza Kaszubskiego, np. Jezioro Węgorzyno czy Jezioro Mausz,
d.    kwestia rozwiązania problemu gospodarki ściekowej na terenie realizacji projektu ma bezpośredni wpływ na wody rzeki Słupi – w tym zakresie wymienione jeziora połączone są ciekami wodnymi bezpośrednio z Słupią a w konsekwencji stan wód jezior bezpośrednio wpływa na stan wód rzeki Słupi.

Realizacja przedmiotowej inwestycji miała decydujący wpływ na ograniczenie czynnika zanieczyszczeń przedostających się do jezior oraz rzeki Słupi – elementów środowiska wodnego mających bardzo duże znaczenie w całym ekosystemie regionu – w postaci zanieczyszczeń pochodzących ze ścieków socjalno – bytowych wytwarzanych na obszarze realizacji projektu.

Realizacja przedmiotowej inwestycji pozwoliła na wyeliminowanie niekontrolowanego zrzutu ścieków nieoczyszczonych do środowiska a w konsekwencji wyeliminowanie zanieczyszczania jego wód substancjami generowanymi przez te ścieki.

Przedmiotowy projekt pozwolił na skanalizowanie kolejnych miejscowości na terenie gminy Sulęczyno i przyczynił się do wyeliminowania negatywnego wpływu nieuregulowanej gospodarki ściekowej na tym terenie na wody jezior, rzeki Słupi oraz walory środowiskowe Gowidlińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Inwestorem projektu była Gmina Sulęczyno a przedmiotowa inwestycja była komplementarna z projektem jaki był jednocześnie realizowany przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sierakowicach.

W ramach przedmiotowego zadania, wybudowano:

 1. Kanalizację grawitacyjną – 3 170,5 mb,
 2. Kanalizację tłoczną – 14 283,5mb.

W wyniku realizacji projektu wyłączono z eksploatacji 138 zbiorników bezodpływowych i przyłączono do sieci kanalizacyjnej taką samą liczbę (138 szt.) budynków mieszkalnych i usługowych. W konsekwencji do sieci kanalizacji sanitarnej zostało podłączonych 552 nowych użytkowników (RLM).

piątek, 11 grudzień 2015 09:52

piątek, 11 grudzień 2015 09:21
Apelujemy o podłączanie nieruchomości do kanalizacji sanitarnej

Przypominamy, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U z 2013 r. poz. 1399, z późn. zm.)właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku poprzez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej.

W przypadku stwierdzenia niewykonania tego obowiązku, wójt, burmistrz, prezydent wydaje decyzję nakazującą podłączenie nieruchomości do kanalizacji (zgodnie z art. 5 ust. 7 i 9 w/w ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). Wykonanie tej decyzji podlega egzekucji w trybie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Z obowiązku przyłączenia nieruchomości do zbiorczej sieci kanalizacyjnej zwolnieni są tylko właściciele nieruchomości wyposażonych w przydomowe oczyszczalnie ścieków, spełniające wymagania określone w odrębnych przepisach.

Uchylanie się od obowiązku przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej jest zagrożone karą grzywny w wysokości do 10.000,00 zł, która może być nakładana kilkukrotnie.

Jednocześnie informujemy, że w związku z obowiązkiem realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych oraz obowiązkiem wynikającym z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zmuszeni będziemy wszczynać postępowania w sprawie nakazania wykonania obowiązku podłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej.

Właściciele nieruchomości, które można podłączyć do istniejącej kanalizacji, proszeni są o niezwłoczne podjęcie działań zmierzających do tego celu.

Właściciele posesji położonych przy sieci kanalizacyjnej winni pilnie skontaktować się z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Kartuska 12, 83-340 Sierakowice, tel. 58 684 73 41, co uniknie prowadzenia postępowania administracyjnego, o którym mowa wyżej.

                                                                                                         

Wójt Gminy

Bernard Grucza

poniedziałek, 07 grudzień 2015 14:45

Zaproszenie do konsultacji wraz z projektem Uchwały Rady Gminy Sulęczyno w sprawie zatwierdzenia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Sulęczyno z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok” zostało opublikowane na stronie internetowej Gminy Sulęczyno, BIP oraz umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sulęczyno. Dla usprawnienia przepływu informacji do aktywnych organizacji znajdujących się na terenie Gminy Sulęczyno przesłano wiadomość e-mailem.

W terminie od 15.10.2015 r. do 06.11.2015 r. na formularzu konsultacyjnym drogą mailową, pocztową, bądź w siedzibie Urzędu Gminy w Sulęczynie można było wnosić uwagi i opinie do ww. projektu uchwały.

Ponadto dn. 01.10.2015 r. odbyło się posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Sulęczynie, podczas którego członkowie mogli zapoznać się z  projektem Programu współpracy i zaproponować swoje zmiany.

W ww. terminie  żaden z podmiotów uprawnionych do konsultacji nie wniósł propozycji zmian.

poniedziałek, 07 grudzień 2015 14:42

Konsultacje społeczne projektu „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Sulęczyno na lata 2015-2025” (Planu transportowego) zostały ogłoszone 03 listopada 2015 roku poprzez  umieszczenie informacji o ich przebiegu, projektu Planu oraz  formularza zgłaszania uwag na stronach internetowych: www.suleczyno.pl, bip.suleczyno.pl .
Ponadto ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji Planu transportowego zostało  umieszczone w lokalnej prasie: „Kurier Kaszubski” oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń. Został on również wyłożony do publicznego wglądu w budynku Urzędu Gminy w Sulęczynie, przy ul. Kaszubskiej 26,  w pok.  nr 13.  Dokument dostępny był w godzinach pracy Urzędu.
Mieszkańcy i zainteresowane strony  mogły składać uwagi  i propozycje zmian na specjalnie przygotowanym formularzu do 25 listopada 2015 r.  bezpośrednio w Urzędzie Gminy w Sulęczynie, lub przesyłając wypełniony formularz konsultacyjny drogą elektroniczną na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faksem na nr 58 685 63 98, bądź drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy, ul. Kaszubska 26, 83-320 Sulęczyno.
Jednocześnie projekt Planu transportowego został wysłany do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z wnioskiem o odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. W dniu 16 listopada 2015 r. do Urzędu Gminy w Sulęczynie wpłynęła odpowiedź od  RDOŚ w Gdańsku, który po przeanalizowaniu dokumentacji w sprawie stwierdził, iż na mocy obowiązujących ustaw przedmiotowy projekt dokumentu nie jest dokumentem wymagającym uzgodnienia odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (kopia pisma zał. nr 1).
Ponadto w okresie trwania konsultacji do Urzędu Gminy w Sulęczynie nie wpłynęły żadne uwagi, ani propozycje zmian dot. projektu planu transportowego.
Projekt „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Sulęczyno na lata 2015-2025” trafi pod obrady Rady Gminy Sulęczyno do końca br.

piątek, 20 listopad 2015 13:14
Informacja o dniu wolnym 24 grudnia 2015 roku

Wójt Gminy Sulęczyno informuje, że w dniu 24 grudnia 2015 roku Urząd Gminy Sulęczyno będzie nieczynny.

piątek, 06 listopad 2015 08:58
XI Sesja VII kadencji Rady Gminy Sulęczyno

Zapraszam na XI sesję VII kadencji Rady Gminy Sulęczyno, której obrady odbędą się w dniu 13 listopada 2015 roku (tj. piątek) o godz.10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Sulęczyno.

wtorek, 03 listopad 2015 13:04
Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu &quot;Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Sulęczyno&quot;

 

Wójt Gminy Sulęczyno informuje, iż zgodnie z zapisami Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym z dnia 16 grudnia 2010 roku (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, póz. 13), w dniach od 3 do 25 listopada 2015 roku odbędą się konsultacje społeczne projektu „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Sulęczyno na lata 2015-2025” (planu transportowego).

Zapraszamy wszystkich mieszkańców i zainteresowane strony do składania uwag lub propozycji zmian do ww. projektu. Uwagi w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane wyłącznie pisemnie na specjalnie przygotowanym formularzu.

Projekt dokumentu, jak i formularz zgłaszania uwag/zmian dostępne są w wersji elektronicznej na stronie internetowej: www.suleczyno.pl, www.suleczyno.biuletyn.net oraz wyłożony jest w Urzędzie Gminy Sulęczyno, przy ul. Kaszubskiej 26, w pokoju nr 13: w poniedziałek, wtorek, środę od godz. 7.30  do godz.15.30, w czwartek od godz. 7.30 do godz. 16.30 oraz w piątek od godz. 7.30.do godz. 14.30.

Uwagi można zgłaszać do dnia 25 listopada 2015 r.:

•        bezpośrednio w Urzędzie Gminy w Sulęczynie, ul. Kaszubska 26, pok. nr 13, w godzinach pracy Urzędu

•         przesyłając wypełniony formularz konsultacyjny:

1)      drogą elektroniczną na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., wpisując w tytule wiadomości „Konsultacje społeczne PT”,

2)      faksem na nr 58 685 63 98,

3)      drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy ul. Kaszubska 26, 83-320 Sulęczyno (liczy się data wpływu),

Pliki do pobrania:

1)      Projektu Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Sulęczyno

2)      Wzór formularza konsultacyjnego

Wójt Gminy Sulęczyno informuje, iż zgodnie z zapisami Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym z dnia 16 grudnia 2010 roku (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, póz. 13), w dniach od 3 do 25 listopada 2015 roku odbędą się konsultacje społeczne projektu „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Sulęczyno na lata 2015-2025” (planu transportowego).

Zapraszamy wszystkich mieszkańców i zainteresowane strony do składania uwag lub propozycji zmian do ww. projektu. Uwagi w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane wyłącznie pisemnie na specjalnie przygotowanym formularzu.

Projekt dokumentu, jak i formularz zgłaszania uwag/zmian dostępne są w wersji elektronicznej na stronie internetowej: www.suleczyno.pl, www.suleczyno.biuletyn.net oraz wyłożony jest w Urzędzie Gminy Sulęczyno, przy ul. Kaszubskiej 26, w pokoju nr 13: w poniedziałek, wtorek, środę od godz. 7.30  do godz.15.30, w czwartek od godz. 7.30 do godz. 16.30 oraz w piątek od godz. 7.30.do godz. 14.30.

Uwagi można zgłaszać do dnia 25 listopada 2015 r.:

•        bezpośrednio w Urzędzie Gminy w Sulęczynie, ul. Kaszubska 26, pok. nr 13, w godzinach pracy Urzędu

•         przesyłając wypełniony formularz konsultacyjny:

1)      drogą elektroniczną na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., wpisując w tytule wiadomości „Konsultacje społeczne PT”,

2)      faksem na nr 58 685 63 98,

3)      drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy ul. Kaszubska 26, 83-320 Sulęczyno (liczy się data wpływu),

Pliki do pobrania:

1)      Projektu Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Sulęczyno

2)      Wzór formularza konsultacyjnego

 

 

piątek, 30 październik 2015 10:33

Program Priorytetowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pn.: GOSPODAROWANIE ODPADAMI INNYMI NIŻ KOMUNALNE. CZĘŚĆ 2) – USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Tytuł zadania: USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY SULĘCZYNO – edycja 2015.

piątek, 23 październik 2015 10:42

Informuję że w wyniku naboru na partnera w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania "Jakość edukacji ogólnej"  wybrano ofertę Mały inżynier Ewa Bednarek z siedzibą w 63 - 440 Raszków ul. Grudzielec 47

Informacja wraz z protokołem znajduje się w załączniku do pobrania

piątek, 23 październik 2015 09:30

Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późń. zm.) oraz Uchwały nr X/76/2011 Rady Gminy Sulęczyno w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Wójt Gminy Sulęczyno

zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznegodo wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy Sulęczyno w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Sulęczyno z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok”.

poniedziałek, 19 październik 2015 08:18

 

 

Narodowa Loteria Paragonowa – Weź paragon, graj o nagrody!

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kartuzach informuje, że od 1 października 2015 r. rozpoczęła się akcja Ministerstwa Finansów pod hasłem: „Narodowa Loteria Paragonowa”. Jej celem jest uświadomienie Polakom jak ważna jest ich rola w kształtowaniu uczciwego obrotu gospodarczego.

Uczestnikami loterii paragonowej mogą być osoby, które ukończyły 18 lat. Wszyscy, którzy na stronie internetowej www.loteriaparagonowa.gov.pl zarejestrują paragon fiskalny za minimum 10 zł brutto, wezmą udział w losowaniu cennych nagród. Do wygrania są samochody Opel Insignia i Astra a także tablety, laptopy. Ponadto przewidziano nagrody dla przedsiębiorców, którzy wystawią zwycięski paragon premiowany nagrodą główną.

 

Więcej informacji o loterii na stronie: www.loteriaparagonowa.gov.pl 

 

piątek, 09 październik 2015 09:57
X Sesja VII kadencji Rady Gminy Sulęczyno

Zapraszam na  X sesję VII kadencji Rady Gminy Sulęczyno, której obrady odbędą się w dniu  15 października 2015 roku (tj. czwartek) o godz.10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Sulęczyno z następującym porządkiem:

środa, 07 październik 2015 14:56

Przedstawiamy dokument pod tytułem

"Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sulęczyno za 2014r"

 

poniedziałek, 28 wrzesień 2015 13:15

Gmina Sulęczyno działając zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014r., poz. 1146 z późn. zm.), ogłasza otwarty nabór na partnera pochodzącego spoza sektora finansów publicznych, do wspólnej realizacji projektu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 3 Edukacja, Działanie 3.2 Edukacja Ogólna, Poddziałanie 3.2.1 Jakość Edukacji Ogólnej, którego Wnioskodawcą będzie Gmina Sulęczyno.

Nabór Partnera odbywać się będzie w terminie od 25.09.2015 r. do 16.10.2015 r.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs na wybór partnera do projektu w ramach działania 3.2 Edukacja Ogólna, Poddziałanie 3.2.1 Jakość Edukacji Ogólnej RPO WP 2014-2020” osobiście lub drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Sulęczyno, ul. Kaszubska 26, 83-320 Suleczyno w terminie od 25.09.2015 r. do 16.10.2015 r. do godz. 14.00 (decyduje data wpływu).

Wszelkie pytania związane z prowadzonym naborem należy kierować w formie pisemnej na adres: Gmina Sulęczyno, ul. Kaszubska 26, 83-320 Suleczyno lub fax:58 685-63-98, e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Pliki do pobrania

Regulamin konkursu

Formularz ofertowy

czwartek, 24 wrzesień 2015 11:30

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego – I kadencji

Program posiedzenia Gminnej Rady Działalności

Pożytku Publicznego w Sulęczynie

Dzień 01.10.2015 r, godz .13 – 16

Miejsce: Urząd Gminy Sulęczyno, ul Kaszubska 26 Sulęczyno (sala obrad)

czwartek, 17 wrzesień 2015 16:21

WÓJT GMINY SULĘCZYNO OGŁASZA ZBIÓRKĘ ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

W dniu 22 wrzesień 2015 r.  (tj. wtorek)
Firma wywozowa ELWOZ przeprowadzi zbiórkę odpadów wielkogabarytowych na terenie Gminy Sulęczyno
      (wszelkie pytania pod numerem 58-685-63-81 )

Odpady należy wystawić bezpośrednio przy głównej drodze asfaltowej lub szutrowej tak aby był swobodny dojazd pojazdem wielkogabarytowym oraz aby nie  utrudniały ruchu pojazdów i pieszych, najpóźniej do godziny 08:00.
Odpady wystawione po tym terminie nie będą odbierane.

Nowe Pole, Nowy Dwór, Podjazy, Widna Góra, Borek Sulecki, Borowiec, Bukowa Góra, Czarlino, Kłodno, Mściszewice, Ogonki, Ostrowite, Ostrów Mausz, Węsiory, Zdunowice, Żakowo 


Prosi się osoby zainteresowane o dostarczenie odpadów wyłącznie w wyznaczonych godzinach i miejscach.

czwartek, 17 wrzesień 2015 16:17

WÓJT GMINY SULĘCZYNO OGŁASZA ZBIÓRKĘ ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

W dniu 21 wrzesień 2015 r.  (tj. poniedziałek)
Firma wywozowa ELWOZ przeprowadzi zbiórkę odpadów wielkogabarytowych na terenie Gminy Sulęczyno
      (wszelkie pytania pod numerem 58-685-63-81 )

Odpady należy wystawić bezpośrednio przy głównej drodze asfaltowej lub szutrowej tak aby był swobodny dojazd pojazdem wielkogabarytowym oraz aby nie  utrudniały ruchu pojazdów i pieszych, najpóźniej do godziny 08:00.
Odpady wystawione po tym terminie nie będą odbierane.

Sulęczyno, Bielawki, Borek, Chojna, Kistowo, Kistówko, Kołodzieje, Sucha
Prosi się osoby zainteresowane o dostarczenie odpadów wyłącznie w wyznaczonych godzinach i miejscach.

piątek, 11 wrzesień 2015 14:32

„ABC o azbeście”

 1. I.Informacje o szkodliwym działaniu azbestu oraz o założeniach „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu” na lata 2009 – 2032
 1. 1.Warunki udostępnianiaśrodków przez NFOŚiGW
  1. udostępnienie środków jest nieodpłatne i bezzwrotne;
  2. zwrotowi do NFOŚiGW podlegają niewykorzystane środki udostępnione WFOŚiGW oraz pożytki ze środków udostępnionych WFOŚiGW;
  3. NFOSiGW odstępuje od pobrania zabezpieczenia od WFOSiGW;
  4. d)środki będą przekazywane na wniosek WFOSiGW w transzach kwartalnych. Limity wypłat określa umowa pomiędzy NFOŚiGW i WFOŚiGW
  5. 2.Warunki dofinansowania udzielanego przez WFOSiGW z udziałemśrodkówNFOSiGW
   1. udzielając dotacji ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW, WFOŚiGW działa we własnym imieniu na rzecz NFOŚiGW;
   2. kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosi do 100 % jego kosztów kwalifikowanych, w tym do 50 % kosztów kwalifikowanych, ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW,w formie dotacji;
   3. kwota dofinansowania udzielanego ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW w ramach realizacji umowy udostępnienia środków nie mogą przekroczyć iloczynu 400 zł  i sumy całkowitego efektu ekologicznego, wyrażonego w Mg unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest;
   4. minimalne łącznie zaangażowanie środków WFOŚiGW w realizacje niniejszego programu priorytetowego stanowi 35% kosztów kwalifikowanych;
   5. przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie gminy, w której została przeprowadzona inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest;
   6. przedsięwzięcie zlokalizowane na terenie gminy posiadającej program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest i jest z nim zgodne;
   7. przy określaniu intensywności dofinansowania uwzględnia się przepisy dotyczące dopuszczalności pomocy publicznej;
   8. w przypadku dofinansowania przekazywanego za pośrednictwem jednostki samorządu terytorialnego, zasady pomocy publicznej stosowane są w odniesieniu do ostatecznychodbiorców korzyści. Podmiotem udzielającym pomocy ostatecznemu odbiorcy,zobowiązanym do zapewnienia zgodności pomocy publicznej z zasadami jej udzielaniaoraz realizacji innych obowiązków podmiotu udzielającego pomocy jest w takiej sytuacjidotowana jednostka samorządu terytorialnego.
   9. i)w przypadku przedsięwzięć, o których mowa w ust. 4.2 kwota dofinansowania ze środków NFOŚ i GW wynosi 100% kosztów kwalifikowanych; pkt. 2-6 nie stosuje się;
  6. Beneficjenci

Beneficjentem końcowym programu są jednostki samorządu terytorialnego za pośrednictwem wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

 1. 4.Rodzaje przedsięwzięć
  1. Przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest, zgodne z gminnymi programami usuwaniaazbestu i wyrobów zawierających azbest.Dopuszcza się, by gmina uznała jako równoważny gminnemu programowi usuwania azbestui wyrobów zawierających azbest program związku międzygminnego, którego jest członkiemlub powiatu, na którego terenie się znajduje.
  2. Przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest na obszarach dotkniętych klęską żywiołową.
  3. Zgodnie z założeniami „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu” do 2032 roku Polska musi pozbyć się wszystkich wyrobów azbestowych. Program nałożył na jednostki samorządu terytorialnego obowiązki, których realizacja ma doprowadzić do takiego stanu – braku azbestu w naszym otoczeniu.
  4. Informuje się mieszkańców, że samodzielne  podejmowanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest jest szkodliwe dla zdrowia.

Azbest jest zaliczany do dziesięciu najgroźniejszych zanieczyszczeń na ziemi. Jego niewidoczne gołym okiem włókienka wdycha się z powietrzem do płuc, gdzie zostaną już  na zawsze, a ich szkodliwe działanie może ujawnić się dopiero po wielu latach. Azbest może wywoływać choroby układu oddechowego, nowotwory złośliwe – międzybłoniaki, raka płuca i inne poważne zmiany w płucach.

Chorobotwórcze działanie azbestu występuje w wyniku wdychania włókien zawieszonych w powietrzu (oznacza to, że dopóki włókna nie są uwolnione do powietrza nie stanowią zagrożenia dla zdrowia). Azbest może być także obecny w wodzie, napojach i pokarmach, skąd przenika do organizmu człowieka. Jednak nie ma dowodów świadczących o tym, że azbest dostający się do organizmu drogą pokarmową jest szkodliwy dla zdrowia

Naturalne źródła emisji włókien azbestowych w praktyce mają mniejsze znaczenie niż źródła związane z działalnością człowieka. Obecnie po zaprzestaniu produkcji wyrobów zawierających azbest tymi źródłami są:

 • niewłaściwie składowane odpady azbestowe, w tym tzw. dzikie wysypiska, szczególnie w lasach i odkrytych wyrobiskach,
 • użytkowanie wyrobów azbestowych co w konsekwencji prowadzi do zanieczyszczenia powietrza pyłem azbestowym w wyniku: korozji i mechanicznych uszkodzeń płyt azbestowo-cementowych, ścierania tarcz sprzęgłowych i hamulcowych,
 • niewłaściwe usuwanie z dachów i elewacji wyrobów zawierających azbest,
 • urządzenia grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne i izolacje zawierające azbest. Są to źródła występujące wewnątrz pomieszczeń. Stosowanie wyrobów azbestowych, a w konsekwencji możliwość uwalniania włókien azbestu do środowiska, spowodowało wzrost zainteresowania zdrowotnymi skutkami środowiskowej ekspozycji na azbest.

Wielkość zagrożenia zdrowia zależna jest od rodzaju azbestu, wielkości włókien i ich stężenia w powietrzu oraz czasu narażenia. Największe zagrożenie stanowią włókna respirabilne, tzn. występujące w trwałej postaci w powietrzu i mogące przedostawać się z wdychanym powietrzem do pęcherzyków płucnych. Mają one średnicę mniejszą od 3 μm i są dłuższe niż 5 μm, przy czym najbardziej szkodliwe są włókna o długości ok. 20 μm. Narażenie zawodowe na pył azbestu może być przyczyną chorób układu oddechowego tj.: pylicy azbestowej (azbestozy), łagodnych zmian opłucnowych, raka płuc oraz międzybłoniaków opłucnej i otrzewnej (nowotworów o wysokiej złośliwości).

Doniesienia kliniczne i epidemiologiczne sugerują, że z azbestem może być również związane występowanie innych nowotworów: krtani, żołądka i jelit, trzustki, jajników oraz chłoniaków. Jednak zwiększenie ryzyka w tych grupach nowotworów należy postrzegać jedynie jako prawdopodobne.

Między pierwszym narażeniem a pojawieniem się patologii (zwłaszcza nowotworów) występują długie okresy. Czyli aktualnie wykrywane skutki odnoszą się do warunków pracy, jakie istniały 20-40 lat temu.

Analizując szkodliwość azbestu i jego wpływ na organizm ludzki należy pamiętać, iż azbest jest praktycznie niezniszczalny, zaś groźny dla zdrowia ludzi jest wtedy, gdy jego elementarne włókna znajdują się we wdychanym powietrzu. Azbest zabezpieczony w sposób uniemożliwiający uwolnienie się włókien do powietrza nie stanowi żadnego zagrożenia dla zdrowia.

 1. II.Informacje dotyczące usuwania azbestu - przekierowanie na stronę serwisu internetowego Ministerstwa Gospodarki:

www.mg.gov.pl/Bezpieczenstwo+gospodarcze/Program+Oczyszczania+Kraju+z+Azbestu

„Azbestowe archiwum”

 1. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sulęczyno.

Okres realizacji od maja 2011 r. do października 2011 r. Kwalifikowany koszt zrealizowanych zadań wynosił 29 403 zł, natomiast kwota dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Gdańsku 20 218 zł, pozostała kwota tj. 9 185 zł stanowiła wkład własny inwestorów. Unieszkodliwieniu poddano 14,57 Mg  wyrobów azbestowych (wszystkie odpady pochodziły z zadań dofinansowanych przez WFOŚiGW).

 1. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sulęczyno – edycja 2011.

Okres realizacji od października 2011 r. do maja 2012 r. Kwalifikowany koszt zrealizowanych zadań wynosił 87 678,24 zł, natomiast kwota dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Gdańsku 60 759,00 zł, pozostała kwota tj. 26 919,24 zł stanowiła wkład własny inwestorów. Unieszkodliwieniu poddano ok. 58,31 Mg  wyrobów azbestowych (wszystkie odpady pochodziły z zadań dofinansowanych przez WFOŚiGW).

 1. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sulęczyno – edycja 2012.

Okres realizacji od maja 2012 r. do września 2012 r. Kwalifikowany koszt zrealizowanych zadań wynosił 19 915,82 zł, natomiast kwota dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Gdańsku 13 941,00 zł, pozostała kwota tj. 5 974,82 zł stanowiła wkład własny inwestorów. Unieszkodliwieniu poddano 13,36 Mg  wyrobów azbestowych (wszystkie odpady pochodziły z zadań dofinansowanych przez WFOŚiGW).

 1. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sulęczyno – edycja 2013.

Okres realizacji od maja 2013 r. do października 2013 r. Kwalifikowany koszt zrealizowanych zadań wynosił 12 340,00 zł, natomiast kwota dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Gdańsku 8 355,00 zł, pozostała kwota tj. 3 985,00 zł stanowiła wkład własny inwestorów. Unieszkodliwieniu poddano 16,64 Mg  wyrobów azbestowych (wszystkie odpady pochodziły z zadań dofinansowanych przez WFOŚiGW).

 1. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sulęczyno – edycja 2014.

Okres realizacji od maja 2014 r. do października 2014 r. Kwalifikowany koszt zrealizowanych zadań wynosił 35 748,80 zł, natomiast kwota dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Gdańsku 34 168,00 zł, pozostała kwota tj. 1 580,80 zł stanowiła wkład własny inwestorów. Unieszkodliwieniu poddano 45,67 Mg  wyrobów azbestowych (wszystkie odpady pochodziły z zadań dofinansowanych przez WFOŚiGW).

 

 1. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sulęczyno – edycja 2015.

         Okres realizacji od maja 2015 r. do października 2015 r. Kwalifikowany koszt zrealizowanych zadań wynosił 10 230,00 zł, natomiast kwota dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Gdańsku 8 693,00 zł, pozostała kwota tj. 1 537,00 zł stanowiła wkład własny inwestorów. Unieszkodliwieniu poddano 13,10 Mg  wyrobów azbestowych (wszystkie odpady pochodziły z zadań dofinansowanych przez WFOŚiGW).

wtorek, 08 wrzesień 2015 15:03
..wkrótce...
wtorek, 08 wrzesień 2015 14:28

Wójt Gminy Sulęczyno informuje o przyznaniu dotacji w kwocie 7.000,00 zł na wsparcie realizacji przez Kartuskie Centrum Caritas zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia pod nazwą: „Budowa hospicjum stacjonarnego w Kartuzach dla mieszkańców powiatu kartuskiego, w tym z Gminy Sulęczyno – projekt wykonawczy budowy”.

Dotację przyznano w trybie pozakonkursowym na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.  z 2014 poz. 1118 z późn. zm.).

czwartek, 20 sierpień 2015 12:32

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Znak sprawy: BZK.525.1.2015

Nazwa zadania publicznego:
„Budowa hospicjum stacjonarnego w Kartuzach dla mieszkańców powiatu kartuskiego, w tym z Gminy Sulęczyno – projekt wykonawczy budowy”

Nazwa organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy:
Kartuskie Centrum Caritas

Termin realizacji zadania:
10.09.2015 r. – 30.11.2015 r.

Wysokość dofinansowania zadania publicznego:
7.000,00 zł

piątek, 14 sierpień 2015 13:47

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego (Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, Departament Programów Regionalnych) we współpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, serdecznie zapraszają na spotkanie informacyjne pt. „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2016  i inne możliwości finansowania dla organizacji pozarządowych na lata 2014-2020.” organizowane w Gdańsku, 3 września 2015., godz. 9.00
Sala im. Lecha Bądkowskiego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk.

poniedziałek, 10 sierpień 2015 14:07

 

 

Na portalu postawnaslonce.pl można skorzystać z kalkulatorów pozwalajacych m.in. na oszacowanie zużycia energii elektrycznej w domu lub szkole, emisji CO2 oraz jego kompensacji.

http://postawnaslonce.pl/index.php?m=kal

Można również pobrać bezpłatną broszurę dla osób zainteresowanych mikroinstalacjami OZE w domu. Publikacja zawiera także szczegółowy słownik wybaranych terminów związanych z energią odnawialną.

Celem projektu Postaw na Słońce realizowanego przez Fundację BOŚ jest upowszechnienie wiedzy na temat korzyści środowiskowych i ekonomicznych, jakie daje wykorzystanie OZE. Istotnym elementem projektu są bezpłatne konkursy edukacyjne dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 

 

poniedziałek, 10 sierpień 2015 10:37
ZAPROSZENIE

Wójt Gminy Sulęczyno serdecznie zaprasza wszystkich Mieszkańców Gminy oraz Gości i Turystów na widowisko plenerowe pt. „Rodzinne Śpiewanie Pieśni Patriotycznych”, które odbędzie się na scenie przy Gminnym Ośrodku Kultury

w dniu 15 sierpnia 2015 r. w sobotę o godz. 19.30.


           Widowisko to jest wyrazem uznania dla Polskiego Społeczeństwa w tym Kaszubów, którzy zawsze byli jedną z najbardziej patriotycznych grup Polskiego Społeczeństwa.

 

Wójt Gminy
Bernard Grucza

piątek, 31 lipiec 2015 14:03

WAŻNE !!!
 
NA TERENIE GMINY POJAWIŁ SIĘ BARSZCZ SOSNOWSKIEGO.

PROSZĘ ZACHOWAĆ SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ W CZASIE KONTAKTÓW Z TĄ ROŚLINĄ.
 
O MIEJSCACH JEJ  WYSTĘPOWANIA NALEŻY NIEZWŁOCZNIE POWIADOMIĆ URZĄD GMINY W SULĘCZYNIE.

Tel.  58 685 63 95

       58 685 63 67

środa, 29 lipiec 2015 12:13

To nazwa letniej akcji edukacyjnej Ministerstwa Finansów. Jej celem jest zachęcenie kupujących nie tylko do brania, ale także do sprawdzania paragonów wydawanych z kas fiskalnych.

Ministerstwo Finansów zwraca uwagę, że obok paragonów fiskalnych, sprzedawcy wystawiają też paragony niefiskalne. Są one wystawiane przed fiskalizacją kasy i nie powinny być przekazane kupującemu jako dowód zakupu, jeżeli sprzedawca jest zobowiązany do ewidencjonowania obrotów na kasach rejestrujących.

Więcej informacji na stronie: www.mf.gov.pl

środa, 29 lipiec 2015 10:17
Spotkanie z mieszkańcami gminy Sulęczyno w sprawie Lokalnej Strategii Rozwoju Szwajcarii Kaszubskiej na lata 2016-2022

 

Spotkanie odbędzie się w dniu 17 sierpnia 2015 r. o godz. 16.30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Sulęczyno, ul. Kaszubska 26.

poniedziałek, 27 lipiec 2015 09:40
IX Sesja VII Kadencji Rady Gminy Sulęczyno

Zapraszam na IX sesję VII kadencji Rady Gminy Sulęczyno, której obrady odbędą się w dniu 30 lipca 2015 roku (tj. czwartek) o godz.10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Sulęczyno.

poniedziałek, 20 lipiec 2015 13:39

Wojewoda Pomorski podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 17.07.2015 r. wydał decyzję WI-II.7820.9c.2015.MM o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 214, BUDOWA CHODNIKA, ZATOKI AUTOBUSOWEJ WRAZ Z ODWODNIENIEM W MIEJSCOWOŚCI MŚCISZEWICE.

(Treść obwieszczenia poniżej w formie pliku pdf do pobrania)

poniedziałek, 13 lipiec 2015 15:26

Informujemy, iż od dnia 15 lipca 2015 roku (środa)
w Gmnnym Ośrodku Kultury w Sulęczynie
w godzinach od 16:00 do 19:00
będzie można skorzystać z porad radcy prawnego.

czwartek, 02 lipiec 2015 13:11
VIII Sesja VII Kadencji Rady Gminy Sulęczyno

Z a p r a s z a m  na VIII sesję VII kadencji Rady Gminy Sulęczyno, której obrady odbędą się w dniu 07 lipca 2015 roku (tj. wtorek) o godz.10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Sulęczyno.

wtorek, 23 czerwiec 2015 12:33
Świadczenia w ramach profilaktyki chrób układu krążenia oraz gruźlicy

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia zaprasza mieszkańców powiatu kartuskiego do korzystania z programów zdrowotnych w zakresie:

- profilaktyki chorób układu krążenia (wykonywana przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej)

- profilaktyka gruźlicy (wykonywana przez pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej)

- profilaktyka raka szyjki macicy (wykonywana przez położną podstawowoej opieki zdrowotnej).

Szcegółowe informacje i wykaz świadczeniodawców znajdują sie w załączniku.

 

poniedziałek, 22 czerwiec 2015 15:50

Aktualności

 

Programy współpracy z organizacjami

 

Konkursy ofert na realizację zadań publicznych

 

Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Sulęczynie

 

Baza organizacji pozarządowych

 

-------

 

poniedziałek, 22 czerwiec 2015 13:27

LP.

NAZWA ORGANIZACJI

 

DANE KONTAKTOWE

1

Gocki Ośrodek Twórczych Inicjatyw Społecznych

ul. Zielona Droga 1 83-320 Sulęczyno

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prezes - Tomasz Jakubowski – tel. 58 684 46 68 faks: 58 684 46 68

2

Fundacja „Aby chciało się chcieć”

ul. Al. Wojska Polskiego 23 A 83-320 Sulęczyno

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prezes - Piotr Zatoń – faks: 58 684 47 90

3

Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie o/Sulęczyno

ul. Zielona Droga 1 83-320 Sulęczyno

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prezes - Włodzimierz Bronk

4

Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich „Mściszewiczanki”

ul. Jeziorna 30 83-321 Mściszewice

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prezes - Milena Bronk

5

Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Mściszewice

83-321 Mściszewice, ul. Szkolna 5

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prezes - Stefan Karcz

6

Stowarzyszenie Muzyków Jazzowych

ul. Jana z Kolna 6 81-746 Sopot

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prezes - Janusz Mackiewicz

7

Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Sportowe „Szansa-Start Gdańsk” (działa aktywnie na terenie Gminy Sulęczyno)

ul. Puszkina 8/1A, 80-233 Gdańsk

e-mail :  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

fax 58 718 89 26, tel.: 58 300 00 08

8

Gminny Klub Sportowy „Słupia”

ul. Kaszubska 26 83-320 Sulęczyno

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prezes – Zdzisław Nadolski

9

Klub Sportowy „Potęga Węsiory”

Węsiory 55A, 83-320 Sulęczyno

Prezes - Andrzej Kropidłowski

10

Klub Sportowy „Mściszewice”

83-321 Mściszewice

Prezes - Rafał Reclaw

11

UKS – Młody Sportowiec

ul. Stefana Żeromskiego 16 83-320 Sulęczyno

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">uks.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prezes - Grzegorz Stefański

12

Pomorski Oddział Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem

Ostrów Mausz 12

83-320 Sulęczyno

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prezes - Zbigniew Zarzycki

13

Stowarzyszenie „Na rzecz Rozwoju Środowiska Nad Jeziorem Stacinko”

Skoczkowo 89

83-321 Mściszewice

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prezes - Marek Michałowski

14

Stowarzyszenie „Aktywne Kistowo”

Kistowo 24, 83-320 Sulęczyno

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prezes - Dorota Kujda

15

Ochotnicza Straż Pożarna

Kistowo 29a

83-320 Sulęczyno

tel. 058 6844057

Prezes - Piotr Kukowski

16

Ochotnicza Straż Pożarna

83-321 Mściszewice

ul. Strażacka

tel. 058 684 48 04

Prezes - Brunon Klinkosz

17

Ochotnicza Straż Pożarna

ul. Żeromskiego 5

83-320 Sulęczyno

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 058 684 41 87

Prezes - Robert Roda

18

Pomorski Związek Organizacji Sportu Niepełnosprawnych

ul. Puszkina 8/1A

80-233 Gdańsk

Prezes – Eugeniusz Grabowski

19

Kółko rolnicze – Koło Gospodyń Wiejskich w Węsiorach

Węsiory 76

83-320 Sulęczyno

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prezes – Joanna Pobłocka

poniedziałek, 22 czerwiec 2015 13:20
Podstrona w budowie!
/Konkursy ofert na realizację zadań publicznych/
poniedziałek, 15 czerwiec 2015 14:52
VII sesja VII Kadencji Rady Gminy Sulęczyno

Z a p r a s z a m  na VII sesję VII kadencji Rady Gminy Sulęczyno, której obrady odbędą się w dniu 22 czerwca 2015 roku (tj. poniedziałek)  o godz.  10.30   w sali posiedzeń Urzędu Gminy Sulęczyno.

piątek, 12 czerwiec 2015 14:50

Wójt Gminy Sulęczyno ogłasza przetarg na dzierżawę nieruchomości rolnej w miejscowści Borek Kamienny szczegóły w linku poniżej

OGŁOSZENIE

środa, 10 czerwiec 2015 14:02

WYBORY ŁAWNIKÓW 2016-2019


Z końcem bieżącego roku kończy się kadencja ławników sądów powszechnych 2012-2015.
W związku tym Prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku zwrócił się do Rady Gminy Sulęczyno z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników na nową kadencję:- do Sądu Okręgowego w Gdańsku - 1 ławnika,  - do Sądu Rejonowego w Kartuzach - 1 ławnika.

środa, 10 czerwiec 2015 07:43

DIALOG I WSPÓŁPRACA W TWOIM OTOCZENIU – KONKURS ESEISTYCZNY

Znasz interesujące przykłady współpracy społeczności lokalnej, samorządu i organizacji pozarządowych? Interesuje Cię jak budować wspólne dobro w Twojej miejscowości? Masz pomysł jak ulepszyć dialog obywatelski? Weź udział w konkursie na esej, utwór - wypowiedź na temat dialogu obywatelskiego oraz współpracy samorządu i organizacji pozarządowych. Laureaci 3 pierwszych miejsc otrzymają w nagrodę honoraria z puli 4500 PLN. Przewidziane są też wyróżnienia dla najlepszych prac w wysokości 250 PLN.

poniedziałek, 08 czerwiec 2015 09:36

 

Gminny Ośrodek Kultury w Sulęczynie już po raz kolejny włączył się w VII edycję Europejskiego Tygodnia Sportu dla wszystkich. Akcja odbyła się na terenie miejscowości Sulęczyno, która na koniec marca 2015 roku liczyła 1484 osoby. Głównym celem tygodnia sportu jest aktywizacja ruchowa jak największej liczby obywateli a szczególnie tych, którzy systematycznie nie uprawiają sportu i rekreacji czyli organizacja różnorodnych imprez o charakterze sportowo, rekreacyjnym, tj. rajdy, wycieczki, turnieje, biegi rekreacyjne, pokazy, gry zespołowe o zabawy, rajdy Nordic Walking, festyny sportowe itd.

Więcej informacji o wydarzeniach sportowych w 2015 roku w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu na stronie:   http://www.goksuleczyno.gdan.pl/ets1

 

piątek, 05 czerwiec 2015 08:26
VI sesja VII Kadencji Rady Gminy Sulęczyno

       Zapraszam na VI sesję VII kadencji Rady Gminy Sulęczyno, której obrady odbędą się w dniu 09 czerwca 2015 roku ( tj.wtorek ) o godz.830   w sali posiedzeń Urzędu Gminy Sulęczyno.

poniedziałek, 01 czerwiec 2015 14:50

Wojewodzki Urząd Pracy w Gdańsku zachęca do skorzystania z bezpłatnych usług Europejskich Służb Zatrudnienia EURES

informacje można uzyskać pod adresami:

www.eures.europa.pl

www.eures.praca.gov.pl

www.wup.gdansk.pl

 

poniedziałek, 01 czerwiec 2015 14:43

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

   Wójt Gminy Sulęczyno

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BORKU KAMIENNYM

I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmujące stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436 z póź. zm.)

czwartek, 28 maj 2015 13:35
Środki na aktywizację osób dla bezrobotnych w wieku 18-29 lat

Powiatowy Urząd Pracy informuje, iż dysponuje środkami na aktywizację osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat poprzez organizację staży.

Wsparcie współfinansowane jest przez Unię Europejską w ramach nowego programu- Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na lata 2014-2020, projekt p.n. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kartuskim.

piątek, 08 maj 2015 13:51

Dot. gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Sulęczyno.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. zmieniającej ustawę z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015 poz. 87), gminy mają obowiązek wprowadzić roczną ryczałtową stawkę opłatyza  gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.

poniedziałek, 04 maj 2015 14:56
Osiągniete poziomy recyklingu za rok 2014

1. Poziom redukcji masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji – 35,51 %

2. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 39,5 %

3. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100 %

poniedziałek, 04 maj 2015 12:38
Program Ochrony Środowiska

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Sulęczyno na lata 2014 – 2017 z perspektywą na lata 2018 - 2021.

 

czwartek, 30 kwiecień 2015 15:11
Sprawozdanie z realizacji w 2014 roku „Wieloletniego programu...&quot;

Sprawozdanie z realizacji w 2014 roku „Wieloletniego programu współpracy gminy Sulęczyno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2012 – 2016

 

 

 I.Wprowadzenie

Niniejsze sprawozdanie jest podsumowaniem realizacji Wieloletniego oraz Rocznego Programu Współpracy Gminy Sulęczyno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2014.

poniedziałek, 27 kwiecień 2015 09:16
V sesja VII Kadencji Rady Gminy Sulęczyno

Zapraszam na V sesję VII kadencji Rady Gminy Sulęczyno, która odbędzie się
w dniu 30 kwietnia 2015 roku (tj. czwartek) o godz.10.00 w lokalu sali posiedzeń Urzędu Gminy Sulęczyno.

piątek, 24 kwiecień 2015 10:21

         WÓJT GMINY SULĘCZYNO

         OGŁASZA

         ZBIÓRKĘ ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

W dniu 29 kwiecień 2015 r.

(tj. środa)

Firma wywozowa ELWOZ przeprowadzi

zbiórkę odpadów wielkogabarytowych

na terenie Gminy Sulęczyno

     (wszelkie pytania pod numerem 58-685-63-60 )

Odpady należy wystawić bezpośrednio przy głównej drodze asfaltowej lub szutrowej tak aby był swobodny dojazd pojazdem wielkogabarytowym oraz aby nie utrudniały ruchu pojazdów i pieszych, najpóźniej do godziny 08:00.

Odpady wystawione po tym terminie nie będą odbierane.

Sulęczyno, Bielawki, Borek, Chojna, Kistowo, Kistówko, Kołodzieje, Sucha

Prosi się osoby zainteresowane o dostarczenie odpadów

wyłącznie w wyznaczonych godzinach i miejscach.

     Wykaz zbieranych odpadów wielkogabarytowych

       ODPADY WIELKOGABARYTOWE – wszelkiego rodzaju odpady, które ze względu na duże rozmiary

     i/lub wagę nie mieszczą się do pojemnika na odpady niesegregowane

1.          meble domowe (stoły, szafy, krzesła, sofy, wersalki, fotele, itp.),

2.          elementy wyposażenia mieszkań (dywany, wykładziny, materace, kołdry, pierzyny, poduszki,          walizki, torby podróżne, lampy i żyrandole bez żarówek, obudowy sprzętu elektronicznego, itp.),

3.          armatura sanitarna (umywalki, muszle toaletowe, spłuczki, sedesy, itp.),

4.          ramy okienne,

5.          meble ogrodowe (drewniane i z tworzyw sztucznych),

6.          sprzęt sportowy (rowery, narty, sanki, sprzęt do ćwiczeń, itp.),

7.          wózki i chodziki dziecięce,

8.          zabawki dużych rozmiarów,

9.          duże odpady plastikowe (doniczki, skrzynki, czyste wiaderka bez zawartości).

10.       zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Podczas zbiórki nie będą odbierane odpady niebezpieczne (farby, lakiery, kleje, oleje, smary, środki ochrony roślin itp. oraz opakowania po tych odpadach), odpady ogrodowe (gałęzie, liście, trawa, itp.), odpady budowlane (deski drewniane, belki, panele, grzejniki, płytki, rury, rolety, szyby itp.), odpady remontowe (gruz budowlany, wata szklana, itp.), części samochodowe (zderzaki, lusterka samochodowe, kołpaki, itp.), zużyte opony oraz inne odpady komunalne.

środa, 15 kwiecień 2015 15:29

WOJEWODA POMORSKI

podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 08.04.2015 r.

postanowieniem nr WI-II.7820.10E.2014.MKH sprostował oczywistą omyłkę 

w decyzji Wojewody Pomorskiego nr  WI-II.7820.10.1.2014.MKH  z dnia 16.02.2015 r.

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 228 W SULĘCZYNIE WRAZ Z BUDOWĄ CHODNIKA ZE ŚCIEŻKĄ ROWEROWĄ WZDŁUŻ JEZIORA WĘGORZYNO

 

Załącznik - Obwieszczenie  nr WI-II.7820.10Eobw.2014.MKH  Wojewody Pomorskiego  z dnia 08 kwietnia 2015 r.

piątek, 10 kwiecień 2015 11:16
ROZSTRZYGNIĘTO OTWARTY KONKURS OFERT

Wójt Gminy Sulęczyno informuje, iż został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w 2015 r. przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego ogłoszony w dniu 06 marca br.

Wpłynęło piętnaście ofert na realizację zadań z zakresu:

 1. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
 2. upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
 3. turystyki, krajoznawstwa i ochrony przyrody.
piątek, 03 kwiecień 2015 12:29
Zaproszenie do udziału w konsultacjach

Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach projektów uchwał Rady Gminy Sulęczyno zmieniających uchwałę w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Sulęczyno          z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2012 – 2016 oraz  uchwałę w sprawie Programu Współpracy Gminy Sulęczyno z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.

środa, 01 kwiecień 2015 12:27

poniedziałek, 30 marzec 2015 13:19

Urząd Gminy Sulęczyno uprzejmie informuje, że w dniu 04.04.2015r. (Wielka Sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów w Kłodnie będzie w tym dniu czynny do godziny 13:00

piątek, 20 marzec 2015 19:53
IV sesja VII kadencji Rady Gminy Sulęczyno

Zapraszam na  IVsesję VII kadencji Rady Gminy Sulęczyno, której obrady odbędą się w dniu 26 marca 2015 roku ( tj.czwartek )o godz.930 w lokalu sali posiedzeń Urzędu Gminy Sulęczyno.

środa, 18 marzec 2015 13:46
Wykaz Sołtysów

Sołectwo Borek

Sołtys: Bogdan Malek,

Skład Rady Sołeckiej: Toruńczak Marian, Okuniewska Jolanta, Malek Stanisław

Miejscowości wchodzące w skład sołectwa: Bielawki, Borek

 

 

Sołectwo Kistowo

 

Sołtys: Theus Antoni,

Skład Rady Sołeckiej: Kukowski Piotr, Okuniewski Jan, Domaszk Daniel, Wolski Czesław, Wolski Józef

Miejscowości wchodzące w skład sołectwa: Borek Kamienny, Chojna, Kistowo, Kistówko

 

Sołectwo Mściszewice

Sołtys: Stencel Maria,

Skład Rady Sołeckiej: Birr Sylwia, Fierka Danuta, Klasa Tadeusz, Mielewczyk Helena,

Szuta Katarzyna

Miejscowości wchodzące w skład sołectwa: Mściszewice

 

Sołectwo Podjazy

Sołtys: Labuda Maria,

Skład Rady Sołeckiej: Jereczek Brunon, Myszk Czesław, Stefan Jażdżewski, Wenta Marzena, Zelewski Ireneusz

Miejscowości wchodzące w skład sołectwa: Amalka, Podjazy, Widna Góra

 

Sołectwo Sucha

Sołtys: Domaszk Jan,

Skład Rady Sołeckiej: Kropidłowski Bogusław, Orłowski Andrzej, Stenka Stanisław

Miejscowości wchodzące w skład sołectwa: Kołodzieje, Nowe Pole, Sucha

 

Sołectwo Sulęczyno

Sołtys: Bernadeta Baske,

Skład Rady Sołeckiej: Bielawa Kazimierz, Bober Gerard, Paszylk Edmund

Miejscowości wchodzące w skład sołectwa: Bukowa Góra, Kłodno, Nowy Dwór, Ostrów Mausz, Sulęczyno

 

Sołectwo Węsiory

Sołtys: Maria Łukowicz,

Skład Rady Sołeckiej: Hinc Magdalena, Hinca Zbigniew, Ostrowska Małgorzata, Rekowski Krzysztof, Rekowski Mirosław

Miejscowości wchodzące w skład sołectwa: Borowiec, Czarlino, Węsiory

 

Sołectwo Zdunowice

Sołtys: Zblewski Jan,

Skład Rady Sołeckiej: Głodowski Józef, Gruchała Rafał, Hapka Barbara

Miejscowości wchodzące w skład sołectwa: Ogonki, Ostrowite, Zdunowice

 

Sołectwo Żakowo

Sołtys: Złoch Stanisław,

Skład Rady Sołeckiej: Cichosz Józef, Gawin Witold, Labuda Wojciech, Pazdan Grzegorz

Miejscowości wchodzące w skład sołectwa: Żakowo

 

środa, 18 marzec 2015 08:00
Dyżur pracownika Urzędu Skarbowego w ramach akcji Szybki PIT w Sulęczynie

W dniu 24 marca 2015 r. (wtorek) w kawiarence internetowej w Gminnej Bibliotece Publicznej w Sulęczynie przy ul. Żeromskiego 12 w godzinach od 8.30 do 14.30 odbędzie się dyżur pracownika Urzędu Skarbowego w Kartuzach w w ramach akcji Szybki PIT.

W czasie dyżuru zapewniona zostanie podatnikom możliwość złożenia rocznego zeznania PIT za 2014 rok drogą elektroniczną (np. przez stronę www.portalpodatkowy.mf.gov.pl w zakładce e-Deklaracje)

wtorek, 17 marzec 2015 12:04
Mobilny Punkt Informacyjny w Sulęczynie 27 marca 2015 r.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Wejherowie zaprasza wszystkie osoby zainteresowane pozyskaniem Funduszy Europejskich na bezpłatne konsultacje w ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych.

Najbliższe spotkania z konsultantami LPI FE w Wejherowie, odbędą się:
-  SULĘCZYNO  - Urząd Gminy Sulęczyno, ul. Kaszubska 26
   27.03.2015 - godz. 09.00-11.00,

-  STĘŻYCA  - Dom Strażaka, ul. 9-tego Marca 6
    27.03.2015 - godz. 12.00-14.00,

Konsultanci LPI FE będą dyżurować w podanych wyżej godzinach. Nie prowadzimy zgłoszeń. Czekamy na wszystkich zainteresowanych tematyką Funduszy Europejskich.

wtorek, 17 marzec 2015 11:21
Ogłoszenie konkursu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłosił kolejną edycję konkursu pod nazwą „USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO” (edycja 2015).
W związku z powyższym Gmina Sulęczyno zamierza przystąpić do konkursu, w ramach którego osoby zainteresowane mogą uzyskać pomoc finansową w zakresie demontażu, transportu oraz unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest (m.in. eternit).
Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Sulęczyno, pokój nr 3,
 w terminie do 31 marca 2015 roku.
Więcej informacji na temat konkursu można uzyskać pod nr tel. 58 685 63 94.

poniedziałek, 16 marzec 2015 15:20
OGŁOSZENIE O NABORZE PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DO KOMISJI KONKURSOWEJ OPINIUJĄCEJ WNIOSKI ZŁOŻONE W OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY SULĘCZYNO W 2015 R.

WÓJT GMINY SULĘCZYNO

zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – tj. Dz. U. z 2014 r.,  poz. 1118 ze zm.) do zgłaszania swoich reprezentantów do udziału w pracach komisji konkursowej oceniającej oferty składane w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Sulęczyno w 2015 roku w zakresach: nauki, edukacji, oświaty i wychowania, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

piątek, 06 marzec 2015 15:29
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert 2015

Wójt Gminy Sulęczyno
działając na podstawie art. 13 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXV/292/2014 Rady Gminy Sulęczyno z dnia 04 listopada 2014 roku w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Sulęczyno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015

ogłasza otwarty konkurs ofert

na wykonanie zadań publicznych w 2015 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., Nr 1118) w formie wsparcia na realizację zadań z zakresu:

1) nauki, edukacji, oświaty i wychowania, w którym przyjęto n/w działania priorytetowe:
a) wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży, a także umiejętności kluczowych oraz postaw badawczych i twórczych,
b) aktywizacja więzi i animacja społeczna młodzieży i dorosłych wzmacniająca samorządowe oraz obywatelskie inicjatywy lokalne.
Na realizację zadań z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2013 roku przekazano środki w wysokości 11.400,00 zł, w 2014 r. – 6.500,00 zł.
Przewidywana kwota na realizację w/w zadania w 2015 r. – 10.500,00 zł.

2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, w którym przyjęto n/w działania priorytetowe:
a) ochrona i promocja dóbr kultury i sztuki oraz języka kaszubskiego,
b) wspieranie przedsięwzięć obejmujących ochronę wartości lokalnego dziedzictwa kulturowego oraz aktywnych działań przyczyniających się do umocnienia tożsamości regionalnej, a także kształtowanie pozytywnego wizerunku regionu,
c) organizowanie imprez kulturalnych na terenie Gminy, mających na celu upowszechnienie kultury i podtrzymywanie tradycji regionu, promocję produktów regionalnych i tradycyjnych,
d) promocja zabytków archeologicznych występujących na terenie Gminy.
W 2013 r. na zadania z obszaru kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji przekazano 61.000,00 zł.
Przeznaczona kwota dotacji na realizację w/w zadania w 2014 roku – 63.500,00 zł, przekazano 59 000 zł.
Przewidywana kwota dotacji na realizację w/w zadania w 2015 roku – 63.500,00 zł.

3) upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w którym przyjęto n/w działania priorytetowe:
a) upowszechnianie sportu i aktywnego stylu życia wśród mieszkańców Gminy.
Na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2013 r. przekazano organizacjom pozarządowym środki w wysokości 12.900,00 zł, w 2014 roku – 12.900,00 zł.
Przewidywana kwota na realizację w/w zadania w 2015 roku – 20.000,00 zł.

piątek, 06 marzec 2015 08:29

 

DZIEŃ JEDNOŚCI KASZUBÓW - 2015

alt

Dzień Jedności Kaszubów obchodzony od 2004 roku na pamiątkę pierwszej wzmianki o Kaszubach w bulli papieża Grzegorza IX z dnia 19 marca 1238 roku, w której Książe szczeciński został zatytułowany „księciem Kaszub”.

W roku 2015:

XII Dzień Jedności Kaszubów
odbędzie się 22 marca w SULĘCZYNIE

Obchody święta mają na celu promowanie szeroko pojętej Kultury Kaszubskiej. Nieodłącznym elementem obchodów jest uroczysta Msza Święta z elementami kaszubskimi, turniej gry w kaszubską „Baśkę” oraz punkt kulminacyjny – Bicie rekordu Polski w jednoczesnej grze na akordeonie. Obchodom towarzyszą liczne kiermasze twórców ludowych, wystawy rękodzieła, stoiska Kół Gospodyń Wiejskich, występy zespołów lokalnych.

Więcej informacji: http://www.goksuleczyno.gdan.pl/

piątek, 20 luty 2015 13:57

Wojewoda Pomorski podaje do publicznej wiadomości iż w dniu 16.02.2015 r. wydał decyzję WI-II.7820.10.1.2014.MKH o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 228 W SULĘCZYNIE WRAZ Z BUDOWĄ CHODNIKA ZE ŚCIEŻKĄ ROWEROWĄ WZDŁUŻ JEZIORA WĘGORZYNO.

 

(Treść  w pliku PDF załącznik poniżej)

poniedziałek, 16 luty 2015 11:29
Bezpłatne szkolenia - warsztaty dotyczące wykorzystania funduszy unijnych na działania związane z ekologią

Udział w projekcie jest w 100% bezpłatny.

Celem projektu jest przygotowanie MMiŚ przedsiębiorstw do wdrażania rozwiązań proekologicznych, oraz zwiększenie wiedzy i umiejętności w zakresie działań proekologicznych i pozyskiwania środków na ich finansowanie.

poniedziałek, 09 luty 2015 08:42
Terminy zebrań wiejskich w sołectwach

WÓJT  GMINY  SULĘCZYNO  informuje, iż zebrania
wiejskie połączone z wyborami sołtysów i rad sołeckich
na terenie gminy odbędą się w następujących terminach:

Sołectwo BOREK 10 lutego 2015 roku tj.wtorek godz. 18.00 Miejsce zebrania - szkoła podstawowa
Sołectwo KISTOWO 10 lutego 2015 roku tj.wtorek godz. 19.30 Miejsce zebrania - remiza OSP
Sołectwo PODJAZY 11 lutego 2015 roku tj.środa  godz. 18.00 Miejsce zebrania - szkoła podstawowa
Sołectwo ŻAKOWO 11 lutego 2015 roku tj.środa godz. 19.00 Miejsce zebrania - mieszkanie sołtysa
Sołectwo SUCHA 12 lutego 2015 roku tj.czwartek godz. 17.30 Miejsce zebrania - mieszkanie sołtysa
Sołectwo ZDUNOWICE 12 lutego 2015 roku tj.czwartek godz. 19.00    Miejsce zebrania - Chata Baryła
SOŁECTWO WĘSIORY* 20 lutego 2015 roku tj.piątek godz. 19.00 Miejsce zebrania - szkoła podstawowa
Sołectwo SULĘCZYNO* 21 lutego 2015 roku tj.sobota godz. 19.00 Miejsce zebrania - remiza OSP
Sołectwo MŚCISZEWICE 22 lutego 2015 roku tj.niedziela godz.16.00 Miejsce zebrania - zespół szkół

* Zebrania wiejskie Sołectwa Sulęczyno i Węsiory
(bez wyboru sołtysa i rady sołeckiej)

czwartek, 29 styczeń 2015 12:38
ANIMATOR 2015

W związku z realizacją projektu
„Animator – Moje Boisko ORLIK 2012”
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sulęczynie
ogłasza nabór na stanowisko Animatora Sportu
na Orliku w Sulęczynie w 2015 roku

Więcej: link: http://goksuleczyno.gdan.pl/animator2015

czwartek, 29 styczeń 2015 12:34
Poradnictwa Prawno - Obywatelskiego w Wieżycy ciąg dalszy …

Od czwartku 8 stycznia 2015 r., co dwa tygodnie w siedzibie Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego w Wieżycy
w godzinach od 12.00 do 16.00 realizowane są dyżury Doradcy Obywatelskiego – Moniki Mielewczyk.

środa, 07 styczeń 2015 10:38
Przyjęcia interesantów przez Przewodniczącego Rady Gminy Gminy

Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulęczyno przyjmuje interesantów w sprawach skarg
i wniosków we wtorki od godziny 14.00 do godziny 16.00
i czwartki od godziny 15.00  do godziny 17.00 .

środa, 07 styczeń 2015 10:12
Rada Gminy Sulęczyno VII kadencji 2014-2018

1. Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Andrzej GLINIECKI
2.Wiceprzewodniczący Rady Gminy Bogdan Edmund MALEK
3. Bogumiła Teresa BLADOWSKA
4. Kazimierz BRYLOWSKI
5. Kazimierz GAWIN
6. Katarzyna Maria GRENZ-SZUTA
7. Zofia Katarzyna JERECZEK
8. Marcin Jan KLINKOSZ
9. Marek Michał KONKEL
10. Jan Grzegorz KROPIDŁOWSKI
11. Dariusz Jan KULAS
12. Maria ŁUKOWICZ
13. Stefan Józef MATUSIEWICZ
14. Teresa SKWIERAWSKA
15. Łukasz Stanisław TREDER

poniedziałek, 29 grudzień 2014 08:01
III Sesja VII Kadencji Rady Gminy Sulęczyno

Zaproszenie na III sesję VII kadencji Rady Gminy Sulęczyno, której obrady odbędą się w dniu 30 grudnia 2014 roku ( tj. wtorek ) o godz.1100  w lokalu sali posiedzeń Urzędu Gminy Sulęczyno.

piątek, 12 grudzień 2014 10:41
Uwaga! W najbliższych dniach na Pomorzu będzie wiał silny wiatr!

Uwaga! W najbliższych dniach na Pomorzu będzie wiał silny wiatr! 

Wszystkie służby pozostają w gotowości.

Wójt Gminy Sulęczyno apeluje o zachowanie ostrożności.

wtorek, 09 grudzień 2014 12:15
II Sesja VII Kadencji Rady Gminy Sulęczyno

Zaproszenie na II sesję VII kadencji Rady Gminy Sulęczyno, której obrady odbędą się w dniu 12 grudnia 2014 roku (tj. piątek) o godz. 11.00 w lokalu sali posiedzień Urzędu Gminy Sulęczyno.

poniedziałek, 01 grudzień 2014 15:11
Mikołaje w Gminie Sulęczyno

Wójt Gminy Sulęczyno zaprasza wszystkie dzieci
na spotkanie ze Św. Mikołajem
dnia 6 grudnia 2014 roku (sobota)
w następujących godzinach:

poniedziałek, 01 grudzień 2014 14:35
Nowy plac zabaw w Sulęczynie

W listopadzie oddano do użytku plac zabaw przy Gminnym Przedszkolu Samorządowym w Sulęczynie.

Media

 • 2014 - Hala Mciszewice 12014 - Hala Mciszewice 1
 • 2014 - Hala Mciszewice 32014 - Hala Mciszewice 3
 • 2014 - Hala Mciszewice 42014 - Hala Mciszewice 4
 • 2014 - Hala Mciszewice 52014 - Hala Mciszewice 5
 • 2014 - Hala Mciszewice 62014 - Hala Mciszewice 6
 • 2015 - rewitalizacja 12015 - rewitalizacja 1
 • 2015 - rewitalizacja 22015 - rewitalizacja 2
 • 2015 - rewitalizacja 32015 - rewitalizacja 3
 • 2015 - rewitalizacja 42015 - rewitalizacja 4
środa, 26 listopad 2014 19:15
I sesja VII kadencji Rady Gminy Sulęczyno

Zwołanie pierszej sesji VII kadencji Rady Gminy Sulęczynona dzień 01 grudnia 2014 roku ( tj. poniedziałek ) na godz.1400, która odbędzie się w lokalu sali posiedzeń Urzędu Gminy Sulęczyno.

środa, 12 listopad 2014 11:18
XXXVI sesja VI kadencji Rady Gminy Sulęczyno

Zaproszenie na XXXVI sesję VI kadencji Rady Gminy Sulęczyno, której obrady odbędą się w dniu 13 listopada 2014 roku(tj.czwartek) o godz.10.00 w lokalu sali posiedzeń Urzędu Gminy Sulęczyno.

środa, 29 październik 2014 15:12

Zbiórką zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie Gminy Sulęczyno zajmuje się firma ELWOZ Spółka z o. o. z Sierakowic. Odbiór odbywa się podczas zbiórek odpadów wielkogabarytowych organizowanych w okresie wiosennym i jesiennym każdego roku. Szczegółowe informacje na temat zbiórek odpadów wielkogabarytowych zamieszczane są na stronie internetowej Gminy Sulęczyno oraz gminnych tablicach ogłoszeń.

Ponadto zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można oddawać w każdy piątek i sobotę  w godzinach od 10:00 do 18:00 do Punktu Selektywnej Zbiórki odpadów Komunalnych w Kłodnie.

środa, 29 październik 2014 15:08

Na terenie Gminy Sulęczyno nie ma możliwości przetwarzania odpadów komunalnych. Wszystkie odpady zgodnie z zawartą umową przekazywane są do Międzygminnego Składowiska Odpadów w Chlewnicy, 76-230 Potęgowo.

środa, 29 październik 2014 15:01

1. 2013 rok

- poziom redukcji masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji – 33,18 %

- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 29,10 %

- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100 %

2. 2012 rok

 

- poziom redukcji masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji – 27,09 %

- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 16,02 %

- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 0,00 %

czwartek, 16 październik 2014 09:58
Zaproszenie na uroczystość otwarcia hali sportowej w Mściszewicach

Wójt Gminy Sulęczyno oraz Dyrektor Zespołu Szkół w Mściszewicach mają zaszczyt zaprosić wszystkich mieszkańców Gminy Sulęczyno na uroczystość otwarcia hali sportowej, która rozpocznie się mszą św. o godz. 10.30 w kościele p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Mściszewicach DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2014 ROKU

Dalsza uroczystość odbędzie się w Zespole Szkół w Msciszewicach, ul. Szkolna 5

wtorek, 14 październik 2014 14:52
Harmonogram dyżurów Punktu Porad Prawno – Obywatelskich w Sulęczynie

Dyżury Doradcy Obywatelskiego odbywać się będą w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Sulęczynie, przy ul. Zielona Droga 1 w następujacych terminach:

środa, 01 październik 2014 12:30
KOMUNIKAT
KOMUNIKAT publikacji oferty zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
piątek, 12 wrzesień 2014 13:54
ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

WÓJT GMINY SULĘCZYNO OGŁASZA  ZBIÓRKĘ ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

W dniu 22 i 23  września 2014 r.

(tj. poniedziałek i wtorek )

Firma wywozowa ELWOZ przeprowadzi

zbiórkę odpadów wielkogabarytowych

 na terenie Gminy Sulęczyno

      (wszelkie pytania pod numerem 58-685-63-60 )


Odpady należy wystawić bezpośrednio przy głównej drodze asfaltowej lub szutrowej tak aby był swobodny dojazd pojazdem wielkogabarytowym oraz aby nie  utrudniały ruchu pojazdów i pieszych, najpóźniej do godziny 08:00.

Odpady wystawione po tym terminie nie będą odbierane.

 

poniedziałek 23.09.2014  

Sulęczyno, Bielawki, Borek, Chojna, Kistowo, Kistówko, Kołodzieje, Sucha

 

w wtorek 23.09.2014

Nowe Pole, Nowy Dwór, Podjazy, Widna Góra, Borek Sulecki, Borowiec, Bukowa Góra, Czarnino, Kłodno, Mściszewice, Ogonki, Ostrowite, Ostrów Mausz, Węsiory, Zdunowice, Żakowo  

Prosi się osoby zainteresowane o dostarczenie odpadów

wyłącznie w wyznaczonych godzinach i miejscach.

     Wykaz zbieranych odpadów wielkogabarytowych

       ODPADY WIELKOGABARYTOWE – wszelkiego rodzaju odpady, które ze względu na duże rozmiary

       i/lub wagę nie mieszczą się do pojemnika na odpady niesegregowane

1.          meble domowe (stoły, szafy, krzesła, sofy, wersalki, fotele, itp.),

2.          elementy wyposażenia mieszkań (dywany, wykładziny, materace, kołdry, pierzyny, poduszki, walizki, torby podróżne, lampy i żyrandole bez żarówek, obudowy sprzętu elektronicznego, itp.),

3.          armatura sanitarna (umywalki, muszle toaletowe, spłuczki, sedesy, itp.),

4.          ramy okienne,

5.          meble ogrodowe (drewniane i z tworzyw sztucznych),

6.          sprzęt sportowy (rowery, narty, sanki, sprzęt do ćwiczeń, itp.),

7.          wózki i chodziki dziecięce,

8.          zabawki dużych rozmiarów,

9.          duże odpady plastikowe (doniczki, skrzynki, czyste wiaderka bez zawartości).

10.        zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Podczas zbiórki nie będą odbierane odpady niebezpieczne (farby, lakiery, kleje, oleje, smary, środki ochrony roślin itp. oraz opakowania po tych odpadach), odpady ogrodowe (gałęzie, liście, trawa, itp.), odpady budowlane (deski drewniane, belki, panele, grzejniki, płytki, rury, rolety, szyby itp.), odpady remontowe (gruz budowlany, wata szklana, itp.), części samochodowe (zderzaki, lusterka samochodowe, kołpaki, itp.), zużyte opony oraz inne odpady komunalne.

środa, 10 wrzesień 2014 13:33

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajduje w Kłodnie wyjazd  z Sulęczyna w kierunku Bytowa, za fimą "SMS" pod lasem z prawej strony.

Czynny jest w każdy piątek i sobotę od 1000 - 1800

w okresie od 1 listopada PSZOK jest czynny w godzinach  900 - 1600

Odpady są przyjmowane nieodpłatnie w ilościach określonych w regulaminie

 

wtorek, 09 wrzesień 2014 09:26
SZKOLENIE DLA ROLNIKÓW

INFORMACJA - SZKOLENIE DLA ROLNIKÓW

Wójt Gminy Sulęczyno informuje, że

dnia 02.10.2014 r. o godz. 9 00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulęczyno
odbędzie się szkolenie rolników dotyczące stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy,
organizowane przez:
PODR Biuro Powiatowe w Kartuzach.
Zapisy na szkolenie: UG Sulęczyno,
pokój nr 3, tel. 58 685 63 95

piątek, 05 wrzesień 2014 14:10

Przedstawiamy dokument "Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sulęczyno za 2013r." w formie plik w formacie pdf

 

poniedziałek, 01 wrzesień 2014 00:00
&quot;Kaszuby w sieci - przeciwdziałanie eykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Sulęczyno&quot;
Komisja Rekrutacyjna powołana Zarządzeniem Nr 73/2014 Wójta Gminy Sulęczyno z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie wyłonienia uczestników projektu pod nazwą „Kaszuby w sieci – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Sulęczyno” realizowanego w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 informuje, że w dniu 26 sierpnia 2014 r. odbyła posiedzenie, na którym oceniono wszystkie wnioski złożone w naborze trwającym od 28 lipca do 22 sierpnia 2014 r.
piątek, 22 sierpień 2014 05:20
Dożynki Gminno-Parafialne - 2014

Dożynki Gminno-Parafialne - 31 sierpnia 2014 r.

Niedziela

PROGRAM:

Kościoł Św. Trójcy w Sulęczynie

Godz. 14:00 – Msza Św. Dożynkowa w kościele Św. Trójcy w Sulęczynie Po Mszy Św. Przemarsz korowodu dożynkowego na plac GOK-u, otwarcie dożynek oraz przekazie bochna dożynkowego Wójtowi Gminy Sulęczyno przez Starostów Dożynek,

Plac Gminnego Ośrodka Kultury

czwartek, 14 sierpień 2014 12:22
Przedłużono rekrutację do projektu „Kaszuby w sieci – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Sulęczyno”

 

W związku z dużym zainteresowaniem projektem pn. „Kaszuby w sieci – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Sulęczyno” realizowanym w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

czwartek, 14 sierpień 2014 12:18
„Kaszuby w sieci – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Sulęczyno”

W piątek 8 sierpnia b. r. w siedzibie Urzędu Gminy Sulęczyno odbyła się

konferencja inaugurująca projekt „Kaszuby w sieci – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Sulęczyno”.

Z zaproszenia Wójta gminy Sulęczyno skorzystali kierownicy jednostek podległych, mieszkańcy zainteresowani skorzystaniem z pomocy, którą ma zapewnić projekt.

poniedziałek, 11 sierpień 2014 10:11
Dożynki Parafialne - Mściszewice

Dożynki Parafialne w Mściszewicach

Proboszcz Parafii Mściszewice, Rady Sołeckie wsi Mściszewice i Łosienice

zapraszają na:

Dożynki Parafialne.

poniedziałek, 11 sierpień 2014 07:23
Ogłoszenie - Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów

Ogłoszenie

Urząd Gminy Sulęczyno uprzejmie informuje,
że w związku z świętem
przypadającym 15 sierpnia (piątek),
które jest dniem wolnym od pracy

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów w Kłodnie

będzie w tym dniu zamknięty.
wtorek, 05 sierpień 2014 10:10
PROJEKT: „Kaszuby w sieci – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Sulęczyno”

Wójt Gminy Sulęczyno zaprasza do udziału w konferencji otwierającej projekt pn. „Kaszuby w sieci – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Sulęczynorealizowanym w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

wtorek, 05 sierpień 2014 00:00
Siłownia zewnętrzne w Sulęczynie
Dzięki środkom finansowym od Firmy Indiana Investmensts Sp. z o.o., należącej do grupy kapitałowej BNK Petroleum w Sulęczynie na placu rekreacyjno – sportowym umieszczono urządzenia siłowni zewnętrznej. Można skorzystać z takich urządzeń jak: „chodzik”, „narciarz” i „Nordic Walking” i dzięki niemu aktywnie spędzać czas na świeżym powietrzu.
poniedziałek, 04 sierpień 2014 10:37
Finał konkursu fotograficznego 16.08.2014

Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby serdecznie zaprasza na

Finał konkursu fotograficznego

„KASZUBY- TURYSTYKA, RYBACTWO, PRZYRODA”

który odbędzie się

w dniu 16 sierpnia 2014 r.
przy Gminnym Ośrodku Kultury w Sulęczynie,
ul. Zielona Droga 1,

podczas tegorocznego Festiwalu „Rock w Rok”.

poniedziałek, 28 lipiec 2014 11:33
XXXII sesja Rady Gminy Sulęczyno
Z a p r a s z a m na XXXII sesję VI kadencji Rady Gminy Sulęczyno, której obrady odbędą się w dniu 01 sierpnia 2014 roku ( tj.piątek ) o godz.1100w lokalu sali posiedzeń Urzędu Gminy Sulęczyno z następującym porządkiem:

1. Sprawy regulaminowe:
 • a) otwarcie XXXII sesji Rady Gminy,
 • b) przedstawienie porządku obrad XXXII sesji Rady Gminy i wprowadzenie ewentualnych zmian,
 • c) zatwierdzenie protokołu z obrad XXXI sesji Rady Gminy Sulęczyno z dnia 20 czerwca
 • 2014 roku.
poniedziałek, 28 lipiec 2014 11:22
Projekt: „Kaszuby w sieci – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Sulęczyno”

Ogłoszenie o rekrutacji - Informacja wstępna

Gmina Sulęczyno zaprasza do udziału w projekcie pn. „Kaszuby w sieci – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Sulęczyno” realizowanym w ramach działania 8.3.

„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Celem głównym projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Sulęczyno zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej.

Cel ten będzie realizowany poprzez zapewnienie dostępu do internetu określonej grupie 30 gospodarstw domowych przez okres realizacji projektu oraz bezpośrednio po jego zakończeniu przez okres 5 lat.

Ogłoszenie o rekrutacji - Całość dokumentu:

LINK
piątek, 25 lipiec 2014 13:38

XII Międzynarodowy

 

Festiwal Akordeonowy

 

Dzień I– 27 lipca 2014 r., niedziela, godz. 19:00

 

Kościół Św. Trójcy w Sulęczynie

 

 

Dzień II– 31 lipca 2014 r., czwartek, godz. 19:00

 

Restauracja „MARASKA” w Sulęczynie

 

 

Dzień III– 2 sierpnia 2014 r., sobota, godz. 19:00

 

Amfiteatr przy Gminnym Ośrodku Kultury w Sulęczynie

 

Więcej informacji na oficjalnej stronie festiwalu:
  www.akordeony.net

piątek, 25 lipiec 2014 08:07
Odnowa i rozwój wsi – VI nabór wniosków

Odnowa i rozwój wsi – VI nabór wniosków ogłoszony

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby ogłosiła nabór wniosków na działanie: „Odnowa i rozwój wsi” dla projektów z zakresu „Stworzenia szlaku parków rekreacyjno – naukowych” dofinansowane ze środków Unii Europejskiej. Konkurs realizowany jest w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Szwajcarii Kaszubskiej.

W terminie od 28 lipca do 11 sierpnia 2014 r.

piątek, 18 lipiec 2014 08:21
INFORMACJA - KARTA DUŻEJ RODZINY


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulęczynie informuje,
że w dniu 16 czerwca 2014 roku weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. poz.755).

środa, 16 lipiec 2014 12:47

Stare Sulęczyno

Sulęczyno i okolice na starych fotografiach...
ale przede wszystkim ludzie - to oni tworzyli nasza historię.


 • 0101
 • 0202
 • 0303
 • 0404
 • 05_3.-05.-1939-r05_3.-05.-1939-r
 • 05_tył05_tył
 • 06_29.-06.1989-r06_29.-06.1989-r
 • 0707
 • 10_3.-05.-1939r.-samoloty-w-szybie10_3.-05.-1939r.-samoloty-w-szybie
poniedziałek, 14 lipiec 2014 08:54

Leśny Dwór

Wybudowany przez rodzinę Heidensteinów w I poł XVIII wieku
 • 16251625
 • 16271627
 • 16281628
 • 16291629
 • 16311631
 • 16511651
 • 16521652
poniedziałek, 14 lipiec 2014 07:47

Jezioro Ostrowickie

 • DSC06761DSC06761
 • DSC06769DSC06769
 • DSC06783DSC06783
 • DSC06791DSC06791
 • DSC06792DSC06792
 • DSC06798DSC06798
 • DSC06804DSC06804
 • DSC06816DSC06816
 • DSC06831DSC06831Jezioro Mausz

 • DSC02088DSC02088
 • DSC02091DSC02091 

Jezioro Mausz - kąpielisko

 • DSC02058DSC02058
 • DSC04633DSC04633
 • DSC04639DSC04639
 • DSC04644DSC04644
 • DSC04764DSC04764
 • DSC04781DSC04781
 • DSC04794DSC04794
 • DSC04821DSC04821
 • DSC04857DSC04857Jezioro Mausz - ośrodek

 • DSC02067DSC02067
 • DSC02073DSC02073Jezioro Skarsino

 • 0101
 • 0202
 • 0303
 • 0404
 • 0505
 • 0606
 • 0707
 • 0808
 • 0909Jezioro Węgorzyno

 • 16561656
 • 16571657
 • 16581658
 • 16591659
 • 16631663
 • 16651665
 • 24862486
 • 24872487
 • 24952495poniedziałek, 16 czerwiec 2014 17:15
Klub Pracy i kawiarenka internetowa

Klub Pracy i kawiarenka internetowa

Położenie:

ul. Żeromskiego 12,
83-320 Sulęczyno

Kontakt

tel. 58 684 45 97
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

poniedziałek, 16 czerwiec 2014 14:53
Jak wzmocnić społeczność gminną

Jak wzmocnić społeczność gminną ...Termin spotkania 22 maja 2014,
godzina 12.00
w sali posiedzeń Urzędu Gminy Sulęczyno
Informacja w linku poniżej (PDF)
Program spotkania